Kemiska ämnen och produkter

Hanteringen av kemiska produkter ska riskbedömas, dokumenteras och åtgärder ska vidtas för att minska miljö- och arbetsmiljörisker. Farliga kemiska produkter ska också vara klassificerade och märkta enligt EU:s förordning CLP, och farligheten ska framgå av etiketter och säkerhetsdatablad.

Det är önskvärt att verksamheterna verkar för att minska användningen av, substituera och fasa ut särskilt farliga ämnen.

Förvaring

 • Ämnen/produkter som kan avge hälsofarliga gaser eller ångor ska förvaras i ventilerade utrymmen
 • Om det finns risk för häftiga reaktioner mellan olika typer av ämnen så ska dessa förvaras åtskilda
 • Om det finns risk för läckage eller spill från behållare, förpackningar så ska det finnas metoder för att ta hand om spillet och rutiner för att förebygga spill och läckage
 • Ämnen som innebär stora risker, t.ex. giftiga ämnen, ska förvaras i låsta utrymmen.

På laboratoriet är spill och läckage av kemikalier en uppenbar risk. Ett bra sätt att hantera spill och läckage som uppkommer är att sätta samman en spillbox. Lämpligt använder man en plastlåda med tättslutande lock. I lådan lägger man t.ex. skyddskläder av engångstyp (handskar, glasögon, andningsskydd, förkläde), torkdukar, uppsugningsmedel, sop, skyffel, dvs. allt man bedömer behöva för att ta hand om och sanera ett spill av de kemikalier man använder t.ex. i ett visst laboratorierum. Efter sanering läggs allt förorenat material i boxen som försluts och kan skickas som farligt avfall.

Allergiframkallande ämnen

Det måste tydligt framgå var allergiframkallande kemiska produkter med faroangivelser H317 och H334 hanteras samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas vid hantering av dessa, när personlig skyddsutrustning ska bäras och hur funktionen hos arbetsutrustning ska kontrolleras och underhållas. Lokaler med öppen hantering av farliga allergiframkallande produkter ska skyltas, och arbetstagare ska informeras om hur arbetet bedrivs säkert. För att hantera de allergiframkallande kemiska produkterna som listas nedan krävs särskild utbildning och utbildningsintyg, samt för vissa av produkterna även läkarundersökning av de personer som skall jobba med
dem (se under "Medicinska kontroller och registrering").

 1. diisocyanater,
 2. epoxiplastkomponenter,
 3. organiska syraanhydrider,
 4. formaldehydhartser,
 5. metakrylater eller akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334, och
 6. vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.
 7. vid arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Från och med 1 juni 2017 gäller att den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra arbete i strid med ovan ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr för varje sådan person, se 52 § (AFS 2014:43).

Läs mer

Arbetsmiljöverkets sida om allergiframkallande ämnen

Grupp A-ämnen

Kemiska ämnen grupp A (enl. AFS 2014:43) är förbjudna att hantera om dessa ingår med > 0,1 vikt-% i en produkt (för erionit gäller > 1 vikt-%)). Undantag finns, t.ex. kan man få tillstånd från Arbetsmiljöverket för forskning om ett cancerframkallande ämnes effekter eller för utveckling av analysmetoder. Den arbetsgivare som hanterar ett eller flera kemiska ämnen eller produkter i strid med kraven kan krävas att betala en sanktionsavgift. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets sida om grupp A-ämnen

Grupp B-ämnen

Kemiska ämnen grupp B (enl. AFS 2014:43) med en halt > 1 vikt-% kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket för att hanteras. Undantag finns, t.ex. vid lagerhållning av obrutna originalförpackningar inför försäljning eller transport. Den arbetsgivare som hanterar ett eller flera kemiska ämnen eller produkter i strid med kraven kan krävas att betala en sanktionsavgift. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets sida om grupp B-ämnen

Särskilt farliga kemiska ämnen

Försäljning och privat användning av särskilt farliga produkter (se Länsstyrelsen/kemikalier och kemiska produkter) samt ett antal ämnen enligt Reach bilaga XIV kräver tillstånd för att få användas. Det finns också begränsningar för användning av ett antal ämnen som listas i Reach bilaga XVII. Reach-förordningen.

Läs mer:

Arbetsmiljöverket Kemivägledning
Arbetsmiljöverket om hygieniska gränsvärden
VLL rutin om hantering av kemiska ämnen
VLL rutin eter

CMR-klassificerade kemikalier

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, CMR, får endast hanteras om det finns en dokumenterad utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten med andra kemiska produkter som är mindre skadliga. En sådan utredning ska bifogas riskbedömningen. Arbetstagare som exponerats för sådana nivåer av cancerogena och mutagena ämnen som innebär en risk för ohälsa ska registreras, och uppgifterna ska sparas i 40 år.

H350: Kan orsaka cancer
H340: Kan orsaka genetiska defekter
H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
R45: Kan ge cancer
R46: Kan ge ärftliga genetiska skador
R49: Kan ge cancer vid inandning
R60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R61: Kan ge fosterskador

En CMR-klassad kemisk produkt får endast hanteras om det finns en dokumenterad utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten med annan kemisk produkt som utgör en mindre risk. Om utredningen kommer fram till att det inte är möjligt att ersätta den CMR-klassade produkten så skall det utarbetas lokala rutiner och regler för hur arbetet skall bedrivas samt göras skriftliga riskbedömningar innan arbetet påbörjas. Följande uppgifter skall anges i dokumentationen:

 1. Inom vilka platser och utrymmen produkten kan förekomma samt vilka åtgärder som skall vidtas så att endast personer som behövs för arbetet vistas där.
 2. Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är minimal.
 3. I vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs.
 4. Hur hantering av och funktionen hos utrustning, processer eller ventilation skall övervakas så att man tidigt kan upptäcka avvikelser som kan innebära ökad risk.

Blankett för utredning av CMR

Bristande rutiner och tillbud kan innebära förhöjd exponering av dessa ämnen och det kan i sin tur leda till ohälsa, på kort eller lång sikt.

Register

Arbetstagare som exponeras för cancerogena och mutagena ämnen ska registreras om exponeringen skulle kunna vara skadlig och om ämnena kan innebära en risk för ohälsa. Detta kan till exempel gälla arbete med CMR-ämnen där tekniska åtgärder inte är tillräckliga för att undvika skadlig exponering eller om förhöjd exponering inträffat/uppmätts p.g.a. att t.ex. ventilationen varit otillfredsställande. Registrets uppgift är att underlätta utredningar om sjukdomssamband och skall därför sparas på säkert ställe i 40 år, räknat från den dag då exponeringen upphörde. Verksamhetsledaren ansvarar för att registret upprättas.

 • Cancerframkallande ämnen - ämnen/produkter som enligt CLP är klassade som H350 (kan ge cancer) alternativt (enligt KIFS 2005:7) R45 (kan ge cancer) och R49 (kan ge cancer vid inandning)
 • Mutagena ämnen - ämnen/produkter som enligt CLP är klassade som H340 alternativt (enligt KIFS 2005:7) R46 (kan ge ärftliga genetiska skador).

Registret skall innehålla:

 • Arbetstagarens namn.
 • Arbetsuppgifter samt vilket period arbetet bedrivits.
 • Vilka ämnen som arbetstagaren utsatts för.
 • Uppmätt eller uppskattad grad av exponering.

Ansvarig för att registret upprättas och förvaras säkert är verksamhetschefen.

Blankett registrering av exponering för CM-ämnen

 

Läs mer

Arbetsmiljöverkets CMR-sida

Frida Fjellström
2021-10-01