Hantera missbruk av alkohol och droger

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Vid Umeå universitet är det inte tillåtet att dricka alkohol eller inta droger i samband med arbete eller undervisning. Chef med fördelade arbetsmiljöuppgifter ansvarar för att aktivt skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö utan alkohol och droger.

Genom att ha medarbetarnas och studenternas hälsa i fokus skapas förutsättningar för ett hållbart arbets- och studieliv. Som chef ska du arbeta förebyggande för en bra arbetsmiljö. Det omfattar både den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Att arbeta med alkoholkulturen på arbetsplatsen är en del av detta.

Att arbeta förebyggande mot en ohälsosam alkoholkultur ger förutsättningar för att påverka medarbetares och studenters hälsa positivt, minska alkoholrelaterade skador och minska risken för arbetsplatsolyckor.

Det kan ibland vara svårt att prata om de problem som alkohol skapar, eftersom att alkohol är en så accepterad del av vårt samhälle. Syftet med denna sida är att stärka dig som chef i att tyda tidiga signaler och ge exempel på hur du bör agera.

Prevent har tagit fram en bra guide där du kan läsa mer om alkohol och droger, hur det påverkar arbetsmiljön och hur du som chef och prefekt kan arbeta förebyggande och agera här: Alkohol och andra droger - Riskbruk, skadligt bruk och beroende 

Tecken att vara uppmärksam på

Det finns många tecken som kan tyda på att något inte står rätt till och som eventuellt kan vara kopplade till alkohol.

Exempel på tecken:

 • Förändrat beteende – rastlöshet, nervositet, håglöshet, nedstämdhet, retlighet eller tendens att isolera sig.
 • Sämre arbets- eller studieprestation – sämre koncentration, fler misstag, glömmer saker.
 • Frånvaro – ökad frånvaro, tillfällig frånvaro, sen ankomst, går för tidigt, söker semester och kompensationsledighet samma dag eller i efterskott, är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning.
 • Försvarar droganvändning – olika sätt att försvara sitt skadliga bruk eller beroende.
 • Problem i arbets- eller studiegruppen – bortförklaringar, frånvaro som påverkar arbetet, svårt att samarbeta

Tecknen är som regel mycket ospecifika, men försök att se till helheten d.v.s. ett förändrat beteende eller sämre prestation. Sådana tecken är alltid, oavsett om det rör sig om alkoholproblem eller inte, en anledning för dig som chef, arbetsledare, lärare eller studievägledare att agera.

Ett första samtal

Som chef eller prefekt har du enligt lag såväl skyldigheter som rättigheter att agera när en medarbetare eller student uppvisar tecken på ohälsa och/eller inte fungerar. Det är därför viktigt att ta ett samtal så snart som möjligt. Samtalet ska handla om det som du som ansvarig har uppmärksammat.

Du kan stämma av situationen i förväg med HR eller företagshälsovården. Gå även igenom universitetets handläggningsordning för alkohol och droger.

Inför samtalet behöver du förbereda dig. Prevent har en bra guide för hur du förbereder det viktiga samtalet.

Ditt ansvar för medarbetare

Du som chef eller prefekt ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen, och har rätt att skicka hem en medarbetare som kommer påverkad till arbetsplatsen.

Om det konstaterats att en medarbetare har ett skadligt bruk eller beroende som medarbetaren inte själv kan förändra, eller ta sig ur, behöver du som chef ta initiativ till att medarbetaren får möjlighet till rehabilitering.

Du hittar mer information om rehabilitering på sidan om rehabilitering och vilket stöd du kan få på sidan om universitetets företagshälsovård.

Ditt ansvar för studenter

Som prefekt har du även ansvar för studenternas arbetsmiljö. Det är viktigt att lärare, studievägledare eller annan berörd personal agerar vid misstanke om alkohol- eller drogrelaterad ohälsa hos studenter och att prefekten vid berörd institution informeras.

Prefekten bokar in ett möte för samtal med studenten och informerar om att Studenthälsan kan ge stöd till studenten.

Hit kan du också hänvisa medarbetaren eller studenten

Du kan också hänvisa medarbetaren eller studenten till:

Alkohol- och drogmottagningen
Telefon: 090-785 47 00
E-post: alkohol.drogmottagningen@umea.se
Besöksadress: Dragonens hälsocentral, Ridvägen 12

Telefontider måndag–fredag, klockan 08.00–11.00
Det går bra att lämna meddelande på röstbrevlådan dygnet runt, så ringer de upp.

Här får du råd och stöd

Om du som chef behöver råd och stöd om alkohol- och drogrelaterade frågor kan du vända dig till:

 • HR-stöd på institution eller fakultet
 • HR-stöd på Personalenheten
 • Företagshälsovården
 • Studenthälsan

Utbildning om förebyggande skadligt bruk

Länsstyrelsen Västerbotten välkomnar chefer, HR-stöd och arbetsmiljöombud att lyssna på en föreläsning om att förebygga ohälsa kring alkohol, droger och spel.
Föreläsningen berör bland annat:

 • Riskbruk och skadligt bruk
 • Arbetsgivarens ansvar och möjligheter
 • Förebyggande arbete i praktiken – Tips på insatser och aktiviteter
 • Levande och användbara rutiner kring alkohol-, droger-, och spel.

Filmen är textad på svenska, och man kan även om man önskar välja direktöversättning till valfritt språk.

Att förebyggande skadligt bruk av alkohol, narkotika och spel om pengar, i arbetslivet. - YouTube

Kontaktpersoner

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Foto:

Jeanette Lövqvist 
HR-strateg vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞 090-786 55 04

 

Foto:

Annelie Mellström
HR-strateg vid Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞 090-786 62 72

 

Foto:

Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2023-09-18