Göra en bra översättningsbeställning

För att få en bra översättning är det viktigt att du gör en bra beställning. Översättaren kan även behöva mer information utöver själva texten som ska översättas, som till exempel att veta vem texten riktar sig till och få kännedom om speciell terminologi.

Det ligger ofta mycket arbete och diskussioner bakom en text. Om du beställer översättning har översättaren som du anlitar stått utanför den processen. Se därför till att beställningen ger en del av den information som översättaren saknar, och se till att du är tillgänglig om översättaren har frågor.

Till och från vilket språk?

Ange till och från vilket språk du vill ha din översättning. Kom ihåg att ange att Umeå universitet använder brittisk engelska som standard för all myndighetskommunikation. För akademiska texter kan översättning ske till amerikansk engelska. 

Vad ska texten användas till?

Ange var eller hur texten ska användas. Ska texten användas internt eller externt? Ska den tryckas eller publiceras på webben? Är det ett pressmeddelande eller webbinformation? Kanalen kan avgöra stil och ton i texten. 

Vilka ska läsa texten?

Ange vem som är den tilltänkta läsaren. Är det tekniker, forskare, allmänhet eller specialister? Målgruppen avgör hur översättaren skriver och vilket tilltal som används.

Anpassa texten

Ta ställning till om du behöver anpassa texten innan du skickar den på översättning. Kommer icke-svensktalande kunna förstå allt innehåll utan tillägg? Hänvisar texten till annat innehåll som också behöver översättas eller förklaras, eller saknas övergripande webbsidor? Ta ett helhetsperspektiv när du ändå beställer översättning och se till att översättningen gör nytta.

Skicka med texten vid beställning

Om texten finns tillgänglig är det viktigt att du skickar med den vid beställningen. Det ger översättaren möjlighet att bedöma om de är rätt person för jobbet. Om texten inte finns tillgänglig bör du försöka förklara vad texten handlar om och vilket ämnesområde den täcker. Exempelmeningar eller utdrag ur texten kan vara till hjälp. 

Format och utformning

Ange i vilket format översättaren ska leverera översättningen. Ska översättningen levereras som ett rent textdokument eller omfattar uppdraget också layout och sättning? Ska texten monteras för senare tryckning? Om layout krävs behöver du komma överens med översättaren om det i förväg. De flesta översättare kan översätta Indesign-filer, men det kan kosta en slant extra. 

Kontaktperson

Se till att det finns en kontaktperson tillgänglig och i tjänst under översättningsperiod för att svara på frågor från översättaren. Ibland är texten otydlig och ibland krävs det en person med specialistkunskaper inom det aktuella området för att reda ut vissa frågor.

Referensmaterial

Precis som vi inte känner till språkbruk och terminologi inom alla områden på svenska kan inte heller en översättare förväntas kunna det. Med ett bra referensmaterial blir det lättare för översättaren att använda den terminologi som används inom universitetet och ämnesområdet konsekvent. Skicka därför med referensmaterial som kan underlätta översättningen, som till exempel ordlistor, exempel på tidigare texter och allmän information om universitetet, institutionen, fakulteten eller projektet. Skicka gärna direktlänkar till institutionens eller projektets webbsidor om det är relevant.

De avtalade översättarna inom universitetets ramavtal för översättning till engelska har tillgång till universitetsövergripande referensmaterial som innehåller universitetets vanligaste benämningar och administrativa termer för att bidra till bättre konsekvens och underlätta för översättarna.

Leveranstid

Planera så att översättaren får gott om tid för uppdraget. Uttryck och formuleringar mår bra av att "mogna". Vid alltför snabb leverans finns risk för sämre kvalitet. Dessutom har ramavtalen fastställda leveranstider som du behöver förhålla dig till, så du behöver vara ute i god tid.

Expressleverans

Det går att kapa de avtalade leveranstiderna genom att beställa expressleverans. Expressleverans innebär att översättaren ska göra samma jobb på hälften av tiden, vilket gör att kvaliteten kan bli lidande. Och det är dyrare. Om du beställer expressleverans måste du planera in att hantera översättningen skyndsamt. Om den ändå blir liggande är det bättre med normalleverans. Ibland är expressleverans däremot befogat. Om möjligt kan det vara klokt att förvarna en leverantör om att en beställning med expressleverans är på gång, så får översättaren de bästa möjliga förutsättningarna.

Pris

Översättning debiteras per ord i källtexten – alltså den text som ska översättas. Ramavtalen har fastställda priser enligt prislistor. För expressleverans tillkommer en extra avgift.

Samarbeta!

Översättning är ett samarbete mellan översättare och beställare. Även om översättaren är expert på ett visst språk och ett visst område kan översättaren ändå inte veta allt. Översättaren kan inte alltid veta vilka uttryck och termer en enskild organisation föredrar att använda. Därför kan översättaren och kunden behöva "arbeta ihop sig".

Bygg upp en professionell relation med en eller flera översättare så lär de sig era önskemål, er stil och er terminologi. Man kan alltid be en byrå att få samma översättare som vid förra uppdraget i mån av tillgänglighet! I universitetets eget ramavtal för översättning till engelska är översättarens namn känt och du har möjlighet att ha direktkontakt med översättaren för att bygga upp ett gott samarbete.

Mer läsning

Gör en bra beställning

En bra översättningsbeställning gör att du får ett bättre resultat och ofta sparar det tid i hanteringen av leveransen.

Anna Lawrence
2024-01-23