Att hålla utvecklingssamtal med medarbetarna

Varje medarbetare ska ha ett årligt utvecklingssamtal. Samtalet är knutet till den individuella utvecklingsplanen, men det är också en form av samverkan och en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Foto:

Utvecklingssamtalet är en strukturerad och planerad dialog mellan chef och medarbetare som ska hållas årligen.

Utvecklingssamtalet är tydligt kopplat till medarbetarens individuella utvecklingsplan och utgör ett viktigt tillfälle till dialog om den omedelbara och den långsiktiga inriktningen för medarbetarens kompetensutveckling.

Utvecklingssamtalet är också

  • en form av samverkan mellan den individuella medarbetaren och chefen – utvecklingssamtalet ska erbjudas medarbetaren enligt det lokala samverkansavtalet mellan Umeå universitet och arbetstagarorganisationerna
  • en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet– samtalet fungerar som en undersökningsmetod för att identifiera organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön.

Utvecklingssamtal och lönesamtal/lönesättande samtal

Utvecklingssamtalet ingår i en återkommande dialog mellan chef och medarbetare som även innefattar lönesamtal eller lönesättande samtal.

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande, till skillnad från lönesamtalet som är en tillbakablick på det senaste årets prestation.

Ett väl genomfört utvecklingssamtal underlättar samtal inför lönerevisionen, både för medarbetaren och chefen.

I och med att utvecklingssamtal och lönesamtal eller lönesättande samtal sprids ut över året utgör utvecklingssamtalet ett bra tillfälle att i "halvtid" stämma av och utvärdera medarbetarens uppdrag och arbetsinsats i relation till verksamhetens mål och resultat.

Frågor om lön ska dock inte tas upp i utvecklingssamtalet, utan de hör enbart hemma i ett lönesamtal eller lönesättande samtal.

Rosita Nilsson
2021-06-10