Karriärutveckling och karriärstöd

Här presenteras en översikt av stöd som kan var till hjälp i din lärar- och forskarkarriär. Modellen nedan utgår från Euraxess Reflex-modell.

 

 

Kompetensutveckling – stöd för att utvecklas som professionell aktör inom ledarskap, pedagogik, att skriva ansökningar, publicera forskning etc.

Stöd för att utveckla din undervisning

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) erbjuder dig möjlighet att kontinuerligt utveckla dina pedagogiska färdigheter. Det finns ett brett utbud av kurser, workshops och seminarier för att utveckla din lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet.
Läs mer

System för pedagogisk meritering
Vid Umeå universitet finns en modell för pedagogisk meritering. Det övergripande målet med modellen är att bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen. Modellen är en del i universitetets arbete för att stödja lärares kompetens- och karriärutveckling, och är ett komplement till de karriärvägar som finns i anställningsordningen. Modellen för pedagogisk meritering uppmärksammar hög pedagogisk kompetens och de premierade lärarna kan på olika sätt bidra till pedagogisk utveckling och förnyelse vid sina institutioner och fakulteter. Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. Som utnämnd meriterad eller excellent lärare får du en lönejustering och tillgång till ett lokalt nätverk som arrangerar pedagogiska kompetensutvecklingsaktiviteter. Du kan även bli inbjuden till olika utbildningsrelaterade uppdrag eller inbjuden att medverka i pedagogiska utvecklingsinsatser lokalt eller nationellt.
Läs mer

Stöd för att planera din forskning

Enheten för forskningsstöd och samverkan ger dig stöd både inför och under arbetet med forskningsansökningar, i finansieringsfrågor samt stöd för samverkan och innovation. Du kan också få stöd i den löpande administrationen av ditt projekt.
Läs mer

Stöd i forskningsdatahantering

Universitetet har en väl utbyggd infrastruktur för stöd i forskningsdatahanteringsfrågor (RDM). Universitetsbiblioteket samordnar stödet och det finns en lokal organisation som samverkar och stödjer dig i arbetet med att hantera och tillgängliggöra forskningsdata. Du kan få hjälp med juridiska frågor, IT, arkivering, metadata, registrering och spridning. Du har också tillgång till specialister som kan hjälpa till med RDM-frågor som är specifika för din forskningsdomän.

Med verktyget DMP online, kan du skapa, dela och utveckla din datahanteringsplan under hela forskningsprocessen.
Stöd för datahantering Läs mer
Kontaktinformation forskningsdatahantering Läs mer

Stöd för akademiskt skrivande och publicering

Universitetsbiblioteket tillhandahåller stöd under hela forskningsprocessen, som till exempel

• Vetenskaplig publicering och spridning

• Open Access and Open Science

• Informationssökning

• Referenshanteringsprogram

• Akademiskt skrivande

Akademisk publicering och vetenskaplig kommunikation Läs mer
Sökuppdrag Läs mer
Rådgivning och utbildning Läs mer

Karriärstöd – stöd för att utvecklas i din nuvarande roll, planera karriär, söka anställning eller befordran.

ReaL - Research and Leadership programme

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare. Programmet är en del i universitetets arbete för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling, anpassat till de karriärvägar som finns i den nya anställningsordningen.
Läs mer

Utvecklingsprogram för doktorander

Umeå universitet erbjuder ett utvecklingsprogram med målet att skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv för doktorander i en konkurrensutsatt akademisk miljö. Programmet syftar till att bidra till ökad kunskap och självkännedom hos doktorander och handledare för att bättre möta prestationskrav och svåra situationer i sina roller. Du och din handledare deltar tillsammans i programmet. Detta ger dig chansen att utveckla dina respektive roller och förbättra samarbetet mellan er båda.
Läs mer

Mobilitet – stöd för att stimulera internationellt utbyte och öka rörligheten mellan lärosäten, språkkurser samt mottagande av utländska forskare.

Utbyte av lärare och personal

Att besöka ett universitet utomlands är ett utmärkt sätt att få nya idéer och utveckla sig professionellt. Utbytesprogrammen Erasmus + och Nordplus erbjuder stipendier för lärar- och personalutbyte.

Genom Erasmus-programmet kan du ansöka om finansiering för att besöka ett partneruniversitet, företag eller organisationer, till exempel, samt språkkurser eller kurser relaterade till ditt jobb.

Erasmus + för lärare

Som lärare vid Umeå universitet har du möjlighet att under en period undervisa vid ett annat europeiskt universitet. Ett lärarutbyte kan bidra till att utveckla din undervisningsförmåga, stärka dina kontakter och initiera samarbetsprojekt.

Erasmus + för personal

Genom Erasmus-programmet kan du ansöka om finansiering för att besöka ett partneruniversitet, företag eller organisationer, till exempel, samt språkkurser eller kurser relaterade till ditt jobb.

Nordplus för lärare

Som lärare vid Umeå universitet kan du ansöka om lärarutbyte genom Nordplus för att undervisa vid ett universitet i ett nordiskt eller baltiskt land.

Sabbatical

STINT: s Teaching Sabbatical-program ger forskare och föreläsare, som brinner för utbildning, internationella erfarenheter som är relevanta för sin lärarroll. STINT samarbetar med universitet och högskolor i USA, Singapore, Hong Kong och Japan.

Läs mer om ovanstående möjligheter för mobilitet här

Nätverk – utbyte av erfarenheter och information i syfte att utveckla professionella kontakter.

Enheten för forskningsstöd och samverkan
Enheten för forskningsstöd och samverkan är Umeå universitets centrala stöd för samverkan och forskningsfinansiering. Vi utvecklar och hjälper till att införa samverkansmodeller i såväl utbildning som forskning.
Läs mer

SPA - Seminarieserien för pedagogiska ledare - är en plats för att skapa kollegiala nätverk, utbyta erfarenheter och inleda diskussioner om pedagogisk utveckling.
Läs mer

HandUm
Seminarieserien syftar till att stödja och utveckla doktorandledare i deras yrkesroll som handledare. Seminarierna är ett forum där doktorandledare från olika fakulteter och institutioner kan mötas, knyta kontakter, lära av varandras expertis och bilda ett informellt och stödjande kollegialt nätverk.
Läs mer

Future Faculty vid Medicinska fakulteten är en organisation för forskare med en doktorsexamen men utan tenure, dvs lektorat eller motsvarande tillsvidaretjänst. Målet för Future Faculty är att fortsätta förbättra för yngre forskare samt arbeta för bättre och tydliga karriärvägar vid den Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.
Läs mer

Future Faculty vid Samhällsvetenskaplig och Humanistisk fakultet är ett nätverk vars uppgift är att stödja forskare som befinner sig på att tidigt stadium i sin karriär. Den primära målgruppen är forskare som befinner sig i början av sin forskarkarriär utan tillsvidaretjänst (exempelvis post docs och forskningsassistenter). Nätverket är dock öppet även för alla nydisputerade forskare som vill verka för bättre arbetsförhållanden och ökade möjligheter till karriärutveckling.
Läs mer

Umea Postdoc Society (UPS) är ett samarbete mellan Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och Medicinska fakulteten. UPS grundades 2020 med målet att umgås och dela erfarenheter och kunskap. UPS arbetar för att skapa en bra forskningsmiljö för postdoktorer vid Umeå universitet genom att skapa en mötesplats för postdoktorer vid olika institutioner och discipliner. Målet är att förbättra postdoktorers karriärmöjligheter och arbetsförhållanden genom att organisera nätverks- och karriärutvecklingsevenemang, hjälpa nykomlingar, skapa mötesplatser och sociala aktiviteter samt representera postdoktorer i olika universitetssammanhang.
Läs mer

Samverkan och innovation

Enheten för forskningsstöd och samverkan
Enheten för forskningsstöd och samverkan är Umeå universitets centrala stöd för samverkan och forskningsfinansiering. Vi utvecklar och hjälper till att införa samverkansmodeller i såväl utbildning som forskning.
Läs mer

Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet
Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Tillsammans med en extern part arbetar doktorand och handledande forskare under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Vi har utbildat nära 70 forskare tillsammans med fler än 50 externa partners.
Läs mer

Uminova Innovation

Uminova Innovation stöder entreprenörer i alla led, från det första fröet till en idé, byggandet av ett företag och sedan uppskalning och inträde på den internationella marknaden.
Läs mer

 

 

 

 

Foto:

Caroline Henrysson
2023-06-22