Teckna ett institutionsavtal

De flesta institutionsavtal tecknas inom Erasmus+. På den här sidan hittar du information om vad du bör tänka på innan du tecknar ett institutionsavtal och hur det går till att upprätta avtalet.

Att tänka på i planeringsfasen

Övergripande frågeställningar

 • Varför väljer vi att samarbeta med aktuellt lärosäte?
 • Är lärosätet innovativt/framstående/väl rankat?
 • Är lärosätet likvärdigt med oss ("matchande")?
 • Finns det andra lärosäten i aktuellt land som passar vår institution bättre?
 • Är landet/staden/lärosätet efterfrågat av våra studenter och vice versa?
 • Finns goda utsikter för att uppnå reciprocitet (balans mellan in- och utresande studenter)?
 • Kommer samarbetet att bidra till internationalisering på hemmaplan?
 • Finns det utvecklingspotential för fördjupat samarbete? (T.ex. gemensamt utvecklade kurser/program, double/joint degree, lärar-/personalutbyten eller forskningssamarbeten.)
 • Har vi stämt av mot institutionens verksamhetsplan avseende uppsatta mål för internationalisering/utbytesverksamhet?
 • Är samarbetet förankrat internt vid vår institution?

Utresande studenter - att tänka på

 • Ämnesområden/omfattning/nivå/krav på förkunskaper.
 • Undervisningsspråk/krav på språkkunskaper/kursutbud på engelska.
 • Tydlig och lättillgänglig information på lärosätets hemsida.
 • Akademiskt system/terminstider/tentamenstillfällen.
 • Nominerings- och ansökningsprocess.
 • Mottagande/introduktionsvecka/faddersystem.
 • Studentföreningar/sociala aktiviteter.
 • Språkkurser.

Inresande studenter - att tänka på

 • Kan vi erbjuda det motparten efterfrågar avseende kursutbud/nivå/omfattning?
 • Har vi tillräcklig kännedom om landets utbildningssystem (och vice versa)?
 • Kan motparten garantera tillräckliga kunskaper i engelska hos sina studenter?
 • Vid studier på avancerad nivå; kan tillräckliga förkunskaper i ämnet garanteras?
 • Övriga ev. förväntningar från motpartens sida?

Att upprätta avtalet

Din institution eller det utländska lärosätet tar fram ett avtalsförslag. Om det är ett avtal inom Erasmus+ som ska tecknas. Umeå universitet är sedan höstterminen 2021 ansluten till Erasmus Without Paper (EWP - hub för datautbyte). Målet med EWP är att göra det möjligt för lärosäten att utbyta mobilitetsdata via olika mobilitetssystem, istället för att skicka t.ex. studentuppgifter som filer och e-post.
Se mer information om tecknande av avtal på Umeå universitets sida om EWP.

Tidsperioden som anges i avtalet kan vara ett år eller längre. Om du känner dig trygg i samarbetet kan du skriva avtalet för en längre period.

Kontaktperson/-er (administrativ och ev. akademisk) som anges i avtalet skall vara institutionens kontaktperson/er.

Vanligtvis är det prefekten som är beslutsfattare för Erasmusavtal på institutionsnivå, medan dekan är beslutsfattare vad gäller fakultetsövergripande Erasmusavtal.

Avtalet ska skrivas under av prefekten alternativt institutionens internationella kontaktperson (via delegation från prefekten) samt motparten enligt partneruniversitetets ordning.

Det nya avtalet behöver läggas in i Ladok. För att Ladokgruppen ska kunna lägga in avtalet i Ladok behöver följande uppgifter skickas till linda.lindgren@umu.se:

 • Typ av avtal (Erasmus, Nordplus, etc):
 • Lärosätets benämning:
 • Giltig från (vilken termin):
 • Beslutsdatum:
 • Beslutsfattare:

Vid Medicinska fakulteten ska alla avtal beredas i Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU) innan det kan signeras av prefekt eller programrådsordförande. Fakultetsöverskridande avtal signeras av dekan efter beredning i rådet.

Avtalet ska upprättas i två original: ett till Umeå universitet och ett till avtalsparten.

Institutionens internationella kontaktperson lägger in uppgifterna från avtalet i Solemove.

Signering av Erasmusavtal i Solemove

För att IKP ska kunna signera Erasmusavtal i Solemove behövs ett beslut av prefekt eller motsvarande. Nu finns det ett dokument som kan användas för detta (länk till Internationaliseringsforum).

Arkivering av avtal

För frågor om arkivering, vänd dig till Registratur och arkiv.

Kontakt

Jenny Ahlinder Hagberg
International Office

Helena Gradin
International Office

Petra Käck
2024-02-20