Rollen som internationell kontaktperson

Alla institutioner som deltar i ett utbytesprogram ska ha en internationell kontaktperson (IKP). Här kan du hitta information om vad som förväntas av dig som IKP och vad du kan få hjälp med.

Som internationell kontaktperson ska du:

Inom din institution

 • Vara kontaktperson i frågor som rör student-, lärar- och personalmobilitet.
 • Informera studenter, lärare och personal vid om möjligheter till utbyte.
 • Lägga in nya utbytesavtal och uppdatera avtal i Solemove.
 • Ha grundläggande kunskap om de olika utbytesprogrammen som reglerar student-, lärar- och personalmobilitet vid Umeå universitet.
 • Vidarebefordra information från International Office och andra externa myndigheter inom internationaliseringsområdet till studenter och lärare.

För utresande utbytesstudenter

 • Utlysa utbytesplatser inom institutionens egna avtal.
 • Skriva under Learning Agreement tillsammans med utresande studenter.
 • Informera om stipendier som finns att söka för studenter som ska åka på utbyte.
 • Informera studenter om försäkringen Student UT.

Ibland händer det att institutioner "lånar" utbytesplatser av varandra, t.ex. att en student på Kemiska institutionen åker på ett utbytesavtal som Institutionen för Fysik har tecknat. Om en student åker på ett utbytesavtal som finns på din institution och väljer att avbryta sitt utbyte - är det viktigt att du meddelar den institution där studenten läser.

För inresande utbytesstudenter

 • Vidarebefordra ansöknings- och nomineringsinstruktioner från International Office till institutionens egna partneruniversitet.
 • Skapa konto för era partneruniversitet i Solemove, om detta inte redan finns. Instruktioner om det finns på: Skapa konto till partneruniversiteten för nominering
 • Informera studenter och partneruniversitet om Student IN.
 • Granska särskild behörighet till de kurser som erbjuds av din institution, om Antagningen ber om det. För att granska behörighet måste du ha tillgång till NyA-webben eftersom studenternas meriter finns uppladdade där, t.ex. kursmeritförteckningar. Om du inte har behörighet beställer du det genom att fylla i blanketten Beställning av användarbehörighet i NyA-webben: Studieadministrativa system - NyA

Förfrågningar om särskild behörighet behöver besvaras snarast eftersom besked om obehörighet innebär att Antagningen måste begära in omval från studenten, vilket kan ta tid.

Stöd och hjälp

Från International Office kan du få:

 • Information om hur de olika utbytesprogrammen fungerar.
 • Vidareinformation från Universitets- och högskolerådet.
 • Allmänna råd om hur processen för att skriva avtal ser ut.
 • Tillgång till ett nätverk för internationella kontaktpersoner. Nätverksträffar anordnas cirka 2 ggr. per termin. Inbjudan går ut i nyhetsbrev från International Office och går också att hitta på Internationaliseringsforum. Anmälan sker normalt via universitetets utbildningsportal Eduadmin.

Från International Admissions Office kan du få:

 • Information om hur antagningsprocessen går till.
 • Information om utbildningssystem i andra länder och hjälp med hur du tolkar transcript (betygsutdrag).

Som vidareinformatör till studenter, lärare och personal kan du hitta mer information på:

Webbsidan Studera utomlands som vänder sig till Umeå universitets studenter som vill åka på utbyte. Här hittar du information både på svenska och engelska om utbytesprogrammen och stipendier.
Solemove där både studenter och personal kan hitta information om vilka partneruniversitet som Umeå universitet har.
International Student Guide som vänder sig till inresande utbytesstudenter. Här hittar du praktisk information på engelska om hur det är att studera vid Umeå universitet och leva i Sverige.
Webbsidan utbyten.se där du kan läsa mer om vad olika utbytesprogram och samarbeten innebär.

Internationella kontaktpersoner

En lista på internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter, finns på studentwebben:
Lista på internationella kontaktpersoner

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

2022-09-07