Praktik

Den här sidan riktar sig till dig som antingen vill starta en ny praktikkurs eller utveckla den som redan finns. Vad behöver egentligen göras före, under och efter kursen? Hur kan studenterna ta en aktiv roll när det kommer till att skaffa praktikplatser? Vilka regler gäller för alla inblandade?

Vad menas med praktik?

Praktik är ett övergripande samlingsnamn för praktiska inslag i utbildningar. Vi brukar tala om två kategorier: verksamhetsförlagd utbildning och övrig praktik.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/klinisk praktik

Den här typen av praktik innebär att studenten själv jobbar under handledning av en yrkesverksam på fältet.

Övrig praktik

Övrig praktik är inslag som syftar till att ge studenten bättre inblick i sin framtida karriär genom att delta, lyssna och lära. Till exempel via auskultation, observation, fältinriktade studier, mentorsprojekt och liknande. Även här ska studenten ha en ansvarig handledare.

Vem ordnar praktikplatsen?

Ja, det beror på. Det vanligaste scenariot är att studenterna själva ordnar sin placering, i samråd med dig som programansvarig. Men det finns olika krav beroende på om praktikkursen är valbar eller obligatorisk.

Obligatorisk praktik

Många praktikkurser ingår som obligatoriska inslag i program. Framför allt i utbildningar med viss yrkesprofil, likt Personalvetarprogrammet eller Programmet mot strategisk kommunikation. Här är institutionen egentligen skyldig att erbjuda alla studenter en praktikplacering. Sedan vill somliga studenter ändå ta kontakt med arbetsgivare själva och det är förstås okej.

Är kursen obligatorisk brukar du som programansvarig borga för att det finns ett antal platser i närområdet för studenter med särskilda behov (familjesituation, funktionsvariation eller annat). Vid klinisk VFU är det särskilda VFU-samordnare som placerar studenten.

Valbar kurs

Några krav på att ordna praktikplats åt studenterna finns inte på program som erbjuder praktik som valbar kurs.

Varför praktik?

Visst kräver praktik en del arbete av samtliga inblandade. Men det är också en vinn-vinn-vinn-situation.

För studenterna

Många studenter vill ha praktik för att få chans att testa sina nyvunna kunskaper, men också för att kunna knyta egna kontakter inom det arbetsliv som väntar. Ofta kan praktiken leda vidare till sådant som sommarjobb, ex-jobb och vikariat.

För dig som programansvarig

Du som är program- eller kursansvarig får en utmärkt chans att stämma av utbildningens relevans mot arbetslivets/samhällets behov. Lär sig studenterna det som behövs i yrkesrollen idag eller är det läge att skruva på något moment? Praktiken kan också hjälpa till att marknadsföra utbildningen, ämnesinriktningen och Umeå universitet eftersom studenterna ofta är goda ambassadörer.

För arbetsgivaren

Även för arbetsgivaren är det många gånger attraktivt att ta emot en student. Framför allt med tanke på framtida rekryteringsbehov, men också för att studenten kan bidra med nya perspektiv på verksamheten och hjälpa till med sådant som annars kanske inte hinns med. Det som ibland kan sätta käppar i hjulet är brist på arbetsplatser och/eller handledare.

När ska man ha praktik då?

Även det beror på. Det vanligaste är att en praktikperiod förläggs i slutet av utbildningen för att studenten ska vara väl förberedd och så att säga "ha torrt på fötterna". Men kortare praktikperioder tidigt i utbildningen kan också vara bra för att studenten ska bli bekant med sin blivande arbetsmarknad, lättare kunna göra vägval inom utbildningen och förstå vad hen förväntas lära sig.

INFÖR PRAKTIKEN

För att praktikperioden ska bli meningsfull för alla inblandade och hålla god akademisk kvalitet är det viktigt att säkerställa processen före, under och efter kursen.

Börja i tid

Se till att förbereda studenterna på förutsättningarna för praktikkursen, gärna minst sex månader innan kursstart.

Satsa på introduktionsdag

För vissa studenter kan praktiken vara den första kontakten någonsin med en arbetsgivare – och upplevas lite skrämmande. Därför är en introduktionsdag med representanter från arbetslivet och tidigare praktikanter ofta en bra start.

Passa gärna på att gå igenom tips om hur man skriver ett CV, beskriver sig själv och sitt program, samt hur man kan gå tillväga för att kontakta arbetsgivare. Förklara också vilken typ av uppdrag/arbetsuppgifter studenten kan tänkas ta sig an under praktiken.

Klargör krav och förväntningar

Förutom muntlig information behöver studenterna få veta svart på vitt vilka formella krav och förväntningar som finns från dig som kursansvarig och från den externa parten. Kom också ihåg att stämma av vilka förväntningar studenterna själva har.

Klargör tidigt, både för studenten och arbetsgivaren, att praktikperioden ska ses som ett lärtillfälle – och alltså inte ska liknas vid avlönat arbete. Studenten ska också ha en utsedd handledare och en arbetsplats.

Informationen sammanfattas i ett dokument som studenten bör använda sig av när hen skaffar praktikplats.

Säkerställ att studenten har kunskap om:

 • kursens förutsättningar och formalia
 • hur kursen examineras
 • beskrivningar av sitt program för andra (arbetsgivaren)
 • vilka typer av arbetsuppgifter hen kan/bör ta sig an
 • hur kontakt med arbetsgivare bäst bör ske

Stäm av med arbetsgivaren

Det är inte bara studenterna som behöver få klart för sig syfte, förutsättningar och formalia för praktiken. Detta bör även stämmas av med arbetsgivaren. Ta därför gärna personlig kontakt med den utsedda handledaren innan praktikperioden börjar.

Om det inte är möjligt kan ni också formulera en avsiktsförklaring som undertecknas eller på annat sätt verifieras av handledaren. På så vis minskar ni redan tidigt risken för eventuella missförstånd eller oegentligheter. 

Säkerställ att handledaren:

 • har avsatt tid för handledning av studenten och finns tillgänglig under hela praktikperioden
 • bistår med arbetsuppgifter som är relevanta för studenten och ligger på rätt svårighetsnivå
 • har ordnat med arbetsplats och/eller annan relevant utrustning
 • är införstådd med att studenten praktiserar för att lära sig

UNDER PRAKTIKEN


I de allra flesta fall rullar praktikperioden på utan några missöden. Men av kvalitetshänsyn kan några saker ändå vara värda att lägga energi på. Framför allt om studenten är borta en längre tid. 

Gör en halvtidsavstämning

Det här gäller främst om praktikperioden sträcker sig över en halv termin eller längre. Eftersom studenterna kan befinna sig var som helst i landet (eller utomlands) är det ofta inte genomförbart med ett fysiskt möte. Ett kort samtal via Skype eller telefon duger fint. Alternativt ett kort mejl med några frågor.

Huvudsaken här är att fånga upp om det finns några oklarheter eller upplevt missnöje hos handledare och/eller student. Beroende på vad saken i så fall gäller finns kanske möjlighet att hjälpa till för att resten av perioden ska flyta på bättre? Såklart ger en avstämning dig även tillfälle att snappa upp sådant som fungerar bra. 

Säkerställ att:

 • handledare och student har en väl fungerande relation
 • studenten upplever att uppgifterna är meningsfulla för sitt lärande

Korta delexaminationer

Praktikkursen brukar vanligtvis examineras när den är avklarad. Men under längre praktikperioder kan det vara en poäng att även införa korta delexaminationer. Inte minst för att studenten ska få tillfälle att stanna upp och reflektera över hur det är just där och då. Hur förhåller sig det egna kunnandet till arbetsuppgifterna? Vilka värderingar och vilken kultur upplever studenten på arbetsplatsen?

Korta delexaminationer kan också signalera till dig som lärare eller programansvarig hur arbetet går och hur relationen till handledare och övriga på arbetsplatsen funkar.

EFTER PRAKTIKEN

När praktiken är över är det dags att utvärdera tiden som gått. Vad tyckte egentligen studenterna och arbetsgivarna? Finns det några lärdomar att ta med sig hem till utbildningen? 

Examination

Vad gäller examination av praktikkursen så är det allra vanligaste en skriftlig rapport som studenten sammanställer antingen under eller efter praktiken.

Rapportens delar brukar ofta innehålla:

 • någon form av reflektion över och värdering av det egna lärandet
 • uppgifter som beskriver arbetsplatsen och arbetsuppgifterna

Om möjlighet finns kan det också vara bra att studenterna får göra en kort muntlig presentation för varandra om sina upplevelser. Det bidrar till omvärldsbevakning och en bättre kunskap om den kommande arbetsmarknaden.

Utvärdering

Studenterna får tycka till om praktiken via gängse kursutvärdering. Men arbetsgivaren och handledaren bör också få möjlighet att utvärdera sin praktikant. Hur har mötet med studenten varit? Har hen nyfiket observerat och lärt sig? Visat företagsamhet och gärna tagit tag i saker och ting? Eller tvärtom upplevts tafatt, tvär och opeppad?

Kort sagt, följ upp vad som har fungerat bra och vad som eventuellt har fungerat mindre bra. Inte minst för att värna om kontakten inför kommande praktikkurser. Genom utvärderingen kan du också få värdefull feedback på studentens kunskap inom området relaterat till arbetslivets och samhällets behov. Något som är nyttigt för att kunna hålla utbildningen uppdaterad, på kort och lång sikt.  

Tips från praktik-coachen

Hallå där, Fredrik Lundmark

tidigare programansvarig på Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd. Er utbildning har funnits i dryga fyrtio år och ni har alltid erbjudit praktik. Vis av erfarenhet, vilka tips vill du ge till programansvariga som nervöst står i startgroparna?

Ta del av bästa praktiktipsen

FILM: Att söka egen praktikplats

Den här filmen ger era studenter goda råd kring att söka en egen praktikplats. Till exempel hur man gör för att ta kontakt, matcha sig mot arbetsgivaren, knåpa ihop ett slagkraftigt CV och skriva ett ansökningsbrev som ger en bra bild en själv.

FILM: Hur gör jag på praktiken?

Att börja på en ny arbetsplats kan kännas nervöst. I den här filmen får era studenter tips på bra saker att tänka på inför första dagen, när de väl är på plats hos företaget eller organisationen och när de sedan avslutar sin praktik.

Regler för praktik

I Regel för praktik och studieresor vid Umeå universitet hittar du information som gäller generellt för all praktik och alla studieresor. Utöver denna har varje fakultet, liksom Lärarhögskolan, en särskild handläggningsordning som förtydligar aktuella rutiner och principer för utbildningarna hos just er. 

Läs Regel för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Lena Holmberg
2024-02-14