AI och utbildning

I takt med att artificiell intelligens utvecklas växer dess inverkan på utbildningssektorn. Utvecklingen påverkar undervisning, lärprocesser och examination. Här följer förslag på hur du kan förhålla dig till och nyttja artificiell intelligens i din undervisning.

Umeå universitets ställningstagande gällande användning av AI i undervisning och vid examination.

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI), med ChatGPT som exempel, har påkallat en omfattande diskussion inom utbildningssektorn om hur undervisning, lärprocesser och examination påverkas.

Viktigt att slå fast är att nuvarande regler för Betyg och bedömning samt Handläggningsordning för disciplinärenden även omfattar användningen av AI-verktyg. Det är centralt att lärare är tydliga med instruktioner om vilka hjälpmedel som är tillåtna att använda vid prov och tentamen.

Sidansvarig

Dessa råd och riktlinjer är framtagna på uppdrag av USR genom en särskilt utsedd arbetsgrupp. Gruppen bestod av utbildningsledare från samtliga fakulteter inkl. LH, excellenta lärare, studentcentrum, universitetsbibliotekarie, universitetsjurist, pedagogiska utvecklare samt IT-pedagoger. Föreståndaren på UPL har varit sammankallande för arbetet.

Innan du använder AI

AI-tjänster

Information från ITS och universitetsjuristerna om att använda AI i tjänsten.

Ellen Säll
2023-11-15