Kurser och workshoppar

Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder ett flertal olika seminarier och workshoppar för dig som är forskare eller ekonomiadministratör. De här interna utbildningstillfällena kan ges på institutions-, fakultets- eller gruppnivå.

Samtliga utbildningstillfällen kan hållas på svenska eller engelska, löpande under året, enligt överenskommelse med oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan (Research Support and Collaboration Office). 

Intresserade? Kontakta oss gärna via rso@umu.se 
Då kommer vi överens med er om lämplig tidpunkt och plats/kanal.  

Vi kan exempelvis hjälpa dig att få bättre koll på olika finansiärers utlysningar och ansökningsprocesser eller slipa på din forskningsplan.

Foto: Malin Grönborg

Seminarier för forskare

Ni kan boka våra seminarier för allt mellan 5 och 50 deltagare inom alla vetenskapsområden och karriäråldrar. De tar ca 40 minuter per tillfälle och kräver inga förberedelser.  

Förbered dig för att söka medel från European Research Council (ERC)

ERC erbjuder karriärmedel för forskare på tre olika nivåer: Starting, Consolidator och Advanced Grant. Meningen är att du som forskare, oavsett nivå, ska få möjlighet att fokusera på din forskningsidé under fem år. Ansökningar till ERC bedöms utifrån din vetenskapliga erfarenhet, samt forskningsplanens kvalitet och grad av nyskapande. 

Syfte: Det här seminariet syftar till att göra dig redo att söka medel från ERC. Vi guidar dig genom såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån bidragsgivarens och Umeå universitets regler. 

Så söker du Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) mobilitetsprogram

Marie Skłodowska Curie Actions ger i sina olika bidragsformer stöd till såväl individer som grupper av forskare i alla karriäråldrar för att främja internationellt utbyte och samarbete. Därför är MSCA ett viktigt verktyg när det gäller att stärka och bygga nätverk. 

Syfte: Under det här seminariet guidar vi dig till att hitta och förstå utlysningar inom MSCA, samt hur du hanterar såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån EU:s och Umeå universitets regler. 

Att söka konsortieprojekt från Horisont Europa (HEU)

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021–2027. Ramprogrammet innehåller bland annat karriärmedel, mobilitetsstöd och medel till större samarbetsprojekt. I det sistnämnda fallet krävs vanligtvis samarbete mellan olika sektorer (akademi, offentlig sektor, företag och olika slutanvändare) i konsortier. Ofta ska deltagarna också representera minst tre medlemsstater.

Syfte: Genom det här seminariet vill vi hjälpa till att göra dig som forskare redo att söka projektmedel från HEU. Vi guidar dig till att hitta och förstå olika utlysningar,  samt hur du hanterar såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån EU:s och Umeå universitets regler. 

Så skriver du en framgångsrik ansökan till Vetenskapsrådet (VR) 

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Varje år stödjer VR forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden, men konkurrensen är hård. Alla ansökningar rankas enligt fyra kriterier: nytänkande och originalitet; projektets vetenskapliga kvalitet; genomförbarhet och den sökandes kompetens.

Syfte: Att hjälpa dig öka dina chanser att beviljas VR-medel. Vi ger tips och förslag på hur du kan stärka din ansökan, samt förklarar hur du hanterar såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån VR:s och Umeå universitets regler. 

Vässa din forskningsplan

För att attrahera extern forskningsfinansiering i hög konkurrens krävs en bra forskningsfråga och en välskriven forskningsplan. 

Syfte: Att ge dig vägledning och handfasta tips rörande hur du kan tänka och arbeta för att skriva en framgångsrik forskningsplan. Vi går igenom de vanligaste fällorna och hur du undviker dem, liksom sådant som lyfter din ansökan och gör den attraktiv för bidragsgivaren. 

Workshoppar för forskare

Ni kan boka våra workshoppar för grupper om 5 till 15 deltagare inom alla vetenskapsområden och karriäråldrar. De flesta kräver inga förberedelser.

Så skriver du en framgångsrik ansökan till Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Varje år stödjer VR forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden, men konkurrensen är hård. Alla ansökningar rankas enligt fyra kriterier: nytänkande och originalitet; projektets vetenskapliga kvalitet; genomförbarhet och den sökandes kompetens. 

Syfte: Att öka förståelsen för VR:s projektutformning, synliggöra vad som karaktäriserar beviljade VR-ansökningar och inspirera dig till att förbättra din egen ansökan. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Vi analyserar och diskuterar beviljade projektansökningar inom VR:s olika områdesutlysningar. 

Lär dig att beskriva samverkan och nyttiggörande

Liksom många svenska forskningsfinansiärer ställer EU:s ramprogram Horisont Europa krav på samverkan i olika former. Det kan röra sig om samverkan mellan forskningsområden och discipliner, mellan forskning och innovation, alternativt mellan forskning och myndigheter/organisationer i det omgivande samhället.

Det är upp till dig som forskare att själv avgöra hur, när och på vilket sätt samverkan ska ske för att på bästa sätt vara till nytta för samhället. Men hur vet man egentligen vad som leder till nyttiggörande och hur gör man för att nå dit? Det får du lära dig mer om under den här workshoppen. 

Syfte: Att underlätta för dig som forskare att hitta effektiva samverkansstrategier som ligger i linje med forskningens drivkrafter och mål. På så sätt blir det också lättare att vid ansökningsprocessen kunna stärka de delar av din projektansökan som beskriver samhällsnytta och plan för kommunikation. 

Upplägg: Workshoppen tar ca två timmar och utgår till stor del från dig som enskild forskare, ditt perspektiv och forskningsfokus. Vi varvar föreläsning med kortare diskussioner och reflektionspass. 

OBS! Du hittar ännu fler kurser och workshoppar inom området på sidan
Få bättre koll på samverkan och nyttiggörande

Forskningsfinansiering bortom VR och RJ för humanister och samhällsvetare

Forskningsfinansiärer som Vinnova, Energimyndigheten och Formas riktar sina utlysningar till forskare inom alla vetenskapsområden. Ändå är både söktrycket och medelstilldelningen bland humsam-forskare lägre än önskvärt. Därför vill vi ge dig som tillhör nämnda forskargrupp tips och inspiration till att söka forskningsmedel även hos dessa finansiärer. 

Syfte: Att ge dig som humsam-forskare en ökad kännedom om det statliga forskningsfinansieringslandskapet för att på så sätt uppmuntra till nya, breddade sökmönster. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Vi diskuterar och jämför framgångsrika humsam-ansökningar i relation till de olika krav och bedömningskriterier som respektive statlig finansiär har för att att finansiera forskning. 

Idéutveckling – forskningsansökan på en enda sida

Idéutveckling är ett första steg på vägen mot en forskningsansökan. Ett bra sätt att komma vidare från idé till projektskiss är att diskutera sin forskningsidé – och få konstruktiv feedback under processens gång. 

Syfte: Att stimulera till idéutveckling och en första skiss av en projektdesign. Genom att diskutera din forskningsidé kan vi även hjälpa till att identifiera för dig relevanta finansiärer. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Du förbereder dig genom att skriva en A4-sida om din forskningsidé. Under workshopen diskuterar vi idéskisserna tillsammans i gruppen och du får även feedback av oss på Forskningsstöd och samverkan. 

lär dig mer om samverkan i Forskning

Oavsett om du vill hitta samverkanspartners eller söka forskningsmedel med krav på samhällsnytta så behöver du på ett tydligt sätt kunna kommunicera vad ditt forskningsprojekt handlar om, hur du tänker samverka och varför.

Vill du vässa kunskaperna?

Gå till sidan
Få bättre koll på samverkan och nyttiggörande

Stöd till dig som Är ekonomiadministratör

Forskningsstöd ordnar också interna utbildningstillfällen för ekonomiadministratörer. Till exempel i form av workshoppar kring budgetering och redovisning vid beviljade EU-projekt. Håll utkik i den gemensamma kalendern!

Kalender gemensamt

Rådgivning och Utbildning på biblioteket

Universitetsbiblioteket erbjuder rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering, DiVA och forskningsdatahantering. Tjänsterna är tillgängliga för forskare och personal vid Umeå universitet samt vårdpersonal inom Region Västerbotten.

Boka rådgivning och utbildning

REAL – FORSKNINGSLEDARSKAP

ReaL (Research and leadership programme) är ett karriär- och kompetensprogram i tre steg för forskare på olika nivåer.

Läs mer om ReaL – forskningsledarskap

Lena Holmberg
2024-01-19