Kurser och workshops

Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder ett flertal olika seminarier och workshops för dig som är forskare eller ekonomiadministratör. De här interna utbildningstillfällena kan ges på institutions-, fakultets- eller gruppnivå – och det går bra att kombinera olika delar om ni så önskar.

Samtliga utbildningstillfällen kan hållas på svenska eller engelska, löpande under året, enligt överenskommelse med oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan (Research Support and Collaboration Office). 

Intresserade? Kontakta oss gärna via rso@umu.se 
Då kommer vi överens med er om lämplig tidpunkt och plats/kanal.  

Vi kan exempelvis hjälpa dig att få bättre koll på olika finansiärers utlysningar och ansökningsprocesser eller slipa på din forskningsplan.

Foto: Malin Grönborg

Seminarier för forskare

Vi erbjuder seminarier för allt mellan 5 och 50 deltagare. Samtliga är öppna för forskare inom alla vetenskapsområden och karriäråldrar, ifall det inte står något specifikt angivet. De tar ca 40 minuter per tillfälle och kräver inga förberedelser.  

Att söka amerikanska federala forskningsmedel 

Det finns stora möjligheter att söka forskningsmedel från federala finansiärer i USA, som exempelvis National Institute of Health (NIH). För att kunna göra det är det viktigt att först känna till hur deras regelverk skiljer sig från våra nationella bidragsgivares och vilka regler som gäller vid Umeå universitet. 

Under det här seminariet guidar vi dig till att hitta och förstå amerikanska utlysningar, liksom till att hantera såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån bidragsgivarens och Umeå universitets regler. 

Att söka medel från European Research Council (ERC)

ERC erbjuder karriärmedel för forskare på tre olika nivåer: Starting, Consolidator och Advanced Grant. Meningen är att du som forskare, oavsett nivå, ska få möjlighet att fokusera på din forskningsidé under fem år. Ansökningar till ERC bedöms utifrån din vetenskapliga erfarenhet, samt forskningsplanens kvalitet och grad av nyskapande. 

Det här seminariet syftar till att göra dig redo att söka medel från ERC. Vi guidar dig genom såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån bidragsgivarens och Umeå universitets regler. 

Att söka till Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) mobilitetsprogram – IF, ITN, RISE och COFUND

Marie Skłodowska Curie Actions ger i sina olika bidragsformer stöd till såväl individer som grupper av forskare i alla karriäråldrar för att främja internationellt utbyte och samarbete. Därför är MSCA ett viktigt verktyg när det gäller att stärka och bygga nätverk. 

Under det här seminariet guidar vi dig till att hitta och förstå utlysningar inom MSCA, samt till att hantera såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån EU:s och Umeå universitets regler. 

Vägen till Wallenberg-projekt (MMW och MAW)

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) stödjer huvudsakligen forskning inom områdena samhällsvetenskap och humaniora. 

Genom det här seminariet vill vi hjälpa till att göra dig som forskare redo att söka medel från MMW och MAW. Vi guidar och ger råd om såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån bidragsgivarens och Umeå universitets regler. 

Målgrupp: Framför allt forskare inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. 

Vägen till Wallenberg-projekt (KAW)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer huvudsakligen grundforskning med hög vetenskaplig potential inom medicin, naturvetenskap och teknik. 

Syftet med det här seminariet är att göra dig som forskare redo att söka medel från KAW. Vi guidar och ger råd om såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån bidragsgivarens och Umeå universitets regler. 

Målgrupp: Framför allt forskare inom medicin, teknik och naturvetenskap vid Umeå universitet. 

Att söka medel från Horisont Europa (HEU)

Horisont Europa är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Ramprogrammet innehåller bland annat karriärmedel, mobilitetsstöd och medel till större samarbetsprojekt. 

Genom det här seminariet vill vi hjälpa till att göra dig som forskare redo att söka medel från HEU. Vi guidar dig till att hitta och förstå de olika utlysningarna, samt till att hantera såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån EU:s och Umeå universitets regler. 

Vetenskapsrådet (VR) – att skriva en framgångsrik ansökan

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Varje år stödjer VR forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden, men konkurrensen är hård. Alla ansökningar rankas enligt fyra kriterier: nytänkande och originalitet; projektets vetenskapliga kvalitet; genomförbarhet och den sökandes kompetens.

Vi ger tips och förslag på hur du kan stärka din ansökan, samt förklarar hur du hanterar såväl ansökningsprocess som ekonomi utifrån VR:s och Umeå universitets regler. 

Vässa din forskningsplan

För att attrahera extern forskningsfinansiering i hög konkurrens krävs en bra forskningsfråga och en välskriven forskningsplan. 

Under det här seminariet ger vi dig vägledning och handfasta tips rörande hur du kan tänka och arbeta för att skriva en framgångsrik forskningsplan. Vi går igenom de vanligaste fällorna och hur du undviker dem, liksom sådant som lyfter din ansökan och gör den attraktiv för bidragsgivaren. 

OBS! Innehållet i detta seminarium ges även som del av workshopen: Att skriva en framgångsrik forskningsplan – för forskare tidigt i karriären.

Workshops för forskare

Våra workshops kan hållas för allt mellan 5 och 15 deltagare. De är öppna för forskare inom alla vetenskapsområden och karriäråldrar, och kräver inga förberedelser – ifall inte annat anges.

Vetenskapsrådet (VR) – att skriva en framgångsrik ansökan

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Varje år stödjer VR forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden, men konkurrensen är hård. Alla ansökningar rankas enligt fyra kriterier: nytänkande och originalitet; projektets vetenskapliga kvalitet; genomförbarhet och den sökandes kompetens. 

Syfte: Att öka förståelsen för VR:s projektutformning, synliggöra vad som karaktäriserar beviljade VR-ansökningar och inspirera dig till att förbättra din egen ansökan. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Vi analyserar och diskuterar beviljade projektansökningar inom VR:s olika områdesutlysningar. 

Att beskriva samverkan

Liksom många svenska forskningsfinansiärer ställer EU:s ramprogram Horisont Europa krav på samverkan i olika former. Det kan röra sig om samverkan mellan forskningsområden och discipliner, mellan forskning och innovation, alternativt mellan forskning och myndigheter/organisationer i det omgivande samhället.

Det är upp till dig som forskare att själv avgöra hur, när och på vilket sätt samverkan ska ske för att på bästa sätt vara till nytta för samhället. Men hur vet man egentligen vad som leder till nyttiggörande och hur gör man för att nå dit? Det får du lära dig mer om under den här workshopen. 

Syfte: Att underlätta för dig som forskare att hitta effektiva samverkansstrategier som ligger i linje med forskningens drivkrafter och mål. På så sätt blir det också lättare att vid ansökningsprocessen kunna stärka de delar av din projektansökan som beskriver samhällsnytta och plan för kommunikation. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar och utgår till stor del från dig som enskild forskare, ditt perspektiv och forskningsfokus. Vi varvar föreläsning med kortare diskussioner och reflektionspass. 

Att skriva effektiva abstract och populärvetenskapliga sammanfattningar

Ditt abstract och den populärvetenskapliga sammanfattningen utgör viktiga delar av ansökan, eftersom de ska ge en översiktlig bild av ditt forskningsprojekt. Konsten är att skriva så att även personer som inte är insatta i ämnet kan ta till sig informationen. Det kan vi hjälpa dig med. 

Syfte: Att träna dig i att beskriva din forskning på ett kort, intresseväckande och kärnfullt sätt. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Vi kommer att arbeta tillsammans, med både andras och egna texter. Inför workshopen kommer varje deltagare att få leverera egna texter utifrån givna instruktioner. 

Att skriva en framgångsrik forskningsplan – för forskare tidigt i karriären

Konkurrensen om forskningsmedel ökar. För att lyckas krävs, utöver en bra forskningsfråga, en välskriven forskningsplan. 

Syfte: Att skapa förståelse för hur du gör din ansökan attraktiv för bedömarna, samt informera om vanliga fällor och om hur du undviker dem. Du får både insikt i själva bedömningsprocessen och möjlighet att utveckla din egen forskningsplan. 

Upplägg: Workshopen är uppdelad på fyra tillfällen och består av såväl föreläsningar som praktiska övningar. Vi kommer bland annat att analysera tidigare beviljade ansökningar, din egen och de övriga deltagarnas ansökningar. 

Målgrupp: Workshopen riktar sig främst till doktorander nära disputation, postdoc-anställda och forskarassistenter/biträdande lektorer vid Umeå universitet. 

Forskningsfinansiering utanför boxen – en inspirationsworkshop

Är du intresserad av att bredda ditt sökmönster utanför de för ditt område traditionella finansiärerna? 

Syfte: Att ge en ökad kännedom om bland annat det statliga forskningsfinansieringslandskapet för att på så sätt uppmuntra och inspirera dig till nya, breddade sökmönster. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Vi diskuterar och jämför framgångsrika ansökningar inom ditt område från alternativa finansiärer. 

Forskningsfinansiering bortom VR och RJ – en inspirationsworkshop för humanister och samhällsvetare

Forskningsfinansiärer som Vinnova, Energimyndigheten och Formas riktar sina utlysningar till forskare inom alla vetenskapsområden. Ändå är både söktrycket och medelstilldelningen bland humsam-forskare lägre än önskvärt. Därför vill vi ge dig som tillhör nämnda forskargrupp tips och inspiration till att söka forskningsmedel även hos dessa finansiärer. 

Syfte: Att ge dig som humsam-forskare en ökad kännedom om det statliga forskningsfinansieringslandskapet för att på så sätt uppmuntra till nya, breddade sökmönster. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Vi diskuterar och jämför framgångsrika humsam-ansökningar i relation till de olika krav och bedömningskriterier som respektive statlig finansiär har för att att finansiera forskning. 

Målgrupp: Forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i alla karriäråldrar vid Umeå universitet. 

Formas – att skriva en framgångsrik ansökan

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) finansierar grundforskning och behovsmotiverad forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. När du söker till Formas måste du bland annat kunna beskriva ditt projekts samhällsnytta och ha en plan för kommunikation med intressenter/användare av forskningen. 

Syfte: Att öka förståelsen för Formas projektutformning, synliggöra vad som karaktäriserar beviljade Formas-ansökningar, samt inspirera dig till att förbättra din egen ansökan. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Vi analyserar och diskuterar beviljade projektansökningar inom Årliga öppna utlysningen, med särskilt fokus på de avsnitt som beskriver projektets samhällsnytta och kommunikationsplan. 

One-Page Proposal – forskningsansökan på en enda sida

Idéutveckling är ett första steg på vägen mot en forskningsansökan. Ett bra sätt att komma vidare från idé till projektskiss är att diskutera sin forskningsidé – och få konstruktiv feedback under processens gång. 

Syfte: Att stimulera till idéutveckling och en första skiss av en projektdesign. Genom att diskutera din forskningsidé kan vi även hjälpa till att identifiera för dig relevanta finansiärer. 

Upplägg: Workshopen tar ca två timmar. Du förbereder dig genom att skriva en A4-sida om din forskningsidé. Under workshopen diskuterar vi idéskisserna tillsammans i gruppen och du får även feedback av oss på Forskningsstöd och samverkan. 

Uppstartsmöte – i samband med nya HEU- och amerikanska projekt

När du som forskare har beviljats finansiering från Horisont Europa eller någon av de amerikanska fonderna är det mycket som behöver göras i uppstarten av projektet. Med ett uppstartsmöte vill vi hjälpa dig och din ekonomiadministratör så att det redan från början blir rätt, för att på så sätt göra hela projektprocessen smidigare. 

Syfte: Att underlätta genomförandet och den ekonomiska redovisningen av ert projekt, samt förtydliga vilka regler som gäller från Umeå universitets och finansiärens sida. 

Målgrupp: Ekonomiadministratörer och ansvariga forskare med nyligen beviljade projekt. 

Antal deltagare: Minst 2, max 5 personer. 

Seminarier för ekonomiadministratörer

Våra seminarier kan hållas för 3 till 10 deltagare, förutsatt att inte annat anges. De tar ca 60 minuter per tillfälle och kräver inga förberedelser.

Wallenberg projekt – budgetering

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) fokuserar på forskning inom ämnesområdena samhällsvetenskap och humaniora. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer huvudsakligen grundforskning med hög vetenskaplig potential inom medicin, naturvetenskap och teknik. 

Syfte: Att ge en förståelse för hur Wallenberg-projekt ska budgeteras utifrån finansiärens och Umeå universitets regler. 

Målgrupp: Ekonomiadministratörer vars forskare avser att söka finansiering från Wallenberg (MMW, MAW och KAW). 

MSCA – budgetering och redovisning

Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) ger bidrag till forskare i alla karriäråldrar för att uppmuntra transnationell, tvärsektoriell och tvärvetenskaplig rörlighet. Genom MSCA kan även institutioner agera värdar för begåvade utländska forskare och skapa strategiska partnerskap med ledande institutioner över hela världen.

Syfte: Att ge en förståelse för hur MSCA-projekt ska budgeteras och därefter redovisas utifrån finansiärens och Umeå universitets regler.

Målgrupp: Ekonomiadministratörer med framtida eller pågående projekt inom MSCA.

Horisont Europa (HEU) – budgetering och redovisning

Horisont Europa (HEU) är EU:s ramprogram för forskning och innovation under åren 2021–2027. Ramprogrammet innehåller bland annat karriärmedel, mobilitetsstöd och medel till större samarbetsprojekt. 

Syfte: Att ge en förståelse för hur samarbetsprojekt inom HEU ska budgeteras och därefter redovisas utifrån finansiärens och Umeå universitets regler. 

Målgrupp: Ekonomiadministratörer med framtida eller pågående projekt inom HEU. 

ERC – budgetering och redovisning

European Research Council (ERC) är en del av Horisont Europa (HEU) och erbjuder karriärmedel för forskare på tre olika nivåer: Starting, Consolidator och Advanced Grants. Avsikten är att ge forskare möjlighet att fokusera på sin forskningsidé under fem år. 

Syfte: Att ge en förståelse för hur ERC-projekt ska budgeteras och därefter redovisas utifrån finansiärens och Umeå universitets regler. 

Målgrupp: Ekonomiadministratörer med framtida eller pågående projekt inom HEU. 

Strukturfonder – budgetering och redovisning

Strukturfonder är EU-finansierade program som förvaltas nationellt. De stödjer projekt som stimulerar kapacitetsuppbyggnad, till exempel genom satsningar på infrastruktur, sysselsättning, lokal utveckling eller små och medelstora företag. Vanligtvis krävs medfinansiering från forskarna. 

Syfte: Att ge en förståelse för hur strukturfondsprojekt ska budgeteras och därefter redovisas utifrån finansiärens och Umeå universitets regler. 

Målgrupp: Ekonomiadministratörer med framtida eller pågående projekt inom någon av strukturfonderna. 

Uppstartsmöte – i samband med nya HEU- och amerikanska projekt

När forskare har beviljats finansiering från Horisont Europa (HEU) eller någon av de amerikanska fonderna är det mycket som behöver göras i uppstarten av projektet. Med ett uppstartsmöte vill vi hjälpa både den ansvariga forskaren och dig som ekonomiadministratör så att allt redan från början blir rätt, vilket lär göra hela projektprocessen smidigare.

Syfte: Att underlätta genomförandet och den ekonomiska redovisningen av ert projekt, samt förtydliga vilka regler som gäller från Umeå universitets och finansiärens sida.

Målgrupp: Ekonomiadministratörer och ansvariga forskare med nyligen beviljade projekt.

Antal deltagare: Minst 2, max 5 personer.

Rådgivning och Utbildning på biblioteket

Universitetsbiblioteket erbjuder rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering, DiVA och forskningsdatahantering. Tjänsterna är tillgängliga för forskare och personal vid Umeå universitet samt vårdpersonal inom Region Västerbotten.

Boka rådgivning och utbildning

REAL – FORSKNINGSLEDARSKAP

ReaL (Research and leadership programme) är ett karriär- och kompetensprogram i tre steg för forskare på olika nivåer.

Läs mer om ReaL – forskningsledarskap

Lena Holmberg
2022-05-04