Efter projektet

När du avslutar ett forskningsprojekt behöver du publicera och kommunicera dina resultat, samt arkivera ditt forskningsmaterial.

Publicera forskning

Forskningspublikationer och avhandlingar som har anknytning till universitetet läggs in i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet), som är Umeå universitets publiceringsdatabas. Forskare vid Umeå universitet rekommenderas också att i största möjliga mån göra resultaten fritt tillgängliga digitalt (open access).

Läs mer om vetenskaplig publicering

Universitetsbiblioteket erbjuder rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering. Tjänsterna är tillgängliga för forskare och personal vid Umeå universitet samt vårdpersonal inom Region Västerbotten.

Boka rådgivning och utbildning

Kommunicera forskning

Att göra universitetets forskning synlig är en viktig del i att visa vad universitetet är och vad vi gör. Det är ett viktigt bidrag till samhällsdebatten och ger insyn i hur skattemedel används. Framgångsrika forskningsresultat som syns är också starka argument för att Umeå universitet ska kunna rekrytera studenter och medarbetare. Det kan också påverka företag och andra aktörer i samhället att välja universitetet som samarbetspartner.

Läs mer om att kommunicera forskning

Forskningsprojekt och hantering av allmänna handlingar

Under ett forskningsprojekt kommer forskare hantera allmänna handlingar i projektets alla faser. Från ansökan och datahanteringsplan i den inledandefasen till publicering och tillgängliggörande i projektets slutskede. Där emellan finns insamling och bearbetning av forskningsdata.

De olika handlingstyperna har olika hanteringar, vilket preciseras i rådande dokumenthanteringsplan för verksamhetsområdet bedriva forskning. Vissa handlingar ska diarieföras, andra kan hållas systematiskt ordnade. Oavsett hur handlingarna är organiserade ska de antingen bevaras eller gallras.

Bevarande  - Arkivera

Med bevarande menas att arkivera för evig tid, till skillnad från lagra (mer om det senare). Handlingar som beskriver projektets syfte och om fattning ska i regel bevaras, men även publicerade avhandlingar och rapporter ska bevaras. Information om vad som ska bevaras finns i dokumenthanteringsplanen.

Data ska bevaras om det uppfyller något av följande kriterier:

  • Inomvetenskapligt värde,
  • Värde för något annat forskningsområde,
  • Vetenskapshistoriskt värde,
  • Kulturhistoriskt värde,
  • Personhistoriskt värde,
  • Stort allmänt intresse

Det är prefekt som fattar det yttersta beslutet om data ska gallras (förstöras) eller bevaras och beslutet bör fattas i samband med att forskningsprojektet avslutas. Beslutet måste vara skriftligt och ska diarieföras. Handlingarna ska hanteras vid ansvarig institution.

Gallra

Gallra betyder att förstöra allmänna handlingar och får endast göras utifrån ett gallringsbeslut. Dokumenthanteringsplanen utgör gallringsbeslutet. Innan handlingar kan förstöras måste en viss tid ha passerat, en så kallad gallringsfrist. För forskningsdata är det vilken typ av forskning och finansiering som avgör hur lång fristen är. För forskning som finansierats av EU-medel är fristen 17 år och läkemedelsforskning har en frist på 25 år. Övrig forskning har en frist på 10 år. Innan forskningsdatat kan gallras måste den lagras.

Lagring

Med lagra menas att förvara datat i väntan på gallring eller bevarande. Om datat ska gallras lagrar man det så länge som anges av gallringsfristen. Ska datat bevaras arkiverar man det. Skillnaden mellan lagring och arkivering kan vara tillsynes liten, men skillnaden ligger i tidsspannet man avser att behålla datat. Det finns också viss tekniska skillnader. Vid en arkivering görs vissa bevarandeaktiviteter. Datat förtecknas och bearbetas för att kunna bevaras överlång tid. Det kan vara att det läggs i arkivboxar om det är analoga handlingar eller att filer konverteras till ett bättre bevarandeformat. Vid lagring placeras datat endast på en säkerplats där de ansvariga kan återfinna datat så länge de har behov.

Back-up

När forskningsdata samlas in, bearbetas eller lagras måste det finnas tekniska lösningar som tar back-up på datat. Med jämna mellanrum ska en kopia på datamängden sparas ner och vara tillgänglig ifall något händer med datat under någon fas så att arbetet inte går förlorat. Vid en gallring försvinner även back-upen.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan – bedriva forskning

Läs mer om arkivering av forskningsmaterial

Open Research Europe

Nya plattformen Open Research Europe utlovar enkel, snabb och avgiftsfri publicering av vetenskapliga artiklar med öppen tillgång. 

Olika artikeltyper från alla vetenskapsområden välkomnas. Kraven är att forskningsbidrag som skickas in ska vara i original och inte lämnas in för publicering någon annanstans. Dessutom måste de vara finansierade av ett Horisont 2020- eller Horisont Europa-projekt, där minst en av författarna är involverad. 

Gå till Open Research Europe

Lena Holmberg
2022-10-05