Efter projektet

När du avslutar ett forskningsprojekt behöver du publicera och kommunicera dina resultat, samt arkivera ditt forskningsmaterial.

Publicera forskning

Forskningspublikationer och avhandlingar som har anknytning till universitetet läggs in i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet), som är Umeå universitets publiceringsdatabas. Forskare vid Umeå universitet rekommenderas också att i största möjliga mån göra resultaten fritt tillgängliga digitalt (open access).

Läs mer om vetenskaplig publicering

Universitetsbiblioteket erbjuder rådgivning och utbildning kring vetenskaplig publicering. Tjänsterna är tillgängliga för forskare och personal vid Umeå universitet, samt vårdpersonal inom Region Västerbotten.

Boka rådgivning och utbildning

Kommunicera forskning

Att göra universitetets forskning synlig är en viktig del i att visa vad universitetet är och vad vi gör. Bland annat för att bidra till samhällsdebatten och ge insyn i hur skattemedel används. Framgångsrika forskningsresultat som syns är också starka argument för att Umeå universitet ska kunna rekrytera studenter och medarbetare. Dessutom kan det påverka företag och andra aktörer i samhället att välja universitetet som samarbetspartner.

Läs mer om att kommunicera forskning

Forskningsprojekt och hantering av allmänna handlingar

Under ett forskningsprojekt kommer du som forskare att hantera allmänna handlingar i projektets alla faser. Från ansökan och datahanteringsplan i den inledande fasen till publicering och tillgängliggörande i projektets slutskede. Däremellan ryms insamling och bearbetning av forskningsdata.

Hur de olika typerna av handlingar ska hanteras preciseras i rådande dokumenthanteringsplan för verksamhetsområdet bedriva forskning. Vissa handlingar ska diarieföras, andra kan hållas systematiskt ordnade. Oavsett hur handlingarna är organiserade ska de antingen bevaras eller gallras.

Bevarande – Arkivera

Med bevarande menas att arkivera för evig tid, till skillnad från att lagra (mer om det senare). Handlingar som beskriver projektets syfte och omfattning ska i regel bevaras, liksom publicerade avhandlingar och rapporter. Information om vad som ska bevaras finns i dokumenthanteringsplanen.

Data ska bevaras om de uppfyller något av följande kriterier:

  • Inomvetenskapligt värde
  • Värde för något annat forskningsområde
  • Vetenskapshistoriskt värde
  • Kulturhistoriskt värde
  • Personhistoriskt värde
  • Stort allmänt intresse

Det är prefekten som fattar det yttersta beslutet om data ska gallras (förstöras) eller bevaras. Beslutet, som bör fattas i samband med att forskningsprojektet avslutas, måste vara skriftligt och ska diarieföras. Handlingarna ska hanteras vid ansvarig institution.

Gallra

Gallra betyder att förstöra allmänna handlingar och får endast göras utifrån ett gallringsbeslut. Det är dokumenthanteringsplanen som utgör gallringsbeslutet.

Innan handlingar kan förstöras måste en viss tid ha passerat, en så kallad gallringsfrist. För forskningsdata beror tiden på typ av forskning och finansiering. För forskning som finansierats av EU-medel är fristen 17 år, medan läkemedelsforskning har en frist på 25 år. För övrig forskning gäller 10 år. Innan forskningsdata kan gallras måste de lagras.

Lagra

Med lagra menas att förvara data i väntan på gallring eller bevarande. Om uppgifterna ska gallras lagrar man dem så länge som anges av gallringsfristen. Ska de istället bevaras arkiverar man dem.

Vid en arkivering förtecknas och bearbetas data för att kunna bevaras över lång tid. Till exempel genom att lägga analoga handlingar i arkivboxar eller konvertera filer till ett bättre bevarandeformat. Vid lagring placeras uppgifterna endast på en säker plats där de ansvariga kan återfinna dem så länge de behöver.

Ta backup (säkerhetskopiera)

När forskningsdata samlas in, bearbetas eller lagras måste det finnas tekniska lösningar som tar backup. Med jämna mellanrum ska en kopia på datamängden sparas ner och finnas tillgänglig ifall något skulle hända med uppgifterna under någon fas, så att arbetet inte går förlorat. Vid gallring försvinner även säkerhetskopian.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan – bedriva forskning

Läs mer om arkivering av forskningsmaterial

Open Research Europe

Nya plattformen Open Research Europe utlovar enkel, snabb och avgiftsfri publicering av vetenskapliga artiklar med öppen tillgång. 

Olika artikeltyper från alla vetenskapsområden välkomnas. Kraven är att forskningsbidrag som skickas in ska vara i original och inte lämnas in för publicering någon annanstans. Dessutom måste de vara finansierade av ett Horisont 2020- eller Horisont Europa-projekt, där minst en av författarna är involverad. 

Gå till Open Research Europe

Lena Holmberg
2023-09-04