Blandade intensivprogram (BIP)

För att öka inkluderingen inom Erasmusprogrammet finns möjlighet till kortare utbyten för främst studenter men även för personal. Minst tre lärosäten från programländer kan anordna ett så kallat blandat intensivprogram (Blended Intensive Programme, BIP) där man tillsammans skapar en kurs med gemensamma lärandemål.

Tanken med BIP är att lärosäten tillsammans ska skapa kurser som passar in i befintliga utbildningar. Koordinerande lärosäte är per automatik det mottagande lärosätet, om inget annat har beslutats.

Mer information om blandat intensivprogram finns i Erasmus+ programguide.

Allmänna villkor blandat intensivprogram (BIP)

 • Samarbetet ska vara mellan minst tre lärosäten (med ECHE) från tre olika programländer.
  • Koordinerande lärosäte är mottagande lärosäte, om inte annat upplägg meddelas, och är ansvarig för kursen med den fysiska mobilitetsdelen i hemlandet samt den virtuella komponenten.
  • Partnerlärosäten deltar aktivt i kursen och måste tillsammans med övriga partnerlärosäten uppfylla kravet på sammanlagt minst 15 deltagare (exkl. lärare och studenter från mottagande lärosäte).
 • Andra lärosäten/organisationer från program- och partnerländer kan också delta.
 • Kurs ska ha minst 15 deltagare (mobiliteter som finansieras av Erasmusmedel, exkl. lärare som undervisar).
 • Kurs ska ge minst 3 ECTS (för studenter).
 • Kortare kurs/aktivitet ska inkludera:
  • Gemensam fysisk mobilitet på 5-30 dagar.
  • Gemensam virtuell komponent.

Lärosäten utformar gemensamt blandade mobilitetskursplaner och aktiviteter för studenter samt för akademisk och administrativ personal. En BIP bör ha ett mervärde jämfört med befintliga program och kurser.

 • Bör vara ämnesövergripande och problemlösande.
 • Gärna ha koppling till samhällsutmaningar och hållbarhetsmål.
 • Bör ha innovativa undervisnings- och lärandemetoder.
 • Även den virtuella komponenten innebär gemensamt arbete.
 • Även den virtuella delen måste erkännas formellt.

Notera att vid deltagande i BIP, dvs. att vi skickar studenter, och det är poänggivande kurs är det krav på tillgodoräknande av studenternas högskolepoäng från utbytet till Umeå universitet.

Avtal

Det krävs ett Erasmusavtal som innehåller student- och lärarutbyte för samarbete inom BIP. För information om hur institutionen lägger in ett utbytesavtal se: Lägga till utbytesavtal i SoleMove – Manual (umu.se)

Finansiering

 • Koordinerande lärosäte ansöker om en BIP i KA131-ansökan. Koordinerande lärosäte tilldelas BIP-organisationsmedel för att organisera programmet. Summan baseras på antalet deltagare; minst 15 och max 20 (även om fler deltar i kursen). Varje deltagare genererar 400 euro. Minimum summa är alltså 6000 euro och maximalt 8000 euro.
 • Partnerlärosäten inkluderar utresande mobiliteter i sin ansökan om KA131-bidrag. Detta görs av Erasmusansvarig vid International Office.
 • Lärare som undervisar utomlands i BIP:en kan söka finansiering för Erasmus+ lärarmobilitet om de uppfyller samtliga villkor för mobiliteten. Du som lärare måste skapa en ansökan i Solemove. 

Läs mer om lärarmobilitet vid Umu: Erasmus+ för lärare (umu.se)

Ansökan

Blandade intensivprogram finansieras genom de projektmedel som Umeå universitet årligen ansöker om inom Erasmus+ mobilitet för högre utbildning (KA131) i februari månad. Vid ansökningstillfället måste vi ange om vi ämnar koordinera en BIP. Avser vi delta i en BIP behöver vi ansöka om extra medel för de studenter och lärare som kommer att delta.

Fakultet/institution vid Umeå universitet som vill koordinera eller delta i en BIP måste göra en intern ansökan om BIP senast 10 februari 2024 för läsåret 2024/2025. Ansökan ska skrivas under av vid institutionen/ fakulteten ansvarig BIP-koordinator samt Internationell kontaktperson vid Umeå universitet och berörd prefekt.

Ansökningsformulär för att koordinera en BIP 

Ansökningsformulär för att delta i en BIP som partnerlärosäte 

De utresande BIP-studenterna skall för att få stipendium, söka via Solemove, vilket innebär att institutionen måste skapa en utlysning i Solemove och även hantera ansökningarna i systemet.

I nuläget nomineras de inresande BIP-studenterna inte via Solemove, utan går direkt till Ladok via den lista ni skickar till oss på International Office.

När du skickat in formuläret och fått ansökan godkänd kommer du att få ytterligare information om hur du går vidare in processen.

Rapportering

Beviljad BIP rapporteras i Europeiska kommissionens system; Beneficiary Module (BM).

 • Lärosäten som deltar i en BIP rapporterar bidragen för mobiliteter och kopplar deltagare i deras respektive beviljade projekt i BM och länkar dem till relevant BIP.
 • Det lärosäte som koordinerar en BIP ska slutrapportera anordnad BIP vid varje projektslut. Vid slutrapportering kommer genomförandet av BIP att poängsättas och ligga till grund för fördelning vid nästkommande utlysning.


Kontakt

För alla frågor om BIP, och för att lämna in din ansökan, kontakta Erasmusteamet: erasmusstipendium@umu.se

Kontakt

För frågor och funderingar om BIP, samt för att lämna in er ansökan hör av dig till:

Erasmusteamet,
International Office:
erasmusstipendium@umu.se

Petra Käck
2024-03-13