Undervisningsmaterial som skapas vid Umeå universitet

Mycket undervisningsmaterial skapas inom universitetets egen undervisningsverksamhet. Du som tar fram materialet äger upphovsrätten till ditt material men universitet har rätt att använda material som tas fram av anställda i tjänsten.

Universitetets nyttjande av undervisningsmaterial

Om ett upphovsrättsligt verk, exempelvis undervisningsmaterial, tillkommit som ett resultat av att du som är anställd som lärare fullgör dina arbetsuppgifter eller särskilda åtaganden är du upphovsman till verket. Genom det s.k. lärarundantaget anses lärare vid universitet och högskolor ha utvecklat en starkare rätt till sina verk som framkommit inom ramen för anställningen jämfört med andra anställda. Detta innebär att upphovsrätten inte automatiskt övergår till arbetsgivaren utan stannar hos upphovsmannen.

Umeå universitet äger i normalfallet nyttjanderätt till det verk som du tagit fram inom ramen för din anställning utan särskilt avtal. Universitets nyttjanderätt omfattar användning, utan annan ersättning till den anställde än lönen, för de ändamål och behov som faller inom ramen för arbetsgivarens normala verksamhet. Denna rätt gäller även efter det att anställningen upphört. Denna princip kallas tumregeln.

Upphovsrätten till materialet förblir hos upphovsmannen, eller den till vilken upphovsmannen överlåtit upphovsrätten, oavsett om universitetet nyttjar materialet enligt tumregeln. Det innebär bland annat att du som upphovsperson alltid ska anges när materialet används.

Avtal om rätt att använda undervisningsmaterial

Om undervisningsmaterial ska tas fram av någon som inte är anställd vid universitetet ska avtal tecknas med upphovsmannen för att säkerställa att universitet får rätt att använda materialet på det sätt som krävs. Avtal ska alltid tecknas med universitetet som part, inte enskilda medarbetare

Observera att en anställning alltid räknas för hela universitetet. Om personal från en annan institution eller enhet anlitas behövs oftast bara en överenskommelse mellan de berörda institutionerna. Överenskommelsen ska då reglera hur medarbetarens arbetstid ska användas, samt hur den institution där medarbetaren är placerad eventuellt ska ersättas. Vid prissättning av lärartimmar ska Regler för interna köp och försäljningar följas.

Kontakta universitetsjurist om du behöver stöd att ta fram avtal. Du behöver alltid kontrollera vem som är behörig att underteckna avtalet enligt gällande delegationsordning vid universitetet.

 

2023-05-23