Rehabilitering

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för rehabilitering när en medarbetare har blivit sjukskriven. Umeå universitet har tagit fram en handläggningsordning som vägleder chefer och HR-stöd i arbetet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

När en sjuk medarbetare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet aktualiseras Umeå universitets långtgående rehabiliteringsansvar som arbetsgivare.

Ju längre en medarbetare är borta från arbetslivet desto svårare blir det att komma tillbaka. Därför är det viktigt att påbörja arbetet med rehabilitering så tidigt som möjligt.

Vad innebär rehabilitering? 

Arbetslivsinriktad rehabilitering är något som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet. Syftet är att universitetet som arbetsgivare ska kunna bereda fortsatt arbete till medarbetaren.

Exempel på arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är anpassning, arbetsträning och utbildning.

Ditt ansvar som prefekt eller chef

Som prefekt eller chef med personalansvar ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen när en medarbetare har blivit sjukskriven och är i behov av särskilda insatser för att bli redo att återgå i arbete.

Om det finns skäl till att du som prefekt/chef inte bör eller kan medverka i rehabiliteringsarbetet får din överordnade chef (dekan eller motsvarande) träda in och att agera arbetsgivarrepresentant.

Systemstödet Adato

Sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget Adato finns som ett systemstöd för alla som arbetar med rehabfrågor.

Samtliga steg i rehabiliteringsprocessen ska dokumenteras i Adato. Medarbetaren har rätt att ta del av all dokumentation.

Läs mer om Adato och andra HR-system

Stödfunktioner och samarbetspartners vid rehabilitering

HR-stöd på institution, fakultet och central nivå

HR-stödet på institutioner och enheter kan vara en resurs till prefekten i rehabiliteringsprocessen.

HR-stödet på fakultetsnivå/motsvarande är en intern resurs som arbetar med att stödja fakultetens dekan, prefekter och deras HR-stöd i rehabiliteringsprocessen.

Personalenheten finns som stöd och resurs och bistår med råd och stöd vid val av lämplig åtgärd och finansiering. 

Företagshälsovården

Företagshälsovården bistår med arbetsförmågebedömning vid behov samt med konkreta rehabiliteringsåtgärder. Företagshälsovården har medicinsk, ergonomisk, psykosocial och teknisk kompetens. Utifrån en helhetssyn ger företagshälsovården stöd och hjälp till den enskilda och institutionen i rehabiliterings- och arbetsmiljöarbetet.

Försäkringskassan

Försäkringskassan ska samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs för rehabilitering. Försäkringskassan utser kontaktteam som ansvarar för arbetet med universitetets samtliga sjukförsäkringsärenden. Kontaktteamet deltar och kallar till avstämningsmöten.

Medarbetarens arbetstagarorganisation

Den anställdas fackliga organisation, eller en person som den enskilda har förtroende för, kan medverka i rehabiliteringsprocessen om den anställda så begär.

HR-System

 

Foto:

Adato

Digitalt verktyg för rehabiliteringsprocessen

» Logga in i Adato

» Användarstöd

Kontakt

 

Foto:

Jeanette Lövqvist
Områdeschef vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Sara Rambe
2021-09-22