Alkohol och droger

En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Vid Umeå universitet är det inte tillåtet att dricka alkohol eller inta droger i samband med arbete eller undervisning. Det är inte heller tillåtet att komma till sin arbetsplats påverkad av alkohol eller droger.

 

Foto:

Anställda och studenter vid Umeå universitet har ett gemensamt ansvar att arbeta aktivt med det alkohol- och drogförebyggande arbetet och verka för ett öppet och hälsofrämjande samtalsklimat kring alkohol och droger. Vid fester ska alltid alkoholfria alternativ erbjudas. Medarbetare och studenter som uppvisar tecken på alkohol- eller drogrelaterad ohälsa ska tidigt erbjudas hjälp och stöd.

Tecken att vara uppmärksam på

Tecken på riskbruk, skadligt bruk och beroende kan vara tydliga och mindre tydliga. Det kan ibland vara svårt att skilja dessa tecken från symtom som har att göra med andra problem. Men oavsett vad som ligger bakom är det viktigt att ta tecknen eller symtomen på allvar. Tecken på arbetsplatsen kan vara:

  • Förändrat beteende – rastlöshet, nervositet, håglöshet, nedstämdhet, retlighet eller tendenser att isolera sig.
  • Sämre arbetsprestation – sämre koncentration, fler misstag, glömmer saker.
  • Frånvaro – ökad frånvaro, tillfällig frånvaro, sen ankomst, går för tidigt, söker semester och kompensationsledighet samma dag eller i efterskott, är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning.
  • Försvarar droganvändning – olika sätt att försvara sitt skadliga bruk eller beroende.
  • Problem i arbetsgruppen – bortförklaringar, frånvaro som påverkar arbetet, svårt att samarbeta.

Om du behöver stöd eller hjälp kring alkohol- eller drogrelaterad ohälsa

Om du upplever att du har problem med din alkohol- eller drogkonsumtion kan du få stöd och hjälp både inom och utanför universitetet.

Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef finns andra personer och organisationer du kan vända dig exempelvis till HR-stödet eller arbetsmiljöombudet på institutionen/enheten. Du kan också kontakta någon av de som finns listade i högerkolumnen.

Om du misstänker missbruk hos en kollega

Det är vanligt att problem med alkohol upptäcks av dig som kollega. Som medarbetare ska du bidra till en bra och säker arbetsmiljö, vilket innebär att du inte kan blunda för problem och säkerhetsrisker.

Det är viktigt att direkt prata med personen det gäller eller ta upp saken med närmaste chef. En person som påverkad på jobbet kan vara en säkerhetsrisk både för sig själv och andra.
En person som du upplever har problem kan behöva hjälp och även om det kan kännas svårt att agera är det bästa du kan göra att visa vad du ser och säga till.

Om någon luktar alkohol eller verkar påverkad på något sätt – berätta direkt för personen vad du ser, och för din chef. Var saklig, säg vad du ser och hur det påverkar dig och jobbet. Visa att du bryr dig!

Din chefs ansvar

I chefens uppdrag ingår att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och förebygga att medarbetare blir sjuka eller råkar ut för olyckor.

Medarbetare som uppvisar tecken på alkohol- eller drogrelaterad ohälsa är ett arbetsmiljöproblem och din chef har ett ansvar att agera.

Stöd vid alkohol- eller drogrelaterade problem

Kontakt företagshälsovård

Företagshälsovården Feelgood

Du bokar tid via företagshälsovårdens bokning och rådgivning.

Telefon: 010-810 92 10

Adress: Östra Strandgatan 24, nära Konstnärligt campus

E-post: umea@feelgood.se

Hemsida: Feelgood Umeå

Avboka eller ändra tid

Kom ihåg att avboka eller ändra tid senast 24 timmar i förväg! Om du av- eller ombokar senare så kommer Umeå universitet att behöva betala för ditt besök.

Therese Holmgren
2023-09-18