Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen görs för att varje institution och enhet ska få en övergripande bild av hur deras personal upplever sitt arbete, samt visa på eventuella styrkor och svagheter inom organisationen.

Grunden till medarbetarundersökningen är en webbaserad enkät som skickas ut till alla medarbetare.

Foto:

Resultatet från medarbetarundersökningen ska användas som underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet och till förbättringsarbete vid de enskilda institutionerna och enheterna, fakulteterna samt för hela universitet.

Medarbetarundersökningen våren 2021

Under perioden 2 mars till 23 mars  har det genomförts en ny medarbetarundersökning med rekordhög svarsfrekvens på 84%. Enkätsvaren är som vanligt anonyma. Leverantör av medarbetarundersökningen för 2021 är företaget Springlife.

Förbättringsområden

I Springlifes analysmodell ingår 11 förbättringsområden som tillsammans bildar "Prestationsnivån".

De undersökta områdena är:

 • Medarbetarkraft
 • Arbetsrelaterad utmattning
 • Arbetstakt
 • Effektivitet
 • Delaktighet
 • Socialt klimat
 • Lärande i arbetet
 • Återkoppling
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Målkvalitet

Förutom dessa förbättringsområden fanns tilläggsfrågor från medarbetarundersökningen 2018, samt frågor från Planeringsenhetens enkät angående Covid-19 som skickades ut till ett urval av institutioner/enheter under våren 2020. Alla dessa tilläggsfrågor har sammanställts i ytterligare områden som ligger utanför Springlifes analysmodell. 

Dessa är:

 • Arbetssituation
 • NMI
 • Ledning
 • Chef med personalansvar
 • Organisation
 • Lika villkor
 • Covid-19.

Genomförda och pågående åtgärder

Chefer har under våren tagit del av resultatet från medarbetarundersökningen för sin institution eller enhet. Nu pågår ett arbete ute i verksamheten där chefer, medarbetare, arbetsmiljöombud och företrädare för lika villkor gemensamt diskuterar resultatet för sin institution/enhet, och tillsammans arbetar fram prioriterade områden att arbeta vidare med samt förslag på åtgärder. Vad som är prioriterade områden och åtgärder kan vara väldigt olika för olika institutioner och enheter.

Resultat av medarbetarundersökningen 2021

Så här blev resultatet från medarbetarundersökningen 2021. I resultatguiden ser du vilka frågor som besvarades under de olika förbättringsområdena och en förklaring till vad de olika förbättringsområdena betyder.

Överlag trivs medarbetare bra på Umeå universitetet, speciellt när det gäller områdena lärande och socialt klimat.
Universitetets utmaning är att många medarbetare känner sig trötta och slitna efter arbetet. Varför det är så behöver vi undersöka vidare.
Ytterligare område som vi behöver jobba med är att förtydliga vilka mål som universitetet ska arbeta med. Undersökningen visar att pandemin har påverkat medarbetare i stor utsträckning, men många medarbetarna upplever ändå att man har lyckats bibehålla kvaliteten i sitt arbete.

Medarbetarundersökningen 2018

Svarsfrekvensen blev då rekordhöga 83 procent.

Utifrån resultaten gick det att identifiera starka områden och förbättringsområden. Förbättringsområdena har lett till inplanerade åtgärder på alla organisatoriska nivåer.  

Umeå universitets styrkor enligt enkäten

En styrka 2018 var att många var stolta över att arbeta vid Umeå universitet, på institutionen eller enheten.

Många medarbetare upplevde också ett bra arbetsklimat och ett gott ledarskap. En majoritet ansåg att arbetet var intressant och givande, och motivationen var hög.

Förbättringsområden enligt enkäten

Förbättringsområden i undersökningen från 2018 var bland annat att arbetsbelastningen för en del medarbetare var alldeles för hög.

Ett annat förbättringsområde var den interna kommunikationen och informationen.

Det märktes brister i förståelse för vision och delmål, kännedom om rutiner vid krissituationer och delaktighet i arbetsmiljöarbetet.

Genomförda och pågående åtgärder

Efter medarbetarundersökningen 2018 påbörjades förbättringsarbeten på alla organisatoriska nivåer.

På central nivå har man bl.a. arbetat med att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att motverka hög arbetsbelastning genom utbildningsinsatser för chefer och HR, och tydliggörande av processer via handläggningsordningar.

Under 2019 påbörjades även ett projekt, IMULSA, med syfte att göra en fördjupad analys av upplevelsen av hög arbetsbelastning och brist på återhämtning. Projektet ska utmynna i förslag på åtgärder.

Ett annat förbättringsarbete som pågår är ett gemensamt projekt mellan kommunikationsenheten och ITS för att förbättra den interna informationen och kommunikationen inom universitetet genom att mötes-, samarbets- och lagringstjänster inom universitet ska hanteras inom O365.

Fördjupande presentationer om medarbetarundersökningen 2018 (central nivå och fakultetsnivå)

Övergripande Umeå universitet

Humanistiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Universitetsbiblioteket

Universitetsförvaltningen

Frågor och svar om medarbetarenkäten 2018

Relaterad nyhet

 

Foto:

"Hur har du det på jobbet?"

Rektor Hans Adolfsson reflekterar kring analysen bakom resultatet av årets medarbetarundersökning.

Kontaktinformation

Pernilla Jansson, HR-strateg, Personalenheten, tfn 090 - 786 62 25

Lars Nordlander, Personalchef, tfn 090-786 61 93

Nils Eriksson, Utbildningsledare vid Kansliet för samhällsvetenskap, tfn 090-786 63 10

Elizabet Westerlund
2023-09-18