Lönerevision

Med lönerevision menas översyn av lönen. Umeå universitet gör en översyn varje år utifrån universitetets löneavtal. Umeå universitets lönebildning och lönesättning bygger på centrala ramavtal för löner inom det statliga avtalsområdet.

Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna tecknar centrala avtal. Innehållet i de centrala avtalen ger Umeå universitet ramar för att komma överens om lokala avtal. I de lokala avtalen regleras bland annat när under året som lönen ska revideras. En mer detaljerad beskrivning av löneprocessen hittar du i universitetets lönepolicy.

Doktorander och amanuenser

Som doktorand eller amanuens har du en lön som följer avtalade inplaceringsnormer. Avtalen förhandlas i samband med den lokala lönerevisionen. Mer information hittar du i de lokala avtalen om lönesättning som doktorand eller amanuens i kolumnen till höger.

Therese Holmgren
2023-09-22