Planera och anmäla föräldraledighet

Du ska lämna in ansökan om föräldraledighet minst två månader före ledighetens början, eller så snart som möjligt.

Hur du som förälder väljer att ta ut din föräldraledighet varierar mycket. Du väljer själv för hur lång period du söker åt gången och i hur stor omfattning.

Som anställd vid Umeå universitet har du möjlighet att dela upp din föräldraledighet på högst fem perioder per kalenderår. Om det finns särskilda skäl kan ytterligare ledighetsperiod beviljas. Beslut om det tas enligt delegationsordningen.

En ledighetsperiod är när du tar ut din föräldraledighet i oavbruten följd. Det kan vara en dag, en månad eller längre. Om en av dina ledighetsperioder löper över ett årsskifte, räknas den till det kalenderår då du började ledighetsperioden. En ledighetsperiod bryts om du ändrar omfattningen, arbetar eller har semester.

Perioden bryts inte på grund av sjukdom, eller semester som du ansöker samtidigt som du ansöker om föräldraledigheten.

Du kan läsa mer i rektorsbeslutet Regler för antalet ledighetsperioder vid föräldraledighet.

Ledigheten söks via självservicesystemet PASS.

Vid deltidsledighet ska du alltid skicka in arbetstidsschema till din löneadministratör.

Sjukdom under föräldraledighet

Om du blir sjuk under föräldraledigheten, och får sjukpenning från försäkringskassan istället för föräldrapenning, ska du ta kontakta din chef för att återta din föräldraledighet och anmäla sjukfrånvaro i stället. Umeå universitet har ett rehabiliteringsansvar för dig om du blir sjuk en längre tid, även om du för tillfället är föräldraledig.

Semester under föräldraledighet

Ledighet med föräldralön är semestergrundande. Du bör även planera in uttag av minst 20 dagar sammanhängande semester under varje kalenderår, även när du är föräldraledig.

Birgitta Berglund
2023-04-13