Rehabilitering

Om du är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering. Vilka åtgärder som är aktuella beror på dina behov. Här får du veta vem som har ansvar för vad och vad du som anställd själv ska tänka på.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetsinriktade åtgärder som ska hjälpa dig som medarbetare och är sjuk eller skadad att få tillbaka din arbetsförmåga och kunna återgå till arbete. Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för sina medarbetare.

Berätta i ett tidigt skede

Om du upplever en begynnande ohälsa är det viktigt att du pratar med din chef så att ni tillsammans kan undersöka behovet av arbetsanpassningar eller stöd. Målet är att du ska behålla eller återfå arbetsförmågan och undvika sjukfrånvaro.

Det är chefen som bedömer vad som är möjligt att genomföra med tanke på verksamheten och övriga medarbetare.

Vid tidiga signaler om ohälsa kan du även kontakta Företagshälsovården.

Stöd vid rehabilitering

En framgångsrik rehabilitering kräver ett nära samarbete mellan flera aktörer. Din aktiva medverkan och chefens engagemang är viktiga delar i rehabiliteringsarbetet.

På institutionen/enheten är det din chef som har ansvaret för att rehabiliteringsarbetet blir genomfört. Genom olika rehabiliteringsåtgärder kan chefen underlätta för dig att vara kvar i ditt arbete eller återgå till arbetet fortare i samband med en sjukskrivningsperiod.

Ditt ansvar som medarbetare

Du har ett ansvar för att:

 • Sjukanmäla dig i PASS och meddela din institution/enhet. Rutiner för vem du ska meddela ska finnas på din institution/enhet. Vid sjukfrånvaro längre än 7 kalenderdagar ska ett läkarintyg lämnas till arbetsgivaren. Läs mer om sjukfrånvaro
 • Lämna läkarintyg till arbetsgivaren
 • Lämna de upplysningar som behövs till chefen för att klarlägga behovet av rehabilitering
 • Delta aktivt i planering och genomförande av din egen rehabiliteringen.
 • Ha kontakt med arbetsplatsen under din sjukskrivningsperiod.

Din chefs ansvar

Chefen har ett ansvar för att:

 • Utreda dina rehabiliteringsbehov
 • Planera och genomföra rehabiliterings- och anpassningsåtgärder i samråd med dig och eventuella andra aktörer
 • Delta i möten med exempelvis företagshälsovården och Försäkringskassan tillsammans med dig
 • Dokumentera alla möten, planer, anpassningsåtgärder m.m.
 • Hålla kontakt med och bjuda in dig till arbetsplatsen under hela din sjukskrivningsperiod.

I rehabiliteringsarbetet är det viktigt att alla uppgifter av betydelse dokumenteras. Det kan exempelvis handla om möten med dig, rehabiliteringsplaner och åtgärder. Syftet med dokumentationen är att kunna följa upp rehabiliteringsarbetet. Umeå universitet använder sig av ett systemstöd som heter Adato för detta.

Andra som kan var en del av rehabiliteringen

HR-stödet på institutionen

HR-stödet på din institutionen kan stötta både dig och din prefekt/chef genom rehabiliteringsprocessen.

De fackliga organisationerna

Du kan om du vill få stöd av din fackliga organisation vid samtal med arbetsgivaren om anpassningar, ändrade arbetsuppgifter och arbetsförhållanden samt vid möten med företagshälsovården, Försäkringskassan m.m.

Försäkringskassan

Försäkringskassan kan också vara en del av din rehabiliteringsprocess. Försäkringskassan:

 • Bedömer din arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov samt din rätt till ersättning.
 • Kan kalla till avstämningsmöte för att utreda behovet av arbetslivsinriktade åtgärder som exempelvis arbetshjälpmedel.
 • Samordnar insatser från hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra aktörer för att du ska kunna komma tillbaka till ditt arbete.

Behandlande läkare

Den behandlande läkaren:

 • Bedömer den anställdes arbetsförmåga
 • Skriver sjukintyg.

Sekretess och samtycke

I rehabiliteringsärenden gäller sekretess. Arbetsgivaren kan, med ditt samtycke, ta kontakt med vårdgivare. Det är viktigt att bägge parter strävar efter en förtroendefull dialog under rehabiliteringsprocessen.

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Arbetstagarorganisationer

Annelie Mellström
2024-03-07