Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor

 

Foto:

Arbetsmiljö

Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för anställda och studenter. Vi ska bedriva ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering för att skapa en hållbar och trygg miljö för både medarbetare och studenter samt värna om materiella och immateriella värden.

Lika villkor

Alla anställda och studenter ska ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder.

Vi har en kreativ och stimulerande miljö för studenter såväl som anställda. Vi har de förutsättningar som krävs för att uppnå goda studie- och arbetsresultat samt förverkligande av både professionella och personliga livsmål. Vi erbjuder en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund, perspektiv och kompetens lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling.

Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av studenter, anställda, samarbetspartners och besökare.

Våra lokaler och vårt sätt att kommunicera och informera skapar tillgänglighet för alla studenter, anställda och besökare.

Therese Holmgren
2023-09-18