Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor

För Umeå universitet är god fysisk, psykisk, organisatorisk och social arbetsmiljö på lika villkor en strategiskt viktig fråga. Genom att ha medarbetarnas och studenternas hälsa i fokus skapas förutsättningar för ett hållbart arbets- och studieliv.

 

Foto:

Universitetet ska vara en arbetsplats och studiemiljö som präglas av arbetsglädje, trygghet, utveckling, delaktighet, tillit och respekt för alla människors lika värde.

Lika villkor är en självklarhet och vi ska tillsammans vid Umeå universitet arbeta långsiktigt med att främja jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt att aktivt förebygga och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Det ska vara möjligt att arbeta och studera på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder.

Umeå universitet har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Den fysiska arbetsmiljön ska vara trygg, tillgänglig, säker och funktionell. Arbete och studier ska organiseras och planeras så att medarbetare och studenter inte riskerar att utsättas för arbetsbelastning som kan medföra fysisk eller psykisk ohälsa. En god arbetsmiljö på lika villkor präglas av gott samspel och god kommunikation mellan ledare, medarbetare och studenter.

Therese Holmgren
2024-02-19