Arbetsmiljöorganisation

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för ledning, medarbetare och studenter och alla har ansvar att medverka. Arbetsmiljöarbetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets egna policys, regler, handläggningsordningar och riktlinjer.

Arbetsmiljöarbetet samordnas och bedrivs på institutions- eller enhetsnivå för att få bästa effekt.

Arbetsmiljöorganisation på institutionsnivå- eller enhetsnivå

Prefekt eller chef ansvarar för att leda institutionens/enhetens arbetsmiljöarbete enligt en skriftlig uppgiftsfördelning från dekan/motsvarande.

Du som medarbetare har ett ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en god arbetsmiljö. Du ska också rapportera in tillbud, olyckor eller brister i arbetsmiljön till chef/prefekt eller till arbetsmiljöombudet.

Arbetsmiljöombudet är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och fungerar som en länk mellan chef och medarbetare i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöombudets roll är att företräda dig som medarbetare i alla frågor som rör både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i Lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling, Dnr 2013/1166.

Välja arbetsmiljöombud

Chefen initierar arbetet med att nominera ett arbetsmiljöombud. Medarbetarna väljer gemensamt vem de önskar ska vara arbetsmiljöombud på institutionen eller enheten till exempel vid en arbetsplatsträff. En större institution eller enhet kan behöva flera arbetsmiljöombud. Chefen skickar in nomineringsblanketten till facken, som sedan formellt fattar ett gemensamt beslut och utser arbetsmiljöombudet. Under rubriken Relaterad information här på sidan hittar du en uppdaterad lista över aktuella arbetsmiljöombud.

Arbetsmiljöombudets roll 

Arbetsmiljöombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor

 •  Arbetsmiljöombudet ska verka för goda arbetsmiljöförhållanden i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
 • Arbetsmiljöombudet ska motivera medarbetarna att medverka och bidra i arbetsmiljöarbetet och vara en resurs och samtalspartner till prefekten/chefen.
 • Arbetsmiljöombudet utför sitt uppdrag i tjänsten. 
 • Arbetsmiljöombudets verksamhetsområde kan omfatta en institution eller enhet, men kan också vara ett mindre område om man är flera arbetsmiljöombud som delar på ett verksamhetsområde.
 • Arbetsmiljöombudet har inte, i sin egenskap av att vara arbetsmiljöombud, något ansvar för arbetsmiljön i juridisk mening och kan därför inte ställas till svars för brister i arbetsmiljön eller för att åtgärder inte vidtas.
 • Det hör inte till arbetsmiljöombudets uppgifter att själv svara för genomförandet av åtgärder för att undanröja brister i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöombudets kunskaper

 • Arbetsmiljöförhållanden inom sitt verksamhetsområde ur fysisk, organisatorisk och social synvinkel. 
 • Förändringar som planeras av verksamhet och organisation samt överväga vilka konsekvenser dessa kan få ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Innehållet i arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket som är tillämplig inom verksamhetsområdet.
 • Annan lagstiftning och information i den utsträckning denna har betydelse för den verksamhet som bedrivs.
 • Innehållet i de centrala parternas avtal, överenskommelser mm som har betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.

Arbetsmiljöombudets arbetsuppgifter

 • Ta initiativ till att brister i arbetsmiljön så snart som möjligt uppmärksammas och åtgärdas.
 • Delta i planeringen av organisationsförändringar, utbildningar för medarbetarna, införande av ny teknik och arbetsmetoder, inredning, planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall samt i annan planering som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Påverka att prefekt/chef utför systematiskt arbetsmiljöarbete  enligt universitetets riktlinjer.
 • Delta vid upprättande av handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva åtgärder.
 • Delta vid riskbedömningarna.
 • Yttra sig över ny- och ombyggnadsärenden, inrednings- och utrustningsärenden samt ramprogram.
 • Vid signaler på arbetsrelaterad ohälsa eller annan bristande anpassning av arbetet till medarbetarnas förutsättningar och behov, ta initiativ till att åtgärder vidtas för att lösa problemen.
 • Beakta relationsproblem mellan student/lärare och samarbeta med studerandearbetsmiljöombud. Delta i arbetsmiljörond och andra undersökningar om arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.
 • Delta i sammanträden vid institutionen/enheten där arbetsmiljöfrågor behandlas, till exempel arbetsplatsträffar och lokal samverkansgrupp.
 • Medverka vid introduktion av nyanställda, studenter och gästforskare.
 • Delta vid utredning av arbetsskada.

Arbetsmiljöombudets rättigheter

 • Tillkalla arbetsmiljösamtal med prefekt/chef där såväl fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor vid institutionen/enheten diskuteras.
 • Själv företa regelbunden inspektion av sitt arbetsmiljöområde.
 • Delta vid brandsyn.
 • Delta vid Akademiska hus eller annan hyresvärds slutbesiktning av ny-, om- och tillbyggnad.
 • Begära att systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljörond eller annan undersökning och kontroll av arbetsmiljöförhållandena inom sitt verksamhetsområde genomförs.
 • Fortlöpande och i god tid bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.
 • Med beaktande av sekretesslagstiftning ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Efter överenskommelse med prefekt/chef samla arbetstagarna inom sitt verksamhetsområde under ordinarie arbetstid för information i aktuella arbetsmiljöfrågor.
 • Vända sig till företagshälsovården eller universitetets arbetsmiljöansvariga för att få råd och stöd i arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.
 • Påkalla arbetsmiljökommitténs behandling av arbetsmiljöfråga.
 • Påkalla ingripande av tillsynsorgan (t ex Arbetsmiljöverket, brandmyndighet eller strålsäkerhetsmyndigheten) om framställning till prefekt/chef inte leder till erforderligt resultat inom rimlig tid.
 • Om visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för medarbetarens liv och hälsa och rättelse inte genast uppnås genom prefekt/chefs försorg, bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.
 • Få skriftlig bekräftelse från prefekt på framställning som arbetsmiljöombudet inlämnat.

 

Studenternas arbetsmiljöombud

Institutioner och enheter med studenter ska inkludera studenternas arbetsmiljö i sitt arbetsmiljöarbete och prefekter, chefer och arbetsmiljöombud ska därför ha en nära samverkan med studenternas arbetsmiljöombud. Ombuden har god kunskap om arbets- och studiemiljön och är därför en viktig kontakt i arbetsmiljöarbetet.

Studenternas ombud väljs varje år av studentkårerna och en uppdaterad lista hittar du under rubriken Relaterad information här på sidan.

Arbetsmiljökommittén 

Arbetsmiljökommittén (AMK) är en lagstadgad kommitté som ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på universitetet och följa arbetets genomförande. AMK ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. 

Frågor som behandlas

 • Företagshälsovård
 • Handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation
 • Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
 • Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
 • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten

Arbetsmiljökommitténs sammansättning

Universitetets arbetsmiljökommitté sammanträder minst sex tillfällen per år. Vid dessa tillfällen företräds arbetsgivaren av universitetsdirektör (ordförande), personalchef (vice ordförande) och  ytterligare tre arbetsgivarföreträdare (varav en sekreterare) verksamma inom områdena fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
Arbetstagarna företräds av en representant från vardera avtalsslutande arbetstagarorganisation och två huvudarbetsmiljöombud.
Studenterna företräds av två representanter.
Varje år adjungeras en företrädare från företagshälsovården och en företrädare från studenthälsovården till två av arbetsmiljökommitténs möten. Vid behov kan ytterligare personer bjudas in.

Studenterna företräds av två representanter.

Roll Namn Funktion
Ordförande Hans Wiklund Universitetsdirektör
Vice ordförande Lars Nordlander Personalchef
Sekreterare  Pernilla Jansson HR-strateg, Personalenheten
Ledamöter Jeanette Lövqvist

 Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Mikael Waldenborg

Fysisk arbetsmiljö

  Michael Westling SEKO
  Christina Boström SACO
  Yvonne Jonsson ST/OFR
    Huvudarbetsmiljöombud
    Huvudarbetsmiljöombud
    Studiesocialt ansvarig och huvudstuderandearbetsmiljöombud
    Studiesocialt ansvarig och huvudstuderandearbetsmiljöombud

 

Stödresurser

Fysisk arbetsmiljö
Mikael Waldenborg 

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Jeanette Lövqvist
Pernilla Jansson
Linda Johnson

Säkerhet
Charles Cederqvist
Konsult kemiska ämnen
Per Liljelind

Konsult radioaktiva ämnen
Pia Grahn

Konsult biosäkerhet
Mikael Wikström

Miljö
Lisa Redin
Åsa Bäckström

Samordnare Lika villkor
Annelie Mellström
Thomas Wahlström
Ellinor Nordsvahn

 

Huvudarbetsmiljöombud 2020-03-01 till 2023-03-31

Stefan Fleig, telefon 090-786 59 98 
Linda Johansson, telefon 090-786 67 11
Anita Pettersson-Strömbäck, telefon 090-786 88 34

Huvudstuderandearbetsmiljöombud 2018-07-01--2019-06-30

NTK: studiesocialt@ntk.umu.se
Medicinska studentkåren: studiesocialt@medicinska.se
Umeå studentkår: likavillkor@umeastudentkar.se

Företagshälsovården/Feelgood

Telefon 090-17 63 60

Studenthälsovården

Telefon 090-786 90 50

Arbetsmiljökommitténs möten

2022

Vårens möten 2022:

24/2 kl 13-16

6/4 kl 13-16

19/5 kl 13-16

 

Protokoll AMK innevarande år

Elizabet Westerlund
2022-04-25