Så är arbetsmiljöarbetet organiserat

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för ledning, medarbetare och studenter och alla har ansvar att medverka. Arbetsmiljöarbetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets egna policys, regler, handläggningsordningar och riktlinjer.

Arbetsmiljöarbetet samordnas och bedrivs på institutions- eller enhetsnivå för att få bästa effekt.

Arbetsmiljöorganisationen på övergripande nivå

Arbetsmiljökommittén (AMK) är en lagstadgad kommitté som ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på universitetet och följa arbetets genomförande. AMK ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Läs mer om arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljöorganisation på institutionsnivå- eller enhetsnivå

Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i Samverkansavtalet (Lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling). Läs mer om facklig samverkan

Stödresurser inom arbetsmiljöfrågor

Fysisk arbetsmiljö

Vakant

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Jeanette Lövqvist
Pernilla Jansson
Linda Johnson

Säkerhet

Charles Cederqvist

Konsult kemiska ämnen

Per Liljelind

Konsult radioaktiva ämnen

Pia Grahn

Konsult biosäkerhet

Mikael Wikström

Miljö

Lisa Redin
Åsa Bäckström

Samordnare Lika villkor

Annelie Mellström 

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete eller upplever en riskfylld händelse (tillbud) är det viktigt att du berättar det för din chef. Det finns också andra saker att tänka på.

Elizabet Westerlund
2022-09-30