Första hjälpen och hjärtstartare

Arbetsgivaren beslutar hur många vid arbetsplatsen som ska vara utbildade inom Första hjälpen, utbildning ges för dessa. Hjärtstartare finns utplacerade över hela Umeå universitet och ingen utbildning krävs för dem. Användarinstruktioner finns i väskan tillsammans med maskinen.

På arbetsplatsen finns det utbildade anställda inom första hjälpen och omkring universitetet finns hjärtstartare uppsatta med tillhörande instruktioner.

Foto: Mostphotos

Lagstiftning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd ska första hjälpen och krisstöd planeras, ordnas och följas upp utifrån en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

I föreskriften anges att på varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället och de ska fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller. Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer som kan första hjälpen på arbetsstället.

Enligt föreskriften ska det på lämpliga ställen finnas anslag med uppgift om:

  • Var utrustning för första hjälpen finns
  • Vilka personer som kan ge första hjälpen
  • Telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt
  • Adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället

Universitetet har en regel för första hjälpen och krisstöd.

Regel för första hjälpen

I beslutet beskrivs ansvaret:
Rektor har det övergripande ansvaret för att en funktionell första hjälpen-organisation finns för universitetet. Ansvaret omfattar införande, uppföljning, revideringar och vidareutveckling av organisationsplanen.

Dekan/motsvarande är direkt ansvarig för upprättandet av fakultetens plan över första hjälpen-organisationen. Ansvaret omfattar införande, uppföljning, revideringar och vidareutveckling av organisationsplanen.

Prefekt/motsvarande är ansvarig för framtagande och fastställande av sin institutions organisationsplan för första hjälpen och upprättande av funktionell rutinbeskrivning.

Som bilaga till beslutet finns en Vägledning för riskbedömning och för att säkerställa en godtagbar första hjälpen beredskap (sida 2 i rektorsbeslutet) som bland annat anger: Institutionen ska gå igenom sina arbetsplatser och identifiera de risker som kan tänkas uppkomma i verksamheten och som har betydelse för att klarlägga behovet av första hjälpen insatser.

Resultatet av riskinventeringen ska ligga till grund för att bestämma arbetsplatsens behov av personal som kan ge den akuta insats som behövs. Vid bedömningen av antal utbildade ska hänsyn tas till eventuellt skiftarbete om detta förekommer. Hänsyn ska även tas till arbetsstyrkans utspridning. Utifrån riskbedömningens resultat fastställs vilken utrustning som ska finnas på arbetsplatsen.

Utrustning för första hjälpen

Vid alla arbetsställen ska det i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen.

I marknadsplatsen finns det ett flertal Första hjälpen-kit i olika utföranden och format att köpa via Procurator.

Utbildning

Det är upp till varje chef att göra en riskbedömning för att komma fram till hur många personer på arbetsplatsen som behöver ha utbildning i första hjälpen. Den eller dessa personer ska genomgå utbildning minst vart tredje år. Mer information om hur man ska göra bedömningen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 Första Hjälpen och Krisstöd.

Feelgood tillhandahåller två olika utbildningar i detta område:

1. Första hjälpen och hjärtlungräddning (HLR)

Syfte: Att deltagaren efter genomförd kurs ska kunna leda och agera vid en olycksplats och ge första hjälpen med krisstöd efter behov enligt AFS 1999:7. Följande delar ingår, både teoretiska och praktiska moment:

  • L-ABC (Livsfarligt läge, andning, blödning, cirkulation)
  • Vuxen HLR
  • Hastigt insjuknande
  • Första förband
  • Krishantering

Tidsåtgång: 4 timmar.

Feelgood har öppna utbildningstillfällen i Första hjälpen och HLR på Umeå universitet. Utbildningen är en halvdagsutbildning (4 timmar) med max 10 deltagare per tillfälle. Kostnad: 550 kr/person. Om en institution/motsvarande vill köpa en egen utbildning är kostnaden 13 300 kr exklusive utbildningsmaterial 550 kr/person.

För att delta behövs ett utbildningsmaterial i form av en "Mini-Anne-docka". Den får deltagaren/institutionen behålla och kan användas vid fler utbildningstillfällen, exempelvis vid repetitionsutbildning.

Anmälan till öppen utbildning sker via anmälningsformulär, se under relaterad information, till stina.bentorp@feelgood.se. Skriv "anmälan Första Hjälpen" i ämnesraden. Anmälan är bindande.

 

2. Grundkurs vuxen-HLR med hjärtstartare

Syfte: Att kunna konstatera och utföra HLR (hjärt- lungräddning) vid ett hjärtstopp och i samband med detta använda en hjärtstartare vid återupplivning. En kort introduktion i hur en hjärtstartare fungerar. Följande delar ingår, fokus på praktisk övning:
• Hjärt- & Lungräddning
• Bröstkompressioner
• Mun mot mun-andning
• Kontroll av livstecken
• Stabilt sidoläge
• Hjärtstartare 

Tidsåtgång: 2 timmar. 

Kostnad: 7700 kr exklusive utbildningsmaterial 550 kr/person.

Önskas utbildningstillfälle av denna utbildning kontakta stina.bentorp@feelgood.se.

Vid frågor angående utbildning eller riskinventering kontakta Feelgood.

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns utplacerade över hela Umeå universitet. Ingen utbildning krävs för att använda den utan vem som helst kan använda den vid nödsituation. 

Hjärtstartare för första-hjälpen vid hjärtstopp.

Foto: Ulrika Bergfors

Vad är en hjärtstartare? 

Hjärtstartaren har funnits inom sjukvården under lång tid. Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig för att utföra hjärt- lungräddning, HLR. Hjärtstartaren analyserar sedan patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt maskinen. Det finns inga krav på utbildning, det är dock en stor fördel om man behärskar hjärt- och lungräddning.

Förteckning över hjärtstartare inom Umeå universitet

På följande platser finns hjärtstartare inom Umeå universitet:

Arkitekthögskolan, på väggen på väg in till kontorsdelen, entréplan
Aula Nordica, utanför Umeå congress
Beteendevetarhuset, vid fiket entréplan
Biologihuset, vid Aula Biologica, hiss vid korridor B.
Curiosum, (ombyggnad pågår)
Designhögskolan, innanför entrén, direkt till höger
Fysikhuset, i korridor norra sidan utanför fiket
Fysiologihuset, plan 4 utanför personalrum
Förvaltningshuset, restaurangen plan 2, vid södra entrén
Haparanda, i förrum utgång trapphus
Humanisthuset, mellan korridor C2 och E2, plan 2
Jörn, mittemot kapprum bottenplan
Konstnärligt campus, vid fiket Hansson och Hammar
KBC 1, vid fiket plan 3
KBC 2, vid hiss plan 5
Klinisk mikrobiologi, byggnad 6C, korridor R12 plan1, korsning virologi och immunologi
Konsthögskolan, plan 1 vid toaletterna
Lärarutbildningshuset, i fiket
MIT-huset, utanför husservice
Naturvetarhuset 1, övergången mot Universum plan 3
Naturvetarhuset 2, nära övergång till Biologihuset/MBC, plan 3
Norra Beteendevetarhuset, i entré
Polisutbildningshuset, utanför hiss plan 3
Samhällsvetarhuset 1, mittemot husservice, plan 2
Samhällsvetarhuset 2, Lindellhallen, plan 2
Skellefteå, vid hiss
Teknikhuset, plan 3
UMF, vid huvudingång
Universitetsledningshuset, plan 3, i entré
UCCB, vänster om hiss
Vårdvetarhuset, entréplan vid husservice
Örnsköldsvik, en halv trappa upp vid receptionen
Östra Paviljongerna, på vägg mittemot sal 5

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarna inom Umeå universitet är registrerade i Sveriges hjärtstartarregister. Via www.hjartstartarregistret.se och appen "Rädda Hjärtat" kan allmänheten nu få bättre information om var hjärtstartare finns placerade.

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige och ägs av Svenska rådet för HLR. Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan se de registrerade hjärtstartarnas placeringar på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans.

Relaterad information

Regel för första hjälpen och krisstöd

I regeln ingår bilagan "Vägledning för riskbedömning och för att säkerställa en godtagbar första hjälpen beredskap".

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7

Så här använder du en hjärtstartare

Fler filmer

Fler utbildningsfilmer finns på Svenska rådet för hjärt- och lungräddnings sida Utbildningsfilmer.

Frida Fjellström
2022-12-05