Facklig samverkan

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. För att underlätta samverkan så har Umeå universitet tillsammans med de lokala arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR/S och SEKO slutit ett lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling – ett samverkansavtal.

 

Foto: Jonas Lidström

Syftet med samverkan är att arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna ska utveckla verksamheten på bästa sätt. Genom en öppen dialog och delaktighet ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Samverkan skapar goda förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god arbetsmiljö och en verksamhet som utvecklas.

Så fungerar samverkan vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet finns ett lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling – ett samverkansavtal. Samverkansavtalet är framtaget och framförhandlat av Umeå universitet tillsammans med de lokala arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR/S och SEKO. Avtalet beskriver hur samverkansarbetet vid Umeå universitet ska se ut. Samverkan omfattar alla viktiga förändringar som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan bland annat handla om:

  • arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
  • jämställdhet
  • likabehandling
  • kompetensförsörjning
  • ekonomi
  • verksamhetsplanering.

Samverkan vid Umeå universitet sker i flera nivåer och i olika former, bland annat i så kallade samverkansgrupper, genom arbetsplatsträffar (APT) och utvecklingssamtal.

Detta betyder samverkan för dig som medarbetare

Som medarbetare kan du påverka ditt arbete och din arbetssituation på framförallt två sätt – genom att vara delaktig i arbetsplatsträffar (APT) och utvecklingssamtalet.

Arbetsplatsträffar (APT)

Arbetsplatsträffar är ett forum för dialog och samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av den egna arbetsplatsens verksamhet. Träffarna ska kännetecknas av ett öppet och förtroendefullt klimat med konstruktiva diskussioner. Syftet med arbetsplatsträffarna är att öka delaktigheten i den egna verksamheten och ge utrymme till ökat inflytande och medskapande.

Träffarna ska hållas regelbundet, normalt bör detta ske minst en gång per månad förutom på sommaren.

Utvecklingssamtal

Samverkan på individnivån sker i form av samtal mellan chef och medarbetare. Utvecklingssamtalet och lönesamtalet/lönesättande samtalet är en strukturerad och planerad dialog mellan chef och medarbetare. I det årligen återkommande utvecklingssamtalet med din chef ska ni diskutera din arbetssituation och dina utvecklingsbehov. Att delta i utvecklingssamtal ingår i dina ordinarie arbetsuppgifter.

Läs mer om utvecklingssamtal

Läs mer om lönesamtal och lönesättande samtal

Samverkansgrupper

Utöver samverkan genom arbetsplatsträffar och utvecklingssamtalså finns olika samverkansgrupper där samverkan sker. Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna utser själva sina företrädare i grupperna. Samverkansgrupper finns på olika nivåer vid universitetet.

Mer information om hur de olika samverkansnivåerna fungerar och vilka frågor de behandlar hittar du i samverkansavtalet.

Lokal samverkansgrupp på institutionsnivå, LSG


LSG behandlar frågor som berör institutionen eller enheten.

Samverkansgrupp på fakultetsnivå och universitetsförvaltning, FSG

FSG behandlar frågor som berör fakulteterna och universitetsförvaltning.

Centrala samverkansgruppen, CSG

CSG behandlar universitetsövergripande frågor, frågor som rör flera verksamheter, frågor som kommer från FSG samt ansvarar för att genomföra centrala MBL-förhandlingar.

Samverkansavtal

Här kan du läsa mer om universitetets lokala kollektivavtal Samverkan för utveckling.

Om du har frågor om avtalet eller om hur samverkan fungerar så kan du gärna ta upp det till diskussion i din arbetsgrupp, hos din enhet, med din chef eller facklig företrädare.

Samverkansavtal, svenska

Samverkansavtal, engelska

 

Arbetstagarorganisationer

Moa Eirell
2024-03-07