Kriterier för pedagogisk skicklighet

Här hittar du kriterierna för meriterad och excellent lärare.

Nedanstående kriterier och indikatorer gäller från 2021-12-21. För utnämning krävs att samtliga kriterier ska vara uppfyllda för respektive nivå, men alla indikatorer behöver inte vara uppfyllda.

Kriterier för meriterad lärare

En meriterad lärare har undervisningserfarenhet utöver vad som krävs för anställning som lärare vid Umeå universitet. För meriterad nivå betonas lärarens engagemang och skicklighet i mötet med studenterna, vilket visar sig i planering, genomförande, examination, utvärdering och utveckling av den egna undervisningen.

Undervisningserfarenhet

Läraren har omfattande och bred undervisningserfarenhet på högskolenivå och har gjort betydande insatser i utbildningarna.

Aspekter som tillmäts betydelse för bedömningen är att läraren till exempel har erfarenhet av:

 • olika undervisningsuppdrag
 • olika utbildningsnivåer
 • olika undervisningsformer
 • olika studerandegrupper
 • kurs- eller momentansvar

Reflekterande förhållningssätt

Läraren har ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till sin egen pedagogiska praktik.

Aspekter som tillmäts betydelse för bedömningen är att läraren till exempel

 • visar medvetenhet om sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden
 • reflekterar över den högre utbildningens mål, ämnets förutsättningar och olika undervisningsformers generella för- och nackdelar, samt hur dessa motiverar den egna undervisningens utformning
 • problematiserar kursinnehåll och undervisningsformer i diskussioner med kollegor och studenter
 • drar lärdom av tidigare erfarenheter, såväl goda som mindre goda, och omsätter dessa erfarenheter i utvecklingen av undervisningen och det egna lärandet

Engagemang

Läraren visar engagemang för undervisningsuppdraget och utvecklar samt förnyar den egna pedagogiska praktiken.

Aspekter som tillmäts betydelse för bedömningen är att läraren till exempel:

 • aktivt deltar i utveckling av undervisningsinslag, moment och kurser
 • systematiskt utvärderar sin undervisning och använder resultaten för att höja kvaliteten
 • utvecklar sin högskolepedagogiska kompetens genom vidareutbildning och diskussioner med kollegor och studenter
 • utvecklar sina ämnes- och professionskunskaper genom vidareutbildning och diskussioner med kollegor och andra aktörer

Undervisningsskicklighet

Läraren har god förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination som stöttar studenters lärande.

Aspekter som tillmäts betydelse för bedömningen är att läraren till exempel

 • planerar, genomför, examinerar, utvärderar och utvecklar undervisning som stödjer studenternas lärande och övar upp studenternas kritiska tänkande
 • utvecklar och anpassar undervisnings- och examinationsformer efter ämnesinnehåll, studentgrupp och distributionsformer
 • relaterar sin egen undervisning till andra kurser eller moment inom ämnesområdet för att uppnå progression och sammanhang
 • erhållit positiva omdömen om sin undervisningsskicklighet

Kriterier för excellent lärare

En excellent lärare har bredare pedagogisk skicklighet än vad som krävs för meriterad nivå. För excellent nivå betonas lärarens vetenskapliga förhållningssätt till det pedagogiska uppdraget samt engagemang och skicklighet i pedagogiskt ledarskap och professionell utveckling. Den excellenta lärarens pedagogiska praktik har betydelse för institutionen, kollegiet och lärosätet.

Vetenskapligt förhållningssätt

Läraren tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin pedagogiska praktik genom att analysera och problematisera sin praktik och vidareförmedla sin högskolepedagogiskt grundade kunskap.

Aspekter som tillmäts betydelse för bedömningen är att läraren till exempel

 • visar medvetenhet om sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • problematiserar det egna ämnets vetenskapliga traditioner och dess betydelse för utbildningen och studenternas lärande
 • utvecklar undervisningsmaterial och läromedel med stöd i ämnesdidaktisk och högskolepedagogisk kunskap
 • kommunicerar sina högskolepedagogiska erfarenheter, kunskaper och färdigheter via nationella och internationella nätverk, konferenser eller tidskrifter

Pedagogiskt ledarskap

Läraren har genom pedagogiskt ledarskap främjat högskolepedagogisk utveckling och samverkan inom och utanför lärosätet.

Aspekter som tillmäts betydelse för bedömningen är att läraren till exempel

 • initierar, utvärderar samt driver utveckling av utbildning i samverkan med kollegiet och andra intressenter
 • initierar och medverkar i pedagogiska diskussioner, seminarier och konferenser inom och utanför lärosätet
 • främjar högskolepedagogisk utveckling, samverkan och delaktighet på olika nivåer inom och utanför lärosätet
 • har axlat pedagogiska utvecklings- och ledningsuppdrag av strategisk och operativ karaktär

Professionell utveckling

Läraren har systematiskt utvecklat sig själv och den högskolepedagogiska verksamheten över tid.

Aspekter som tillmäts betydelse för bedömningen är att läraren till exempel

 • kontinuerligt utvecklat sin högskolepedagogiska kompetens på ett mångsidigt sätt
 • kontinuerligt utvecklat sin pedagogiska gärning för att främja utbildningens kvalitet och studenternas lärande
 • har visioner och planer för pedagogiskt utvecklingsarbete i relation till den högre utbildningens förutsättningar
Ellen Säll
2023-11-27