PIL - Nätverk för Pedagogiskt Inplacerade Lärare

PIL är ett nätverk för de lärare som är inplacerade i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

Nätverket fungerar som en plattform för att dela tankar och erfarenheter gällande högskolepedagogik men har även en viktig roll gällande pedagogiskt mentorskap samt strategiskt arbete med att synliggöra meriterade och excellenta lärare. Nätverket samordnas av Mattias Derlén, Marcus Schmitt-Egenolf och Katarina Winka.

Umeå universitets meriteringsmodell

År 2014 fastställde rektor vid Umeå universitet en modell för högskolepedagogisk meritering. Syftet är att "bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk kompetens samt stimulera institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling".

Mer information om pedagogisk meritering

PIL-träffar

Här hittar du information om både kommande och tidigare träffar.

Träffar 2023

Lunchseminarium 6 december, 11:30 - 13:00
Tema:
Temat för seminariet ej klart, mer information kommer
Lokal: Universitetsklubben

Lunchseminarium 5 oktober, 11:30 - 13:00
Tema
: Att utvecklas (vidare) i sin lärarroll genom besök i varandras undervisningspraktik.
Under seminariet presenterades genomförande och erfarenheter från pilotomgången av kollegial utveckling genom besök i varandras undervisningspraktik samt diskussion om utveckling av lärarrollen. Detta är en av satsningarna som görs för de som redan är kvalificerade inom sin lärarroll och även en utmärkt aktivitet för dig som framöver vill gå vidare från meriterad till excellent.


Lunchseminarium 17 maj, 11:30 - 13:00
Seminariet handlade om Progressionsplaner som stöd för lärande, undervisning och utveckling inom högre utbildning.
Susanne Pelger från Lunds universitet delade med sig av erfarenheter och tankar om att stärka "Lärandeprogression"

Abstract inleddes så här: Om måluppfyllelse ska kunna säkerställas för alla studenter behöver förutsättningar ges för lärandeprogression mot utbildningens mål. För att stärka dessa förutsättningar har progressionsplaner utvecklats för de naturvetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet. Progressionsplanen konkretiserar varje examensmål i etappmål med gradvis ökade krav och ger därigenom en överblick över den förväntade lärandeprogressionen.

En introduktion finns att läsa i Högre utbildning.
Och en mer omfattande och rykande färsk rapport finns att läsa här.


Lunchseminarium 5 april, 11:30 - 13:00
Tema: AI som del av studenters bildningsresa.

Seminariet inleddes med två korta betraktelser avseende AI respektive bildning i högre utbildning. Därefter diskuterades frågor såsom Hur påverkar AI våra mål med högre utbildning generellt och programmål specifikt. Hur påverkar AI studenters möjlighet att nå målen med högre utbildning?

Träffar 2022

Detta år har vi inget genomgående tema utan blandar olika aktuella och förhoppningsvis intressanta frågor. Platsen för seminariet är Universitetsklubben eller Zoom. (Länk till Zoom finns i Canvas, ingen föranmälan till träffarna behövs så länge vi ses i Zoom)

Lunchseminarium 1 mars kl 11:30 - 13:00
Tema
: Forskare berättar – om forskningspresentationer byggda på storytelling

Inledare är Maria Forsman, Juridiska institutionen, som berättar om ett projekt inom ramen för forskningsanknytning av grundutbildning. Det handlar om att skapa videopresentationer av forskning med ett grepp som kan fånga studenters och andras intresse, genom att utifrån storytellingens grunder definiera intressanta budskap i vad en forskar om och varför.
Efter inledningen sker diskussioner i mindre grupper för att avslutas med en gemensam summering.

Lunchseminarium 2 maj kl 11:30 - 13:00
Tema
: Student-led education

Detta är upplagt som ett litteraturseminarium med artikelförfattarna inbjudna som gäster. Artikeln finns länkad i Canvas och där finns även några frågor att fundera på inför seminariet. Seminariet kommer att hållas på engelska denna gång

Lunchseminarium den 16 september kl 12.00 - 13.00
Tema: "Playfulness" i högre utbildning - kan det vara nåt?

Inledare är Lars Larsson, UPL. Ett ökat fokus på bedömning och mätbara framsteg inom högre utbildning bidrar till att skapa rädsla för misslyckande bland studenterna. De undviker risk och lärandet motiveras i högre grad av externa faktorer. Det finns därmed skäl att överväga andra sätt att stimulera lärande. Ett sådant framväxande perspektiv är "playful learning". Ambitionen är att skapa förutsättningar som ger utrymme för experimenterande och utforskande, risktagande och reflektion. Det sker i trygga sammanhang där det är fritt fram att misslyckas för att lära.

Lunchseminarium den 10 november kl 12.00 - 13.00
Tema
: "Inte kan väl jag, eller? Om utmaningen att skriva om sin undervisning."

Inledare är Rasmus Karlsson, Statsvetenskap. Hur går jag till väga för att publicera mina erfarenheter som universitetslärare och exempel från undervisningen, utan att vara en forskare i pedagogik? Rasmus har tagit detta steg och delar med sig av erfarenheter och strategier i detta seminarium. Hans artiklar kan fungera som inspiration inför seminariet, eller som läsning efteråt.

Träffar 2021

Lunchseminarium 16 mars kl 12:00 - 13:00
Flipped classroom, är det verkligen undervisning?

Lunchseminarium 18 maj kl 12:00 - 13:00
Pedagogiska meriteringsmodeller i Sverige.

Lunchseminarium 16 september kl 12:00 - 13:00
Integrering av forskning och utbildning. Inledare: Linus Andersson, Psykologi.

Lunchseminarium 16 november kl 12:00 - 13:00
Caseundervisning med typ-fall. Inledare: Patrik Wennberg, Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin.

Träffar 2020

Lunchseminarium 17 februari kl 11.30 - 13.00, Universitetsklubben

Planeringsstöd för progression i generiska färdigheter.

Seminariet kommer att inledas av Lars-Daniel Öhman, lektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Lunchseminarium 4 maj kl 11.30 - 13.00, Zoom

Etisk kompetens - en generisk kompetens?

Marcus driver tesen att en etisk diskurs är i tider av alternativa fakta essentiell i alla universitetsutbildningar. Han exemplifierar från hans workshop inom läkarprogrammet vikten av att undervisa om den etiska utvecklingen som en dynamisk process.

Seminariet kommer att inledas av Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Lunchseminarium 22 september kl 11.30 - 13.00, Zoom

Generiska kompetenser och professionsutbildning på avancerad nivå. Hur säkerställa generella förmågor mitt i alla detaljer? Exemplet läkarutbildning.

Seminariet inleds av Magnus Hultin, Universitetslektor/överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, programdirektör för läkarutbildningen och ansvarig för kunskapsprovet för läkare.

Lunchseminarium 18 november kl 11.30 - 13.00,
NY LOKAL: Läraren, UPL.
Mingellunch (med avstånd) på UPL kl 11.30 - 12.00

Är "spatial literacy" en generisk lärarkompetens?

Seminariet kommer att inledas av Lars Larsson och Åse Tieva, UPL. Efter en kort inledning sker diskussioner i mindre grupper för att avslutas med en gemensam summering.

Träffar 2019

Lunchseminarium 19 september kl 11.30 - 13.00, Universitetsklubben

Generiska kompetenser och professionsutbildning på avancerad nivå. Hur säkerställa generella förmågor mitt i alla detaljer?

Seminariet kommer att inledas av Magnus Hultin, universitetslektor/överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, programdirektör för läkarutbildningen och ansvarig för kunskapsprovet för läkare.

Därefter sker diskussioner i mindre grupper för att avslutas med en gemensam summering. UPL bjuder på lunch.

Lunchseminarium 20 november kl 11.30 - 13.00, Universitetsklubben

Progression av generiska färdigheter

Seminariet kommer att inledas av Agneta Bränberg, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Därefter sker diskussioner i mindre grupper för att avslutas med en gemensam summering. UPL bjuder på lunch.

Lunchträff 30 januari kl. 11.30-13.00, N460, Naturvetarhuset
STINT:s stipendium för Teaching Sabbatical

Välkommen till ett seminarium om Grants for Teaching Sabbatical och Teaching Sabbatical - två stipendieprogram som drivs av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning) - för att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor, en möjlighet att vistas vid ett utomeuropeiskt universitet.

Inbjudna gäster är Karin Forslund, STINT, samt Thomas Mejtoft, TFE och Katarina Winka, UPL, som nyss kommit tillbaka efter en termin vid Nanyang Technical University i Singapore, respektive Ohio State University i USA.

Träffar 2018

Lunchträff 30 oktober kl. 11.50-12.50, Universitetsklubben
Hur humor kan användas inom undervisning

Humor är en kraftfull form av kommunikation som lätt kommer i skymundan då humor är svårt att analysera. Lärarskämt är särskilt intressanta då skämt och humor ofta kommer i förgrunden i studenters beskrivningar av både bra och dålig undervisning. På seminariet kommer autentiska lärarskämt presenteras för att vi senare gemensamt diskuterar hur vi kan göra våra lokala skämtkulturer ännu bättre.

Inbjuden gäst är Maria Berge, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

UPL bjuder på en lättare lunch i form av en smörgås.

23 April, kl. 15.00-16.30, Triple Helix, Samverkanshuset
STINT teaching sabbatical

Genom STINT (stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) kan engagerade lärare beviljas stipendium för en termins Teaching Sabbatical vid ett utländskt lärosäte. Målet är att bidra till att högre utbildning förnyas genom att möjliggöra internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen. Seminariet är ett samarrangemang mellan PIL-nätverket och International Office.

Inbjuden gäst är Hans Pohl, STINT. Medverkar gör även Heidi Hansson, vicerektor, Oleg Popov, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Katarina Winka, universitetslektor vid UPL och Thomas Mejtoft, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

28 Maj, kl. 15.00-16.30, Läraren UPL
Att undervisa utanför sin "comfort zone"

Det är inte alltid enkelt att utmana sig själv i lärarrollen och våga prova något nytt. Två lärare som provat att kliva utanför sin pedagogiska "comfort zone" är Åse Tieva, Kostvetenskap, och Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Under seminariet delar de med sig av sina erfarenheter om vad som var svårast att släppa, vad de införde istället och vilka resultaten blev.

Träffar 2017

13 mars, 15.00-16.30, N260
Pedagogiska meriteringsmodeller i landet
Katarina Winka

4 april, 15.00-16.30, N280
Förkunskaper och intresset hos våra studenter - pedagogiska implikationer
Bent Christensen, Helena Lundgren, Marcus Schmitt-Egenolf

8 maj, 15.00-16.30, N260
Hur kan vi stödja kollegor att meritera sig?
Michael Gruber

25 september, 15.00-16.30, N260
Faculty development i Kina i ett pedagogisk perspektiv.

Intryck efter ett besök på Fudan university i Shanghai. Christina Ljungberg, handkirurg, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, umu

24 oktober, 11.30-13.00, Vardagsrummet, Humanisthuset
Universitetspedagogiska konferensen 2017

Vi PIL:are som är anmälda till konferensen är inbjudna till gemensam lunch kl. 11.30-13.00 i Vardagsrummet (Humanisthuset). Anmälan till lunchen görs med ett mail till Lina Holm, lina.holm@umu.se senast fredag den 20 oktober.

11 december, 15.00-16.30, N260
Nätverk för meriterade och excellenta lärare.

Erfarenhetsutbyte med Göteborgs universitet. Tomas Grysell och Susanne Persson, pedagogiska utvecklingsenheten vid Göteborgs universitet.

Träffar 2016

22 sept, 13.00-15.00
Nätverksuppstart
Inbjuden: Anders Fällström, prorektor med ansvar för utbildning.

18 okt, 13.00-15.00
Planering inför kommande träffar.

16 nov, 13.00-15.00
Några av universitetslärarens utmaningar; makt, genus, kritiskt tänkande och krav på studenter...
Niclas Kaiser

5 dec, 13.00-15.00
Bedömnings- och betygskriterier – inte alltid så lätt
Rolf Zale
Perspektiv på forskningsanknytning
Agneta Bränberg och Ulf Holmgren

Marie Friman
2023-10-10