Tidsbegränsad anställning

Huvudregeln är att en anställning ska vara tillsvidare. Om arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om att tidsbegränsa anställningen och det finns stöd för detta i lag, förordning eller kollektivavtal kan anställningen tidsbegränsas. Anställningen tar då slut vid överenskommet datum och det krävs ingen uppsägning.

Generellt ska en anställning gälla tillsvidare utan tidsbegränsning. En anställning tills vidare ger ökad trygghet för den anställde. För att avsluta en anställning som är tillsvidare krävs sakliga skäl och att uppsägningstiden är reglerad. De tidsbegränsade anställningarna på universitetet regleras antingen genom lagen om anställningsskydd, (LAS) högskoleförordningen (HF) eller genom kollektivavtal. 

Tidsbegränsad anställning

Umeå universitet tillämpar tidsbegränsade anställningar som gäller från en viss tidpunkt tillsvidare, dock längst till och med en viss tidpunkt. Det innebär att, även en tidsbegränsad anställning kan avslutas av såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Från arbetsgivarens sida krävs sakliga skäl för att avsluta anställningen, på samma sätt som vid en tillsvidareanställning. Om arbetstagaren önskar avsluta en tidsbegränsad anställning är uppsägningstiden reglerad i villkorsavtalen.

Besked om att en tidsbegränsad anställning upphör

Arbetstagaren ska få ett skriftligt besked från arbetsgivaren minst en månad före anställningstidens utgång om att den tidsbegränsade anställningen kommer att upphöra. En förutsättning för rätt till ett sådant besked är att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller sammanlagt mer än nio månader i SÄVA under de senaste tre åren.

Du som har en tidsbegränsad anställning kan omfattas av avtal om omställning. Om du uppfyller kraven för att omfattas av avtalet anmäler arbetsgivaren dig till Trygghetsstiftelsen i samband med att du informeras om att anställningen upphör. 

Olika typer av tidsbegränsade anställningar

Särskild visstidsanställning, SÄVA

En särskild visstidsanställning, SÄVA, är en anställningsform som kan användas när arbetsgivare har behov av att tidsbegränsa en anställning. Användningen av SÄVA som anställningsform är dock begränsad i tid. En SÄVA övergår till en tillsvidareanställning, när arbetstagaren har varit anställd vid universitetet i SÄVA i sammanlagt mer än 12 månader under en femårsperiod, eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar vid universitetet i form av SÄVA, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom 6 månader från den föregående anställningens slutdag.

Det krävs inte något särskilt skäl eller motivering från arbetsgivarens sida för att anställa med tidsbegränsningsgrunden SÄVA.

Vikariat

En vikarie anställs för att ersätta en anställd som är frånvarande för till exempel föräldraledighet, sjukdom, semester eller tjänstledighet. En vikarie kan också anställas på en ledig befattning i avvaktan på att den ska tillsättas. Vikariat som anställningsform är begränsad i tid. En vikariatsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit vikarie i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren. Den senaste anställningen övergår då till en tillsvidareanställning.

Beräkning av tid för SÄVA och vikariat

Två år i vikariat ska beräknas utifrån hur många dagar arbetstagaren har varit anställd. Har den sammanlagda anställningstiden de senaste fem åren överstigit 730 dagar (365x2) övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. 12 månader i en SÄVA är 360 dagar (12 * 30 dagar), vilket innebär att SÄVA:n övergår till en tillsvidareanställning på dag 361.

Säsongsarbete

Säsongsanställning är tillåtet för arbeten som på grund av naturens växlingar eller liknande endast kan utföras under en viss del av året, till exempel inom skogsbruk, turistnäring, trädgårdsbranschen eller jordbruk.

Provanställning

Tidsbegränsad anställning får tillämpas i fråga om provanställning i högst sex månader med stöd av LAS. Går en provanställning över i en tillsvidareanställning ska du få ett nytt anställningsavtal. Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller du meddelar annat. En provanställning kan också avbrytas i förtid, om arbetsgivaren och du inte har kommit överens om annat. Det behövs då inga speciella skäl för att avbryta anställningen.

Om arbetsgivaren vill avsluta din provanställning i förtid eller inte vill att den ska övergå i en tillsvidareanställning ska du få information om det minst två veckor i förväg.

Anställningsförordningen (gäller ej lärare)

Anställningar kan, förutom LAS, tidsbegränsas med stöd av 9 § anställningsförordningen. Tidsbegränsningsgrunderna kan inte användas vid anställning av lärare.

Tillåtna tidsbegränsningar är:

  • Verksledande ställning
  • Enstaka, kortvariga perioder
  • Föreskriven aspirantutbildning
  • Myndigheten ska upphöra eller genomgå en omfattande omorganisation inom två år

Högskolelagen

En professor ska anställas tillsvidare. Undantag får göras för professorer inom konstnärlig verksamhet, adjungerade professor eller som gästlärare (gästprofessor).

Tidsbegränsade anställningar enligt högskoleförordningen (HF)

Anställningar kan, förutom LAS, tidsbegränsas med stöd av regler i högskoleförordningen, HF. HF:s reglering är en särreglering i relation till LAS. Anställningar enligt 4 kap HF omfattas av LAS varselregler.

Tidsbegränsade anställningar för övriga befattningar

För nedanstående befattningar, se HF kap 4 för mer information

  • Lärare inom konstnärlig verksamhet
  • Adjungerad professor
  • Gästprofessor
  • Forskarassistent

För nedanstående befattningar, se HF kap 5 för mer information

  • Doktorand
  • Assistent, amanuens och klinisk assistent

Kollektivavtal

Förutom visstidsanställningar med stöd av LAS och HF ger LAS möjlighet att genom kollektivavtal träffa överenskommelse om ytterligare möjligheter till tidsbegränsade anställningsformer.

Postdoktor

Anställningen som postdoktor är tills vidare dock längst två år.
För mer information se centralt kollektivavtal.

 

Birgitta Berglund
2023-12-04