Tidsbegränsad anställning

Huvudregeln är att en anställning ska vara tills vidare. Om arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om att tidsbegränsa anställningen och det finns stöd för detta i lag, förordning eller kollektivavtal kan anställningen tidsbegränsas. Anställningen tar då slut vid överenskommet datum och det krävs ingen uppsägning.

Generellt ska en anställning gälla tills vidare utan tidsbegränsning. En anställning tills vidare ger ökad trygghet för den anställde. För att avsluta en anställning som är tillsvidare krävs sakliga skäl och att uppsägningstiden är reglerad. De tidsbegränsade anställningarna på universitetet regleras antingen genom lagen om anställningsskydd, (LAS) högskoleförordningen (HF) eller genom kollektivavtal. För teknisk/administrativ personal finns även tidsbegränsningsgrunder i Anställningsförordningen (AF).

Tidsbegränsad anställning, längstanställning

Umeå universitet tillämpar tidsbegränsade anställningar som gäller från en viss tidpunkt tills vidare, dock längst till och med en viss tidpunkt, så kallad längstanställning. Det innebär att, till skillnad från en tidsbegränsad anställning som inte är en längstanställning, kan anställningen avslutas av såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Från arbetsgivarens sida krävs saklig grund för att avsluta anställningen, på samma sätt som vid en anställning som är tillsvidare. Om arbetstagaren önskar avsluta en längstanställning är uppsägningstiden reglerad i villkorsavtalen.

Om du har varit tidsbegränsat anställd i mer än 12 månader under de senaste 3 åren ska du få ett skriftligt meddelande från din arbetsgivare att din tidsbegränsade anställning kommer att ta slut. Meddelandet ska du få minst en månad före den tid då anställningen ska sluta.

Olika typer av tidsbegränsade anställningar

Allmän visstidsanställning, ALVA

En allmän visstidsanställning är en anställningsform som kan användas när arbetsgivaren har behov av att tidsbegränsa en anställning. Användningen av allmän visstidsanställning som anställningsform är dock begränsad i tid. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning, om en arbetstagare varit anställd i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren. Den senaste anställningen övergår då till en tillsvidareanställning.

Från 1 maj 2016 gäller en ändring i lagen om anställningsskydd. Lagändringen är en åtgärd för att minska arbetsgivares missbruk av tidsbegränsade anställningar, vikariat, allmän visstidsanställning och säsongsarbete, som ges efter varandra.

Förändringen innebär att en ALVA-anställning som sammanlagt varit mer än två år, konverteras till en tillsvidareanställning om tidsbegränsade anställningar (vikariat, säsong och ALVA-anställning) följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än 6 månaders mellanrum, även i de fall där tidsramen är längre än fem år.

Det krävs inte något särskilt skäl eller motivering från arbetsgivarens sida för att anställa med tidsbegränsningsgrunden allmän visstidsanställning.

Vikariat

En vikarie anställs för att ersätta en anställd som är frånvarande för till exempel föräldraledighet, sjukdom, semester eller tjänstledighet. En vikarie kan också anställas på en ledig befattning i avvaktan på att den ska tillsättas. Vikariat som anställningsform är begränsad i tid. En vikariatsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit vikarie i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren. Den senaste anställningen övergår då till en tillsvidareanställning.

Beräkning av tid för ALVA och vikariat

Två år ska beräknas utifrån hur många dagar den anställde har varit anställd. Har den sammanlagda anställningstiden de senaste fem åren överstigit 730 dagar (365x2) övergår anställningen automatiskt till en anställning tills vidare. Notera att även tid med timlön (arvode med begränsningsgrund ALVA) ska räknas med.

Säsongsarbete

Säsongsanställning är tillåtet för arbeten som på grund av naturens växlingar eller liknande endast kan utföras under en viss del av året, till exempel inom skogsbruk, turistnäring, trädgårdsbranschen eller jordbruk.

Fyllda 67 år

Det är tillåtet att visstidsanställa personer över 67 år.

Tidsbegränsad provanställning

Tidsbegränsad anställning får tillämpas i fråga om provanställning i högst sex månader med stöd av LAS. Går en provanställning över i en tillsvidareanställning ska du få ett nytt anställningsavtal. Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller du meddelar annat. En provanställning kan också avbrytas i förtid, om arbetsgivaren och du inte har kommit överens om annat. Det behövs då inga speciella skäl för att avbryta anställningen.

Om arbetsgivaren vill avsluta din provanställning i förtid eller inte vill att den ska övergå i en tillsvidareanställning ska du få information om det minst två veckor i förväg.

Anställningsförordningen (gäller ej lärare)

Anställningar kan, förutom LAS, tidsbegränsas med stöd av 9 § anställningsförordningen. Tidsbegränsningsgrunderna kan inte användas vid anställning av lärare.

Tillåtna tidsbegränsningar är:

  • Verksledande ställning
  • Enstaka, kortvariga perioder
  • Föreskriven aspirantutbildning
  • Myndigheten ska upphöra eller genomgå en omfattande omorganisation inom två år

Högskolelagen

En professor ska anställas tillsvidare. Undantag får göras för professorer inom konstnärlig verksamhet, adjungerade professor eller som gästlärare (gästprofessor).

Tidsbegränsade anställningar enligt högskoleförordningen (HF)

Anställningar kan, förutom LAS, tidsbegränsas med stöd av regler i högskoleförordningen, HF. HF:s reglering är en särreglering i relation till LAS. Anställningar enligt 4 kap HF omfattas av LAS varselregler.

Tidsbegränsade anställningar för övriga befattningar

För nedanstående befattningar, se HF kap 4 för mer information

  • Lärare inom konstnärlig verksamhet
  • Adjungerad professor
  • Gästprofessor
  • Forskarassistent

För nedanstående befattningar, se HF kap 5 för mer information

  • Doktorand
  • Assistent, amanuens och klinisk assistent

Kollektivavtal

Förutom visstidsanställningar med stöd av LAS och HF ger LAS möjlighet att genom kollektivavtal träffa överenskommelse om ytterligare möjligheter till tidsbegränsade anställningsformer.

Postdoktor

Anställningen som postdoktor är tills vidare dock längst två år.
För mer information se centralt kollektivavtal.

 

Birgitta Berglund
2022-03-11