Kompetensutveckling

Umeå universitet arbetar med strategisk kompetensförsörjning utifrån verksamhetens behov, i syfte att utveckla verksamheten och medarbetarna, och för att behålla, attrahera och rekrytera medarbetare.

Din kompetensutveckling är en viktig del både för universitetets verksamhet och kompetensförsörjning men även för din egen utveckling i arbetet. Vilken kompetensutveckling som är aktuell för dig avgör du och din chef tillsammans, utifrån institutionens eller enhetens aktuella och framtida kompetensbehov.

Vad räknas till kompetensutveckling?

Kompetensutveckling kan beskrivas som olika former av lärande eller aktiviteter som utvecklar din förmåga att lösa de uppgifter du ställs inför i ditt arbete.
Exempel på aktiviteter som kan ses som kompetensutveckling är:
• vara med i utrednings- och projektgrupper
• ingå i ett nätverk
• studiebesök
• utbildning
• arbetsrotation.
Du kan läsa mer om kompetensutveckling i Umeå universitets kompetensutvecklingspolicy och i Strategiska kompetensförsörjningsplanen för Umeå universitet, se under Regler och riktlinjer.
Inom universitetet finns en del kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar. Du hittar dem under Interna utbildningar.

Kompetensförsörjningsplan

Varje institution och enhet bedömer behovet av vilken kompetens som behövs för att klara verksamhetens mål, utifrån verksamhetsplanen. Det kan handla om kompetensutveckling av redan anställda, nyrekrytering eller i vissa fall avveckling. Detta beskrivs i en kompetensförsörjningsplan som chefen ansvarar för att ta fram.
Varje år ska du och din chef ha ett utvecklingssamtal där ni tillsammans diskuterar din nuvarande och framtida arbetssituation och ditt behov av kompetensutveckling utifrån verksamhetsbehovet.

Rosita Nilsson
2021-05-27