Bisysslor

Bisysslor är så gott som alla de sysslor som en anställd vid universitetet har vid sidan av sin anställning, som inte kan räknas till privatlivet. Här hittar du information om vad som är en bisyssla och inte, och hur du ska gå tillväga när du redovisar dina bisysslor.

Bisysslor är en viktig del i anställdas samverkan med samhället, men det är också viktigt att de inte påverkar de anställdas yrkesroll. Bisysslor ska därför hållas klart skilda från det ordinarie arbetet vid universitet. Lärare och anställda som omfattas av Chefsavtalet ska minst en gång per år lämna in en redovisning över sina bisysslor.

Vilka ska lämna in en redovisning av sina bisysslor?

De som har lärarbefattningar samt anställda som omfattas av Chefsavtalet ska lämna redovisning av bisysslor.

De som har en lärarbefattning är:

 • professorer, adjungerade professorer och gästprofessorer
 • universitetslektorer, adjungerade universitetslektorer och gästlektorer
 • biträdande universitetslektorer
 • forskarassistenter
 • universitetsadjunkter och adjungerade universitetsadjunkter
 • forskare
 • anställda postdoktorer.

Postdoktorer som finansierar sin postdoktorala meritering med stöd av stipendier behöver inte lämna in någon redovisning.

De anställda som Chefsavtalet omfattar är:

 • prorektor
 • vicerektorer
 • dekaner
 • föreståndare på lärarhögskolan
 • rektor på Handelshögskolan
 • överbibliotekarie
 • universitetsdirektör
 • biträdande universitetsdirektör
 • personalchef
 • revisionschef

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är i princip alla sysslor som en anställd har vid sidan av anställningen, som inte kan räknas till privatlivet. Det kan innebära att arbeta extra i en anställning, utöva uppdrag eller att bedriva egen verksamhet. Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte, den räknas ändå som en bisyssla.

Var finns blanketter och mallar?

Blanketter för att redovisa bisysslor hittar du under ingången Stöd och Service, Blanketter och mallar kategori juridik. Avtalsmallen för att kunna använda universitetets infrastruktur för bisysslor får du genom att kontakta universitetsjuristerna.

Du kan få stöd och hjälp att kommersialisera idéer

Umeå universitet ser positivt på bisysslor som hanteras korrekt och erbjuder därför hjälp och stöd med att utveckla dem. Universitetets innovationsstödsystem finns till för dig som vill kommersialisera din idé och Uminova Innovation erbjuder dig möjligheten att få kontakt med och stöd av en affärsrådgivare. För mer information om det stöd som finns för nyttiggörande och kommersialisering kan du vända dig till Innovationskontoret vid Umeå universitet.

Vill du veta mer?

Under rubriken relaterad information finns universitetets "Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet med flera".

Där finns även promemorian "Bisysslor för anställda vid Umeå universitet - information i enlighet med 4 kap 14 § högskoleförordningen". Den informerar om regler och praxis för bisysslor och utförligare förklaringar.

Chatarina Wiklund
2022-10-04