Bisysslor

Bisysslor är så gott som alla de sysslor som en anställd vid universitetet har vid sidan av sin anställning, som inte kan räknas till privatlivet. Här hittar du information om vad som är en bisyssla och inte, och hur du ska gå till väga när du redovisar dina bisysslor.

Bisysslor är en viktig del i anställdas samverkan med samhället, men det är också viktigt att de inte påverkar din opartiskhet och objektivitet som anställd på en myndighet. Bisysslor ska därför hållas klart skilda från det ordinarie arbetet vid universitet.

Ditt ansvar som anställd

 • Lärare och anställda som omfattas av chefsavtalet ska minst en gång per år lämna in en redovisning över sina bisysslor.
 • Du som har bisysslor får inte utföra dem på arbetstid och bisysslorna ska hållas klart skilda från ditt arbete vid universitetet.
 • Du får inte nyttja universitetets resurser i form av personal, lokaler, utrustning med mera i anslutning till att du utövar en bisyssla, om du inte har ett avtal för detta.
 • Du ska söka tjänstledighet så snart bisysslan kan antas inverka negativt på dina möjligheter att utföra dina vanliga arbetsuppgifter. Då ska du också räkna med ditt behov av dygnsvila. Din arbetsgivare är inte skyldig att bevilja tjänstledigt utan kan i stället välja att besluta att du måste avsluta din bisyssla.
 • En bisyssla får inte medföra affärstransaktioner mellan universitetet och dig eller ditt företag. Allt arbete som du gör åt universitetet ska du göra inom ramen för din anställning, och du ska få ersättningen som lön eller övertidstillägg.

Vanliga frågor

Nedan besvaras några vanliga frågor om bisysslor. Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta universitetsjuristerna

Vilka anställda är skyldiga att redovisa sina bisysslor?

De som har lärarbefattningar och anställda som omfattas av Chefsavtalet ska redovisa sina bisysslor minst en gång per år.

Vilka yrkesgrupper som är lärare vid Umeå universitet regleras i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.
Dessa är:

 • professorer, adjungerade professorer och gästprofessorer
 • universitetslektorer, adjungerade universitetslektorer och gästlektorer
 • biträdande universitetslektorer
 • forskarassistenter
 • universitetsadjunkter och adjungerade universitetsadjunkter
 • forskare
 • anställda postdoktorer.

Postdoktorer som finansierar sin postdoktorala meritering med stöd av stipendier behöver inte lämna in någon redovisning av bisysslor.

Vilka anställda som omfattas av Chefsavtalet regleras i det Lokala chefsavtalet, "Arbetstagare som omfattas av chefsavtalet".
Dessa är:

 • prorektor
 • vicerektorer
 • dekaner
 • föreståndare på Lärarhögskolan
 • rektor på Handelshögskolan
 • överbibliotekarie
 • universitetsdirektör
 • biträdande universitetsdirektör
 • personalchef
 • revisionschef

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är i princip alla sysslor som en anställd har vid sidan av universitetsanställningen, som inte kan räknas till privatlivet. Det kan innebära att arbeta extra i en annan anställning, utöva uppdrag eller att bedriva egen verksamhet. Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte, den räknas ändå som en bisyssla.

Vad är inte en bisyssla?

Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet är inte att betrakta som bisysslor. Exempelvis är det inte en bisyssla att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter. Det är heller inte en bisyssla att inneha ett styrelseuppdrag i den egna bostadsrättsföreningen eller åta sig uppdrag i barnens idrottsförening.

För universitetslärare räknas heller inte olika arvoderade akademiska uppdrag såsom opponent- och sakkunniguppdrag, ledamotskap i betygsnämnd, mindre omfattande uppdrag för t.ex. forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter som bisysslor eftersom det rör sig om arbete inom ramen för anställning. Inte heller den kliniska delen i förenade- och kombinationsanställningar vid sjukvårdsenhet utgör bisyssla.

Hur och var ska lärare och anställda som omfattas av Chefsavtalet redovisa sin bisyssla?

Från och med 2024 redovisas bisysslor digitalt i Pass, såvida inte fakulteten beslutat om att fortsätta använda manuell redovisning på pappersblankett.

I Pass , i menyn till vänster, under rubriken Bisyssla ligger fyra formulär, två för lärare och två för de som omfattas av Chefsavtalet. Välj det formulär som är aktuellt för dig.

För redovisning i Pass finns för lärare formulären,
• Bisyssla – Lärare
• Ingen bisyssla - Lärare

För redovisning i Pass finns för anställda som omfattas av Chefsavtalet formulären
• Bisyssla – Chefsavtalet
• Ingen bisyssla - Chefsavtalet

För anställda där fakulteten beslutat om att fortsätta använda manuell redovisning på pappersblankett finns i stället en blankett att skriva ut.
Redovisning för lärare.

Redovisningen lämnas till prefekt eller föreståndare.

När ska bisysslorna redovisas?

Lärare - bisysslor ska redovisas senast den 28 februari, såvida inte annat datum överenskommits om på fakulteten.

Redovisningen görs i Pass, såvida fakulteten inte beslutat om att fortsätta redovisa bisysslor manuellt på pappersblankett. Redovisningen lämnas till prefekt eller föreståndare.

Anställda som omfattas av chefsavtalet - bisysslor ska redovisas i Pass senast den 31 mars.

Vad gäller för mig som inte har någon bisyssla?

Oavsett om du har eller inte har bisyssla ska du lämna in en redovisning om bisysslor.

Om du är lärare och inte har någon bisyssla redovisar du det i Pass, under rubriken Bisyssla. Välj sedan formuläret Ingen bisyssla – Lärare.

Om fakulteten beslutat om att fortsätta använda manuell redovisning på pappersblankett använder du i stället blanketten Redovisning för lärare.

Om du omfattas av Chefsavtalet och inte har någon bisyssla redovisar du det i Pass, under rubriken Bisyssla. Välj sedan formuläret – Ingen bisyssla – Chefsavtalet.

Vilka bisysslor ska redovisas?

De bisysslor som du har vid redovisningstillfället och de bisysslor du eventuellt planerar att åta dig under det kommande året. Vilka bisysslor som du ska redovisa beror på om du är lärare eller om du omfattas av chefsavtalet.

Lärare ska redovisa de bisysslor som har anknytning till anställningens ämnesområde och som ligger utanför anställningen vid Umeå universitet. Det vill säga bisysslor med anknytning till ämnesområdet som utförs hos annan arbets- eller uppdragstagare eller i egen regi.

Exempelvis innebär en "anknytning till anställningens ämnesområde" att en lärare som har skogs- eller jordbruksfastighet ska redovisa sitt innehav som bisyssla om den i sin anställning vid universitet arbetar inom ett ämnesområde som har koppling till skogs- eller jordbruk. Omvänt gäller när det inte finns en anknytning till anställningens ämnesområde. Då redovisas inte innehavet av skogs- eller jordbruksfastigheten som bisyssla.

Företagsengagemang, exempelvis styrelseuppdrag, som har anknytning till anställningens ämnesområde ska redovisas som bisyssla, oavsett om företaget är vilande eller om det inte bedrivs någon verksamhet i företaget.

Anställda som omfattas av Chefsavtalet är skyldiga att redovisa samtliga bisysslor, det vill säga både ämnesanknutna och icke ämnesanknutna bisysslor ska redovisas.

Företagsengagemang, som exempelvis styrelseuppdrag, ska redovisas som bisyssla oavsett om företaget är vilande eller om det inte bedrivs någon verksamhet i företaget.

Vad gäller för adjungerade lärare och gästlärare?

Om du är adjungerad lärare eller gästlärare redovisar du bara de bisysslor som ligger utanför din huvudsakliga anställning. Det innebär att du varken redovisar din huvudanställning eller din anställning vid Umeå universitet.

Adjungerade lärare och gästlärare har sin huvudsakliga anställning hos en annan arbetsgivare än Umeå universitet.

Vilken inkomst ska redovisas?

I redovisningen ska uppskattat ekonomiskt utbyte i form av lön eller arvode av bisysslan uppges. Det innebär att du ska redovisa uppskattad ersättning som du erhåller i utbyte för arbetet med bisysslan.

Om du har egen företagsverksamhet är det den uppskattade ersättningen eller intäkten som erhålls till företaget i utbyte för utfört arbete i bisysslan som ska redovisas, inte vinsten i företaget eller den lön som du tar ut från företaget.

Kan arbetsgivaren begära in redovisning av bisysslor för andra personalgrupper än lärare och de som omfattas av Chefsavtalet?

Ja, arbetsgivaren kan även begära in och granska bisysslor för andra grupper än lärare och anställda som omfattas av Chefsavtalet om det föreligger skäl att göra det.

Kan arbetsgivaren även begära in redovisning av bisysslor som ligger utanför ämnesområdet av lärare?

Ja, arbetsgivaren kan även begära in och granska sådana bisysslor som läraren inte är skyldig att självmant redovisa om det föreligger skäl att göra det.

Finns det stöd och hjälp att kommersialisera idéer?

Umeå universitet ser positivt på bisysslor som hanteras korrekt och erbjuder därför hjälp och stöd med att utveckla dem. Läs mer om vilket stöd du kan få för att skydda och nyttiggöra dina resultat.

Är det möjligt att använda universitetets infrastruktur i utövandet av bisyssla?

Du har möjlighet att skriva ett avtal som gör att du får använda vissa delar av universitetets infrastruktur till dina bisysslor. Genom avtalet kan du bland annat få rätt att i begränsad omfattning och i mån av tillgång, mot ersättning använda ditt eget kontorsrum och din dator inom ramen för din bisyssla. Under liknande förutsättningar kan du också få köpa tillgång till vissa av universitetets lokaler, apparatur och utrustning.

Kontakta universitetsjuristerna om du vill upprätta ett avtal om användande av universitetets infrastruktur inom ramen för din bisyssla.

Vilka bisysslor är inte tillåtna?

Det finns ett antal typer av bisysslor som inte är tillåtna.

Dessa är
• förtroendeskadlig bisyssla, vilket är en bisyssla som kan rubba förtroendet för din egen eller någon annan anställds objektivitet eller på annat sätt kan skada universitetets anseende.

• arbetshindrande bisyssla, vilket är en bisyssla som är så omfattande eller av sådan karaktär att den inverkar hindrande på det ordinarie arbetet.

• konkurrensbisyssla, vilket är en bisyssla som konkurrerar med bland annat universitetets uppdragsverksamhet.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer kan du under rubriken relaterad information hitta universitetets "Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet med flera".

Där finns även promemorian "Bisysslor för anställda vid Umeå universitet - information i enlighet med 4 kap 14 § högskoleförordningen". Den informerar om regler och praxis för bisysslor och ger utförligare förklaringar.

På sidan om jäv, mutor och korruption kan du läsa mer om hur du som anställd bör agera i olika situationer för att uppfattas som objektiv och opartisk i ditt arbete.

 

2024-01-12