Kris, hot, våld och dödsfall

Ibland inträffar oönskade och oväntade händelser hur bra vi än arbetar och verkar för en god arbetsmiljö. Det kan vara en krissituation, att du eller någon i din närhet utsätts för hot eller våld eller att en kollega eller en annan närstående person går bort.

Om och när en sådan situation inträffar finns rutiner och handlingsplaner för att underlätta och stödja dig som anställd.

Kris

En kris är oönskade händelser och situationer som inte går att hantera eller lösa med hjälp av de rutiner och erfarenheter vi redan har. Det tre typer av oönskade händelser som kan ge upphov till kriser är våld, olyckor och sabotage, tjänstefel och felaktig myndighetsutövning samt etik- och moralbrott.

Universitetet har en speciell krisorganisation som ska fungera som stöd till enheter och institutioner i när deras resurser inte räcker till eller om krisen berör universitetet i stort. Varje institution eller enhet ska ha beredskap för att själva klara av mindre kriser som kan uppstå som till exempel dödsfall bland personal eller studenter.

Om du själv upplever eller får höra talas om något som kan betraktas som en krissituation och vill komma i kontakt med krisledningsgruppen vid universitetet ringer du alltid 090-786 97 00.

Vill du veta mer om krisorganisationen, eller se exempel på tänkbara krissituationer? Läs mer på sidan Krishantering.

Hot och våld

Tyvärr kan situationer med våld eller hot inträffa på vår arbetsplats. Det är därför viktigt att vi alla är förberedda och vet hur vi ska reagera i och hantera en hotfull situation på bästa sätt.

Om du som anställd skulle hamna i eller se någon befinna sig i en hotfull eller våldsam situation ska du informera din chef omedelbart! Om det handlar om direkt fara för liv och hälsa ska du eller de arbetskamrater som finns nära omedelbart ringa 112.

Dödsfall

Om en krissituation skulle uppstå vid en students eller anställds dödsfall kan du och ni få stöd via vår företagshälsovård, Feelgood.

Du kan också hitta stöd och råd i vår vägledning för krishantering Vägledning: Krishantering på institution, enhet eller motsvarande. Se särskilt avsnittet "Att möta studenter eller personal i sorg" och framåt.

Vid större olyckshändelser eller katastrofer som kan omfatta dödsfall, kopplas även universitetets krisorganisation in. Läs mer på sidan Krishantering.

Företagshälsovård

Sara Rambe
2021-09-14