Erasmusutbyte för doktorander

Spendera en tid av dina forskarstudier utomlands! Som doktorand har du många möjligheter att skaffa dig internationella erfarenheter under din utbildning. Du kan åka för att lära dig ett nytt arbetssätt, undervisa, besöka en forskargrupp eller knyta viktiga kontakter för framtiden. Ta chansen till upplevelser som öppnar nya dörrar i din karriär!

Erasmus+ är ett program för utbildning som finansieras av EU. Programmet ger dig som doktorand vid Umeå universitet möjlighet att kompetensutveckla dig genom att delta i olika former av utbyten. Beroende på vad du har för mål och vad du söker för erfarenhet kan en period utomlands under forskarutbildningen omfatta allt mellan 2 dagar och ett år.

Behörighet

  • Du måste vara registrerad som doktorand med avsikt att ta examen från Umeå universitet
  • Ha en handledare vid Umeå universitet
  • Bo i värdlandet hela utbytesperioden

Att tänka på innan du åker på utbyte

Målsättning

Vilka mål ska du uppnå med utbytet

Hur är målen relevanta för dina forskningsprojekt och din avhandling

Vilka aktiviteter utomlands hjälper dig att uppnå målen 

Vart kan du åka?

Var kan du uppnå målen?

Finns det befintliga kontakter som kan vara till nytta (som du eller din handledare har)

Finns det utbytesavtal med lärosäten vid din instititution, kanske kan något av dessa vara aktuella

Planering

Planera och diskutera med din handledare i god tid, dokumentera i din individuella studieplan (ISP)

När är det lämpligt att åka

Vad för finansiering (internt och externt) finns det, Erasmus+ är ett alternativ. Kanske finns det andra medel vid institutionen eller fakulteten?

Kontakt

Är du intresserad av att åka på utbyte inom dina doktorandstudier, skicka ett mail till erasmus.staff@umu.se där du beskriver vad du planerar att göra på ditt utbyte så får du guidning i hur du ska gå vidare med ansökan.

Vart kan du åka?

De länder som ingår i Erasmus+programmet är: EU:s medlemsländer samt Island, Lichtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

 

Olika möjligheter till utbyte för dig som doktorand

Doktorander räknas både som student och personal kan därför söka utbyte som gäller båda dessa grupper. Vilken mobilitet du bör delta i utgår från vad som ska göras under mobiliteten.

Utbyten som sker inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Utbytesstudier inom Erasmus+

Som doktorand kan du åka på mobilitet för studier mellan 2–12 månader. Studierna behöver ske på heltid (30hp/termin) vid ett och samma lärosäte under en sammanhängande tid. Det behöver finnas ett Erasmus+ avtal mellan Umeå universitet och värduniversitetet.

Kurser

Du kan läsa kurser hos ett partnerlärosäte. Kursen måste tillgodoräknas. Studieperioden utomlands måste ingå i
studieprogrammet.

Avhandlingsförberedande aktivitet

Du kan också använda utbytet för data-/materialinsamling eller avhandlingsförberedande aktivitet.

Du måste ha en handledare vid Umeå universitet, det finns dock inget krav på handledare vid mottagande universitet, även om det är en stark rekommendation.

Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng vid värduniversitetet för att vara godkänd men måste erkännas inom din utbildning vid Umeå universitet, institutionen bedömer hur många poäng som utbytet räknas som och ska framgå i din Individuella Studieplan (ISP). 

Här kan du läsa mer om utbytesstudier.

Utlandspraktik inom Erasmus+

Som doktorand kan du åka på mobilitet för praktik mellan 2–12 månader. Praktikens innehåll behöver ha relevans för din doktorandutbildning och vara på heltid. Praktiken kan äga rum på ett företag, en organisation, ett lärosäte eller ett forsknings- och utbildningscentrum i ett programland. 

Den kan genomföras i två olika former:

Icke-poänggivande: du kan använda praktiken för till exempel fältarbete, data-/materialinsamling, forskningserfarenhet.

Recent graduate: icke-poänggivande praktik efter studierna. Du måste ansöka om Erasmuspraktik under din sista termin. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. En student som ansökt om och fått sin examen utfärdad kan inte längre ansöka om praktik.

Här kan du läsa mer om praktik.

Erasmus+ personalutbyte (kompetensutveckling)

Att åka på utbyte som personal innebär möjligheter att kompetensutveckla dig genom att exempelvis jobbskugga eller göra studiebesök på ett företag eller lärosäte i ett programland där det finns en intressant forskargrupp eller som har utrustning eller jobbar med metoder som du vill lära dig mer om.

Det är viktigt att lyfta fram hur mobiliteten knyter an till internationaliseringsarbetet på Umeå universitet och särskilt dina egna arbetsuppgifter vid Umeå universitet (dock ej inom forskning). Utbytet behöver vara minst två dagar och kan maximalt uppgå till två månader. De flesta utbyten är 1-2 veckor. 

Här kan du läsa mer om personalutbyte.

Erasmus+ lärarmobilitet (undervisning)

Lärarutbytet ger dig möjlighet att undervisa, hålla seminarium eller handleda studenter vid ett partneruniversitet. Det är en möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter och förbättra dina språkkunskaper. Utbytet behöver vara minst två dagar och innehålla minst åtta timmars undervisning/vecka av studenter. Utbytet kan maximalt uppgå till två månader. De flesta utbyten är 1-2 veckor.

Här kan du läsa mer om lärarutbyte.

Ta chansen att bygga upp ett internationellt nätverk, vidga dina vyer och skapa nya möjligheter i din framtida karriär!

kontakt

erasmus.staff@umu.se 
International Office

Petra Käck
2024-04-04