Arbetstid för lärare

Arbetstiden för lärare regleras i det lokala arbetstidsavtalet för lärare vid Umeå universitet.

Arbetstidsavtalet för lärare vid Umeå universitet innehåller tillägg eller undantag till kollektivavtalet Villkorsavtal-T. Detta kollektivavtal är tecknat mellan Arbetsgivarverket och Saco-S och gäller inom hela det statliga avtalsområdet.

På denna sida beskrivs de viktigaste delarna i Arbetstidsavtalet för lärare vid Umeå universitet. Hela avtalet finns att läsa och ladda ner i PDF-format under Relaterad information.

Befattningar som omfattas av arbetstidsavtalet

Avtalet omfattar dig som är:

 • professor
 • adjungerad professor
 • gästprofessor
 • universitetslektor
 • biträdande universitetslektor
 • adjungerad universitetslektor
 • gästlektor
 • forskare
 • forskarassistent
 • postdoktor
 • universitetsadjunkt eller adjungerad universitetsadjunkt.

Avtalet gäller även i tillämpliga delar för dig som är anställd som doktorand.

Din årsarbetstid

Alla arbetsuppgifter du har som lärare ska rymmas inom ramen för din totala årsarbetstid. Din totala årsarbetstid som lärare är:

 • 1 700 timmar för dig med 35 semesterdagar (40 år och äldre).
 • 1732 timmar för dig med 31 semesterdagar (30 år och äldre).
 • 1756 timmar för dig med 28 semesterdagar (till och med 29 år).

Om du inte tar ut årets alla semesterdagar ökar årsarbetstiden med det antal dagar som du sparar semester.

Mer information om semester.

Du kan läsa mer om arbetstidens fördelning på arbetsuppgifter, samråd och beslut om planering av årsarbetstiden i avtalet.

Övertid och mertid

Samtliga arbetsuppgifter du har som lärare skall normalt rymmas inom årsarbetstiden.

Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov som innebär att en lärare fullgör arbetsuppgifter utöver de planerade inom ramen för årsarbetstiden har prefekten rätt att beordra övertid/mertid.

Övertiden får uppgå till högst 150 arbetstimmar. Kompensation för övertid/mertid är antingen ledighet eller ekonomisk ersättning. För att du ska kunna få ersättning för övertid måste den antingen vara beordrad eller godkänd i efterhand.

Ekonomisk ersättning utgår med enkelt övertidstillägg respektive mertidstillägg enligt villkorsavtalen. Ersättningen utbetalas inom två månader efter fullgjord årsarbetstid eller efter annan avstämning.

Birgitta Berglund
2023-05-17