Så är arbetsmiljöarbetet organiserat

Att skapa en god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för både chefer, medarbetare och studenter vid universitetet. På denna sida kan du läsa mer om hur arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet är organiserat på universitetet.

Alla medarbetare och studenter vid universitetet behöver hjälpas åt att skapa en god arbetsmiljö på lika villkor. Arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid universitetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets policys, regler, handläggningsordningar och riktlinjer. Universitetets arbetsmiljö- och lika villkorsarbete sker på flera olika nivåer. Här nedan beskriver vi hur arbetsmiljöarbetet vid universitetet är organiserat.

Olika roller i arbetsmiljön och deras ansvar

Rektor är ytterst ansvarig

Rektor är ytterst ansvarig för universitetets arbetsmiljö. Rektor har ansvar för att på övergripande nivå leda och följa upp universitetets systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbete.

Dekanen och universitetsdirektörens ansvar

Dekanerna, överbibliotekarien och universitetsdirektören har ett ansvar att leda och följa upp det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet på fakulteterna, universitetsbiblioteket respektive Universitetsförvaltningen.

Prefektens och chefens ansvar

Prefekterna och cheferna ansvarar för att leda och följa upp institutionernas/enheternas systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbete enligt en skriftlig uppgiftsfördelning från dekan/motsvarande. Chef ska se till att alla medarbetare har en god arbetsmiljö och att de kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa och olycksfall.

Prefekterna har även ett ansvar för studenternas arbetsmiljö.

Läs mer om chefens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ledningsstöd för arbetsmiljö och lika villkor

På fakulteterna, universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket finns det ledningsstöd för arbetsmiljö och lika villkor (ALV), som stödjer respektive dekans eller motsvarande i sitt ansvar att bedriva ett främjande och förebyggande arbete inom systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder för studenter och medarbetare.

Ledningsstöd för lika villkor

På institutioner och enheter finns det ledningsstöd för lika villkor, som stödjer respektive prefekt och chef i sitt ansvar att bedriva ett främjande och förebyggande arbete inom aktiva åtgärder för studenter och medarbetare.

Arbetsmiljöombudets ansvar

Arbetsmiljöombudet är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och fungerar som en länk mellan dig och din chef i alla frågor som rör både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är chefens ansvar att initiera att enheten utser ett arbetsmiljöombud.

Läs mer om arbetsmiljöombudets roll

Huvudarbetsmiljöombudets ansvar

Eftersom universitetet är en stor arbetsplats med många arbetsmiljöombud så har universitetet även huvudarbetsmiljöombud. Deras främsta uppgift är att samordna och utveckla arbetsmiljöombudens verksamhet på en mer strategisk nivå.
Huvudarbetsmiljöombuden kan också vara ett stöd och ge råd i arbetsmiljöfrågor eller i samverkan av arbetsmiljöfrågor om det saknas arbetsmiljöombud på institutionen/enheten. Huvudskyddsombuden ingår i universitetets övergripande Arbetsmiljö- och lika villkorskommitté.

Medarbetarens ansvar

Du som medarbetare har ett ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en god arbetsmiljö. Du ska också rapportera in tillbud, olyckor eller brister i arbetsmiljön.

Rapportera tillbud och arbetsskador

Studenternas ansvar

Även studenter har ett ansvar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en god arbetsmiljö. På samma sätt som medarbetare behöver studenter också rapportera in tillbud, olyckor eller brister i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöfrågorna ska samverkas

Arbetsgivaren ska samverka om arbetsmiljöarbetet med arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud och medarbetare på arbetsplatsen. Det görs genom att frågor om arbetsmiljö lyfts på arbetsplatsträffar (APT), i lokal samverkansgrupp (LSG), i utvecklingssamtal och i den dagliga dialogen på arbetsplatsen.

Formerna för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor ska se ut bestäms av Samverkansavtalet (Lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling).

Läs mer om facklig samverkan

Arbetsmiljö- och lika villkorskommittén (ALV)

Arbetsmiljö- och lika villkors kommittén (ALV-kommittén) är en del av universitetets samverkansorganisation och består av representanter från både arbetsgivaren, medarbetare och studenter. ALV-kommittén är en lagstadgad kommitté som ska bidra till universitetets systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbete, det vill säga bidra till en hållbar arbets- och studieplats där människor trivs, mår bra och kan arbeta och studera på lika villkor.

Läs mer om Arbetsmiljö- och lika villkorskommittén 

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Therese Holmgren
2024-02-19