Så är arbetsmiljöarbetet organiserat

Att skapa en god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för både chefer, medarbetare och studenter vid universitetet. På denna sida kan du läsa mer om vilket ansvar du som medarbetare har för arbetsmiljön och hur universitetet organiserar arbetsmiljöarbetet.

Alla medarbetare vid universitetet har ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet vid universitetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets egna policys, regler, handläggningsordningar och riktlinjer. Universitetets arbetsmiljöarbete sker på flera olika nivåer. Här nedan beskriver vi hur arbetsmiljöarbetet vid universitetet är organiserat, det vill säga vem som ansvarar för vad.

Olika roller i arbetsmiljön och deras ansvar

Rektor är ytterst ansvarig

Rektor är ytterst ansvarig för universitetets arbetsmiljö. Rektor har ansvar för att på övergripande nivå planera, leda och följa upp universitetets arbetsmiljöarbete.

Dekanen och universitetsdirektörens ansvar

Dekanen och universitetsdirektören har ett liknande ansvar för arbetsmiljöarbetet - på fakulteterna respektive vid Universitetsförvaltningen.

Prefektens och chefens ansvar

Prefekt eller chef ansvarar för att leda institutionens/enhetens arbetsmiljöarbete enligt en skriftlig uppgiftsfördelning från dekan/motsvarande. Chefen ska se till att alla medarbetare har en god arbetsmiljö och kan göra sitt jobb utan risk för olycksfall eller ohälsa.

Som prefekt har du även ett ansvar för dina studenters arbetsmiljö.

Läs mer om chefens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöombudets ansvar

Arbetsmiljöombudet är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och fungerar som en länk mellan dig och din chef i alla frågor som rör både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är chefens ansvar att initiera att enheten utser ett arbetsmiljöombud.

Läs mer om arbetsmiljöombudets roll

Huvudarbetsmiljöombudets ansvar

Eftersom universitetet är en stor arbetsplats med många arbetsmiljöombud så utser vi även huvudarbetsmiljöombud. Deras främsta uppgift är att samordna och utveckla arbetsmiljöombudens verksamhet på en mer strategisk nivå.

Huvudarbetsmiljöombuden kan också vara ett stöd och ge råd i arbetsmiljöfrågor eller i samverkan av arbetsmiljöfrågor om det saknas arbetsmiljöombud på institutionen/enheten. Huvudskyddsombuden ingår i Arbetsmiljökommittén (AMK).

Medarbetarens ansvar

Du som medarbetare har ett ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en god arbetsmiljö. Du ska också rapportera in tillbud, olyckor eller brister i arbetsmiljön till chef/prefekt eller till arbetsmiljöombudet.

Rapportera tillbud och arbetsskador

Studenternas ansvar

Även studenter har ett ansvar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en god arbetsmiljö. Exempelvis behöver studenter rapportera in tillbud, olyckor eller brister i arbetsmiljön till prefekt.

Arbetsmiljöfrågorna ska samverkas

Arbetsgivaren ska samverka om arbetsmiljöarbetet med arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud och medarbetare på arbetsplatsen. Det görs genom att frågor om arbetsmiljö lyfts på arbetsplatsträffar (APT), i lokal samverkansgrupp (LSG), i utvecklingssamtal och i den dagliga dialogen på arbetsplatsen.

Formerna för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor ska se ut bestäms av Samverkansavtalet (Lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling).

Läs mer om facklig samverkan

Arbetsmiljökommittén (AMK)

Arbetsmiljökommittén (AMK) är en del av universitetets samverkansorganisation och består av representanter från både arbetsgivaren och arbetstagarna. AMK är en lagstadgad kommitté som ska bidra till universitetets systematiska arbetsmiljöarbete – det vill säga bidra till en arbetsplats där människor trivs, mår bra och inte blir sjuka eller skadar sig. 

Läs mer om arbetsmiljökommittén

 

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Therese Holmgren
2023-09-18