Tips för hantering av utlämnande av allmänna handlingar

Om du får omfattande eller frekventa begäran om allmänna handlingar kan du använda dessa tips för att underlätta handläggningen.

  • Påbörja handläggningen så fort som möjligt.

  • Inled snarast en dialog med sökanden om hur ärendet ska handläggas, och för den därefter löpande. Sökanden har rätt att vara anonym och att inte ange skälet till sin begäran, men det hindrar inte att du kan fråga sökanden om han eller hon vill ha en dialog om handläggningen av ärendet. Oavsett om sökanden önskar en dialog eller inte ska sökanden få så mycket information som möjligt om hur ärendet kommer att handläggas, när handlingarna uppskattningsvis kommer att lämnas ut och eventuella avgifter.

  • Uppmana sökanden att ange i vilken ordning handlingar begärs utlämnade. Dialogen med sökanden kan leda till att han eller hon mer noggrant preciserar eller avgränsar sin begäran, och därmed snabbare kan få del av begärda handlingar.

  • Om det underlättar handläggningen och det är möjligt att säkerställa att handlingarna når rätt mottagare och det i övrigt kan ske på ett säkert sätt kan allmänna handlingar som inte innehåller personuppgifter eller sekretess i undantagsfall lämnas ut elektroniskt. 

  • Klargör om begäran gäller  allmänna handlingar eller annan information och upplysning. Skyndsamhetskravet enligt offentlighetsprincipen gäller enbart begäran om tillgång till allmänna handlingar. Om begäran avser generell information eller upplysningar gäller myndighetens serviceskyldighet.

Kontaktinformation

Kontakta universitetsjuristerna via e-post: 

universitetsjurist@umu.se

Dataskyddsombud, frågor om personuppgiftshantering:

pulo@umu.se 

Kontaktinformation

Registratorer

Chatarina Wiklund
Telefon 090-786 5346

Dennis Jakobsson
Telefon 090-786 5124

Fredrik Hamrin
Telefon 090-786 5910

2023-05-25