Arbetsmiljöåtgärder vid kränkningar

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Om du fått kännedom om kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska du som chef genomföra åtgärder för att förhindra att kränkningarna fortsätter. Vilka åtgärder som kan krävas beror på situationen. Om du behöver stöd så kan du kontakt Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR).

Det finns många olika typer av arbetsmiljöåtgärder du kan göra för att förhindra att kränkningarna fortsätter.

Ett sätt att komma fram till arbetsmiljöåtgärder är att samla närmaste HR-stöd, arbetsmiljöombud och lika villkorsföreträdare och diskutera förslag på arbetsmiljöåtgärder. Fundera på hur ni gemensamt på institutionen eller enheten kan förebygga kränkande särbehandlingar, trakasserier och sexuella trakasserier i framtiden.

Exempel på arbetsmiljöåtgärder

Några exempel på arbetsmiljöåtgärder kan vara att:

 • Tydliggöra vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier är samt att det inte accepteras på Umeå universitet och är förbjudna enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.
 • Följa upp och justera rutiner, se till att de är kända för alla medarbetare
 • Tydliggöra roller, ansvar, förväntningar, mål och arbetssätt
 • Tydliggöra beslutsvägar och se till att de är kända för alla medarbetare
 • Tydliggöra mötesstruktur
 • Se över kommunikationsvägar och forum för information och dialog
 • Se till att alla nya medarbetare får en bra introduktion så att de känner till regler, riktlinjer, rutiner mm och att de inkluderas i arbetsgruppen
 • Ha regelbundna APT och se till att frågor om arbetsmiljö och lika villkor finns med som punkter på dagordningen.
 • Diskutera universitetets värdegrund och kulturen på institutionen eller enheten
 • Ställ frågor om arbetsmiljön och lika villkor på utvecklingssamtalet
 • Genomföra regelbundna undersökningar av arbetsklimatet och hur ni förhåller er till varandra, kan göras genom samtal i grupper exempelvis på APT
 • Se till att du som chef, och i förekommande fall andra underställda chefer i din verksamhet, har utbildning i kommunikation och bemötande, konflikthantering och andra arbetsmiljörelaterade frågor. Vid behov av utbildning kontakta ditt närmaste HR-stöd.

Företagshälsovården kan stötta med förebyggande arbetsmiljöågärder, åtgärdande arbetsmiljöåtgärder samt efterhjälpande arbetsmiljöåtgärder.

Exempel på åtgärder med stöd av företagshälsovården kring arbetsmiljöåtgärder

Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR)

Om du som chef behöver råd och stöd med att hantera ärenden som berör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling så kan du ta hjälp av universitetets Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR).

Läs mer om Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR)

Undersök risker för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Att undersöka risker för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier kan handla om att undersöka risker i arbetsgrupper - exempelvis forskargrupper eller andra konstellationer. Även personalfester, konferenser och resor kan vara risker att undersöka. Det kan även vara av vikt att få en bild av hur språk och jargong ser ut på arbetsplatsen.

Exempel på undersökningar

Exempel på undersökningar som du kan göra eller beställa:

Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR)

Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR) ger chefer råd och stöd med att hantera ärenden som berör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Kontaktpersoner

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Foto:

Jeanette Lövqvist 
HR-strateg vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞 090-786 55 04

 

Foto:

Annelie Mellström
HR-strateg vid Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞 090-786 62 72

 

Foto:

Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2023-09-18