Permanent uppehållstillstånd

Ett permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och arbeta i Sverige. Tillståndet gäller tillsvidare men kan återkallas om man vistas utomlands under längre perioder. För att ansöka om permanent uppehållstillstånd måste man uppfylla vissa krav.

För att beviljas ett uppehållstillstånd ska den sökande:

• ha bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå och/eller uppehålls- och arbetstillstånd som arbetstagare i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren

• planera att bo i Sverige

• kunna försörja dig via anställning eller eget företag

• leva ett skötsamt liv.


Läs mer om kraven för permanent uppehållstillstånd på Migrationsverkets sidor: Permanent uppehållstillstånd - Migrationsverket

 

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Permanent uppehållstillstånd för forskare

Permanent arbetstillstånd

 

Krav på försörjning

Lagen säger att förmågan att försörja sig själv måste vara av en viss varaktighet. Migrationsverket bedömer att man uppfyller kravet på varaktighet om man har en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag Migrationsverket prövar ärendet. Obs i praktiken behövs längre anställning pga. handläggningstid hos Migrationsverket.

Vilka inkomster räknas?

Endast beskattade inkomster från lagliga anställningar. (Även föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att man har en pågående anställning och föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader).

Inkomsten per månad från anställning eller företag ska täcka  boendekostnader och det så kallade normalbeloppet för en ensamstående vuxen.

Vilka inkomster räknas inte?

Inkomster från:

en familjemedlem

förmögenhet eller avkastning från kapital

arbetslöshetsförsäkring (A-kassa) eller aktivitetsersättning

olika former av bidrag eller stipendium

en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen)

svartarbete eller anställning utan laglig rätt att arbeta.

Före 20 juli fanns inget krav på försörjning. Beslutet grundades endast på om personen hade haft ett tillstånd i 4 år och varit verksam i Sverige samt levt ett skötsamt liv.  

Migrationsverkets hemsida för mer information 

Om man inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd (PUT)

Om den sökande inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan hen ändå få förlängt uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier eller forskning

Om man inte har ett nytt arbete direkt efter disputation eller forskningsprojekt, kan ett alternativ vara att ansöka om uppehållstillstånd efter slutförda studier eller slutförd forskning för att stanna kvar i Sverige i 12 månader och att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet här.

För att kvalificera sig ska personen:

lämna in sin ansökan innan nuvarande tillstånd går ut

ha ett pass som är giltigt

ha slutfört studier eller forskningsuppdrag

haft ett uppehållstillstånd för studier eller forskning i Sverige.

planera att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag

kunna försörja sig under 12 månader (för närvarande 8 568 kr/månaden x 12 för studenter, 9 700 kr/mån x12 för forskare)

ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

Notera, när man har ett jobbsökartillstånd och blir erbjuden en anställning är det endast möjligt att byta från ett jobbsökartillstånd till ett arbetstillstånd om man befinner sig i Sverige. Om man antas till forskarstudier eller erbjuds anställning som forskare måste ansökan göras utanför Sverige enligt utlänningslagen.  

Ställning som varaktigt bosatt i EU

Ett alternativ kan vara att ansöka om ställ­ning som varak­tigt bosatt om man har bott i Sverige i fem år utan avbrott. Den som har beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige får ett permanent uppehållstillstånd automatiskt. 

För att få ställning som varaktigt bosatt personen

ha bott i Sverige i fem år utan avbrott

ha haft uppehållstillstånd, eller på annan grund varit lagligen bosatt, i Sverige de senaste fem åren

kunnat försörja sig och sin familj.

Uppehållstillstånd för studier (ej forskarstudier) eller för besök får inte räknas med den tiden, inte heller ett jobbsökartillstånd.

Migrationsverkets hemsida för mer information

Permanent uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Familjemedlemmar kan ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som huvudsökande men dock tidigast efter tre år. De kan inte få permanent uppehållstillstånd före huvudsökande. De måste själva uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd, och kan alltså inte få det automatiskt bara för att huvudsökande har fått det.

Migrationsverket prövar först huvudsökandes ansökan om permanent uppehållstillstånd, därefter prövas varje familjemedlems ansökan. Familjen måste då först uppfylla kraven för att få förlängt uppehållstillstånd som anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd. Därefter prövas om de uppfyller kraven för PUT:

de måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år

familjemedlemmar som är 18 år eller äldre måste kunna försörja sig själva

familjemedlemmar som är 15 år eller äldre måste leva ett skötsamt liv.

Om familjemedlemmar inte uppfyller försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd kan de istället få ett tillfälligt uppehållstillstånd om huvudsökande kan försörja dem.

Försörjningskravet är i dessa fall annorlunda än vid permanent uppehållstillstånd eftersom även arbetslöshetsersättning med mera kan tillgodoräknas.

Mer information (Migrationsverkets hemsida)

Hur man ansöker om permanent uppehållstillstånd

För forskare gäller att en ansökan om permanent uppehållstillstånd endast kan göras i samband med en förlängningsansökan. Vilken blankett eller e-tjänst som ska användas, och vilka dokument som ska bifogas beror på vilken typ av uppehållstillstånd personen har.  Vid ansökan om ett förlängt uppehållstillstånd i e-tjänsten ställs frågan om personen avser att ansöka om permanent uppehållstillstånd.

För doktorander gäller att de som tidigast kan skicka in sin ansökan 14 dagar före det nuvarande tillståndet upphör. Ansökan görs inte i samband med en förlängningsansökan utan är en fristående ansökning.

Under handläggningstiden

Den som har lämnat in en ansökan om permanent uppehållstillstånd (innan tidigare tillstånd har gått ut) har rätt att vara kvar i Sverige och studera/forska tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. 

Om den sökande reser utom­lands under hand­lägg­nings­tiden kan det bli svårt att komma in i Sverige innan det nya tillståndet är beviljat. Personen behöver i så fall vänta på beslutet utanför Sverige. En kopia på inskickad ansökan gäller inte.

Kommande krav på kunskaper i samhällskunskap och svenska

Förslaget som är under utredning gäller ett godkänt resultat på lägst kurs C i Sfi (Svenska för invandrare), motsvarande nivå A2 i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) dvs användare på nybörjarnivå. Ingen nivå har angetts för samhällskunskap.

Vi rekommenderar att man redan nu börjar förbereda sig för att krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap kommer att införas. 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU28

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2024-02-06