Övning för krisgrupper

Krisgrupper, både på central nivå och institutions- och enhetsnivå ska ha grundläggande kunskaper i krishantering samt ha god kännedom om hur universitetets krishantering fungerar. Övningar bör ske med jämna mellanrum.

Lokala krisledningsgrupper ska enligt de regler som finns öva med jämna mellanrum. Nu finns möjlighet för krisgrupper att anmäla sig till en handledd krisledningsövning.

Handledd krisledningsövning

Målgrupp

Lokala krisgrupper (på fakultet, institution, enhet med mera) vid Umeå universitet.

Beskrivning

Övningen utförs i grupp och leds av en erfaren krisspecialist i runda-bordsformat. Deltagarna tar under övningen fram tänkta krissituationer/scenarier som de sedan utgår ifrån för att öva prioritering och beslutsfattande i kris. Övningen utvärderas och dokumenteras. Övningen tar cirka 2,5 timmar.

Syfte

  • Att ge deltagarna ett tillfälle att se över möjliga krisutlösande händelser i organisationen
  • Att öva prioritering och beslutsfattande i en tänkt krissituation som är realistisk utifrån verksamheten och organisationen
  • Att undersöka och utvärdera rollfördelning/rolltagning i krisledningsgruppen
  • Att undersöka hur befintligt material i form av handlingsplan, checklistor med mera, fungerar.

Mål

  • Skapa grundläggande förmåga att hantera kriser
  • Säkerställa att roller och rutiner fungerar som avsett
  • Identifiera brister och förbättringsområden för den lokala krisledningen.

Anmälan och kostnad

Umeå universitet anordnar utbildningen tillsammans med företagshälsovården. Anmäl er till Lena Sundström lena.sundstrom@falcksverige.se. Utbildningen kostar 12 200 kronor.

Förberedelse

Prefekt, chef eller motsvarande ansvarar för att medlemmarna i krisgruppen har kunskaper i krisarbete samt är insatta i hur krishantering vid universitetet fungerar. Som stöd finns vägledningar, krisledningsfilmer och handböcker på Krishantering (umu.se).

Frågor eller mer information

kontakta jacob.eriksson@umu.se 

Frida Fjellström
2024-01-26