Vanliga frågor om lokaler

Vad är det som gäller när man ska hyra lokaler?

Umeå universitet har valt en internhyresmodell med genomsnittshyra. För lokaler under mark debiteras halva genomsnittshyran. Genomsnittshyran fastställs årligen av universitetsstyrelsen i samband med budget och resurstilldelningsbeslut.
Läs mer här

Hur gör man för att hyra lokaler?

Prefekt eller motsvarande ska kontakta Lokalförsörjningsenheten som är den enhet som centralt hanterar alla större lokalärenden för Umeå universitet.
Läs mer här

Vad är internhyra?

Hyran sätts en gång per år av universitetsstyrelsen och beräknas på verksamhetsarean. I internhyran ingår ombyggnader av gemensamma lokaler, data- och telenät, säkerhetsanläggning (larm, passagekontroll och dylikt) samt befintlig inredning och utrustning. Underhåll och inköp av ny inredning och utrustning ingår inte.
Läs mer här

Vad gäller för ombyggnationer?

Prefekt eller motsvarande ska kontakta Lokalförsörjningsenheten när institutionen önskar bygga om sina lokaler. Institutionen/enheten får inte beställa ombyggnationer direkt från fastighetsägaren eller annan entreprenör.
Läs mer här

Hur görs en uppsägning av lokaler?

För att Lokalförsörjningsenheten ska klara uppdraget att tillhandahålla bra lokaler till kärnverksamheten är det viktigt att lokalförsörjningsenheten hanterar all in- och uthyrning av lokaler. Om institutionen/enheten vill lämna yta ska en skriftlig uppsägning av lokalerna sändas till Lokalförsörjningsenheten senast den 31 december för avflyttning den sista december året efter. När uppsägning av enstaka rum önskas, får detta endast ske om rummen har sådan placering att den kan hyras ut till någon annan utan olägenhet för någondera parten.
Läs mer här

Hur gör jag för att köpa inredning?

Institutionen eller enheten finansierar själv inköp av ny inredning.
Om institutionen eller enheten vill köpa inredning finns information om universitetets upphandlade avtalspartner i avtalskatalogen. Lokalförsörjningsenheten kan även ge rådgivning och hjälp vid inköp av inredning.

Hur gör jag om något inte fungerar?

Vem du ska kontakta för att felanmäla beror på vilket felet är och i vilket hus felet uppstått. Felanmälan som gäller uppvärmning, ventilation, belysning (ej särskild arbetsplatsbelysning eller byte av glödlampor eller lysrör), vatten och avlopp, sophämtning från miljörum, yttre eller inre underhåll samt snöröjning och sandning ska gå till fastighetsägaren. För felanmälan som gäller alla andra ärenden kan du vända dig till Husservice i ditt hus.
Läs mer här

Finns det något forum för lokalärenden?

På husråden diskuteras ärenden kring bokningsbara lokaler och gemensamma ytor. Lokaler som hyrs av institutioner och enheter tas inte upp här. Husråden hålls två gånger per termin i alla hus på Campus Umeå. I husråden deltar representanter från institutioner, fastighetsägare, Universitetsservice, Lokalförsörjningsenheten samt entreprenörer och studenter. 

Vad gäller för lokalvården?

Lokalvården på Umeå universitet sköts av Universitetsservice. Basstäd är en gemensam kvalitetsnivå och utöver det erbjuds möjlighet att komplettera med ett flertal tillvalstjänster.

Frida Fjellström
2021-05-27