Uppehållstillstånd för forskare (anställd)

Forskare från länder utanför EU är undantagna kravet på arbetstillstånd men måste ha ett uppehållstillstånd för forskning för att få bo och arbeta i Sverige längre tid än 90 dagar.

Utlänningslagen angående uppehållstillstånd för forskare


5 b kap. Uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete.

1 § En utlänning som ska utföra forskning i Sverige enligt ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska, om inte något annat följer av 9-12 §§, beviljas ett uppehållstillstånd för forskning.

Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska, om inte något annat följer av tredje stycket, gälla i minst ett år eller den kortare tid som forskningen enligt mottagnings- avtalet ska pågå.

10 § Ett uppehållstillstånd enligt 1-8 §§ ska inte beviljas en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare,

Notera att om en medborgare från land utanför EU/EES har en medföljande familjemedlem som är medborgare i ett EU/EES-land beviljas inte uppehållstillstånd för forskare.

I denna situation blir det i stället medföljande EES-medborgare som måste uppfylla uppehållsrätten för bosättning i Sverige. Kontakta oss om denna situation uppstår för personlig rådgivning.

Vad är en forskare? 

En forskare är en person som har doktorerat eller är behörig att påbörja en forskarutbildning och är inbjuden av en forskningshuvudman som är godkänd av Vetenskapsrådet att forska i Sverige. En forskningshuvudman kan vara ett svenskt lärosäte, institution eller ett företag. För inbjudan används ett mottagningsavtal.

Vem ska ansöka om uppehållstillstånd för forskning?

Som forskare räknas bland annat postdoktor, forskare, bitr. universitetslektor, professor, forskningsingenjör, förste forskningsingenjör, projektassistent m.fl.

Ett uppehållstillstånd ska sökas av personer med arbetsuppgifter som i huvudsak inkluderar forskning. Det är innehållet i arbetsuppgifterna som avgör, inte befattningen. Till exempel kan förste forskningsingenjör behöva ett uppehållstillstånd om de ska forska i huvudsak eller ett arbetstillstånd om de ska arbeta i huvudsak. 

Uppehållstillstånd för forskare ska inte sökas av personer som är antagna till forskarutbildning, utbytesdoktorander eller arbetstagare som ska arbeta dvs. inte forska.

Krav för att kunna ansökan om uppehållstillstånd för forskning

Den sökande måste :

  • ha ett giltigt pass (man kan inte kan få ett tillstånd för längre tid än vad passet är giltigt)
  • ha ett mottagningsavtal med en forskningshuvudman (den som tar emot forskningsarbetet) som är godkänd av Vetenskapsrådet 
  • ha tillräckligt med pengar för sin vistelse i Sverige och för att kunna betala din hemresa. Se Vetenskapsrådets hemsida.
  • ha ett intyg om att personen har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring (för vistelser i Sverige i högst ett år)
  • i de flesta fall betala en avgift (avgifter för arbetstillstånd). 

Migrationsverkets information om uppehållstillstånd för forskare

Vägledning vid förstagångsansökan för uppehållstillstånd för forskare

Steg 1: Forskaren bifogar ett mottagningsavtal

För att ansöka om uppehållstillstånd behöver forskaren bifoga ett mottagningsavtal som utfärdas av ansvarig person på din institution. 

Mottagningsavtalet är inte juridiskt bidande och ska inte ses som ett anställningserbjudande. Det är dock viktigt att invänta beslut om ett godkänt uppehållstillstånd innan anställningsavtal upprättas och anställningen påbörjas.

Mottagningsavtalet ska undertecknas av prefekt eller forskningsledare för Umeå universitets räkning, samt av den sökande. 

Använd gärna mallen för hjälp
Utkast mottagningsavtal anställd

Om mottagningsavtalet omfattar en kortare tid än ett år behöver ansökan kompletteras med ett försäkringsintyg som visar att forskaren omfattas av Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare.

Försäkringsintyget fylls i och undertecknas av prefekten.

Intyg Kammarkollegiet försäkring för utländska besökare

Steg 2: Forskaren ansöker online och visar upp sitt pass personligen

När mottagningsavtal och eventuella bilagor är ifyllda och undertecknade av Umeå universitet skickas de till den sökande forskaren. Forskaren gör sin ansökan via Migrationsverkets e-tjänst, på hemsidan Residence permits for researchers.

Förutom ett mottagningsavtal behöver forskaren ett giltigt pass och tillräckligt med pengar för vistelsen i Sverige och resan tillbaka till hemlandet. Innan Migrationsverket kan bevilja ett uppehållstillstånd (gäller även vid förlängningsansökningar) måste passet kontrolleras i original. Det vill säga den som ansöker om tillstånd behöver visa upp sitt pass personligen hos Migrationsverket eller på svensk ambassad/ett generalkonsulat innan ett beslut fattas. Om samma pass inte kontrollerats av Migrationsverket tidigare kommer den sökande att kontaktas av Migrationsverket med information om hur man ska göra.

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare medför en avgift på 1 500 kronor. Detta är en privat utgift och kan inte ersättas av arbetsgivaren.

Steg 3: Migrationsverket beslutar om att bevilja eller avslå ansökan

När Migrationsverket har fattat sitt beslut skickas det till den sökande. Kontaktpersonen som står angiven på mottagningsavtalet får en kopia på beslutet. 

Forskaren kan beviljas ett uppehållstillstånd som är giltigt för samma tid som mottagningsavtalet omfattar, men aldrig längre än personens pass är giltigt eller längre än 4 år vid en förstagångsansökan. 

Ett beslut om avslag kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i forskarens beslut.

Steg 4: Handlingar som behövs för resa till Sverige

Personer som beviljas uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort. Processen för att få kortet skiljer sig åt beroende på vilket land personen kommer från.

Viseringsfria personer: Kan resa in i Sverige med godkänt uppehållstillstånd och giltigt pass. Snarast möjligt efter inresa ska de besöka Migrationsverket och slutföra ansökan om kortet och lämna sina biometriska uppgifter. Migrationsverket lämnar instruktioner i beslutet.

Ej viseringsfria personer: Måste vänta i hemlandet till uppehållskortet är klart och kvittera ut det på ambassaden. Kortet ska visas upp vid inresa tillsammans med ett giltigt pass.

Migrationsverkets information om uppehållstillståndskort

Vägledning vid förlängning av uppehållstillstånd för forskare

Ett giltigt tillstånd ska finnas för hela anställningsperioden. Om det första tillståndet har beviljats på en tid som inte omfattar hela perioden måste en förlängningsansökan skickas in. Ett tillstånd kan beviljas för samma tid som mottagningsavtalet gäller men aldrig längre än passets giltighet.

Det är viktigt att ansökan skickas in innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla för att ha rätt att vara kvar i Sverige och arbeta tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

För att ansöka om uppehållstillstånd behöver forskaren ett mottagningsavtal, se steg 1. 

Under handläggningstiden

Forskaren rekommenderas inte att resa utomlands under handläggningstiden med anledning av att det kan vara svårt att resa in i Sverige utan ett giltigt uppehållstillstånd. Det innebär att det finns en risk att personen måste vänta på sitt nya beslut utanför Sverige. 

Handläggningstiden vid en förlängningsansökan är vanligtvis längre än vid en förstagångsansökan. För att kontrollera ansökan kan forskaren logga in på sin sida för att kolla ärendets status. Check my application

Permanent uppehållstillstånd

Efter fyra år med giltigt uppehållstillstånd för forskning finns möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Tänk på att om längre vistelser utanför Sverige kan påverka möjligheten att få permanent uppehållstillstånd.

Information om permanent uppehållstillstånd

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2023-11-02