Personalansvarsnämnden, PAN

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Personalansvarsnämnden (PAN) är det organ vid universitetet som beslutar i personalansvarsärenden. På denna sida får du mer information om nämnden, personalansvarsärenden och om statens ansvarsnämnd.

Med stöd av högskoleförordningen har Umeå universitets universitetsstyrelse inrättat en personalansvarsnämnd (PAN).

Personalansvarsnämndens uppgift är att för arbetsgivarens räkning avgöra vissa personalansvarsärenden. Den främsta anledningen till att det ska finns en särskild nämnd som utför dessa uppgifter är att ärendena ställer höga krav på rättssäker behandling. Mer information om PAN hittar du i Handläggningsordning för Umeå universitets personalansvarsnämnd, i högerkolumnen.

Detta är ett personalansvarsärende

Ett personalansvarsärende är ett ärende som rör:

 • uppsägning på grund av personliga skäl
 • avsked
 • disciplinansvar (varning eller löneavdrag)
 • åtalsanmälan
 • avstängning.

Sammansättning personalansvarsnämnden

Ordförande: Hans Adolfsson, rektor

Ledamöter:

 • Lars Lustig, universitetsstyrelsens vice ordförande
 • Hans Wiklund, universitetsdirektör
 • Ruth Mannelqvist, dekan samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Mikael Elofsson, dekan teknisk naturvetenskaplig fakultet, personlig suppleant
 • Stellan Elebro, personalföreträdare
 • Mimmi Alm, ersättare
 • Johan Pålsson, personalföreträdare
 • Mats-Åke Lundkvist, ersättare
 • Peter Lindström, personalföreträdare
 • Håkan Lindkvist, ersättare

Adjungerad: Lars Nordlander, personalchef
Föredragande: universitetsjurist
Sekreterare: universitetsjurist

Nämnden sammanträder ett antal gånger varje år. För aktuella sammanträdesdatum, se högerkolumnen.

Anmäla ett ärende till personalansvarsnämnden

Anmälan av ett ärende till personalansvarsnämnden görs i en särskild ordning. Enskilda personer kan inte anmäla ett ärende till PAN. Inom universitetet är det endast rektor som kan besluta att ett ärende ska lyftas till nämnden för prövning.

Ett personalansvarsärende kan initieras av olika anledningar och på olika sätt. Oavsett vad ärendet rör eller hur det initieras är det personalchef som bedömer om ärendet ska utredas vidare, beredas och föredras för rektor för beslut om anmälan till PAN.

Mer information om olika personalansvarsärenden och om hur dessa ska handläggas hittar du i Vägledning hantering av personalansvarsärenden, i högerkolumnen.

Statens ansvarsnämnd

Statens ansvarsnämnd (SAN) prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning beträffande statligt anställda i högre befattningar som verkschefer, domare, åklagare och professorer. Det är rektor som fattar beslut om att skicka anmälan från universitet till SAN.

Kontakt

 

Foto:

Lars Nordlander
Personalchef vid Personalenheten
lars.nordlander@umu.se 
📞 090-786 61 93

 

 

Foto:

Chatarina Larson
Universitetsjurist
chatarina.larson@umu.se
📞 090-786 53 51

Mötestider PAN

VT 2024
Måndag 12/2 kl 10.00 – 11.30 Union
Onsdag 3/4 kl 10.00 – 11:30 lokal saknas
Måndag 3/6 kl 15.30 – 17:00 lokal saknas

HT 2024 (prel tid)
Onsdag 11/9 kl 10.00 – 11:30 Union
Onsdag 20/11 kl 10.00 – 11:30 Union

Moa Eirell
2024-01-09