Köp av varor och tjänster

Umeå universitet är en myndighet som ska följa Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Lagen syftar till att främja konkurrensen. Varje institution och enhet inom universitetet är skyldig att följa de regler som gäller vid inköp av varor och tjänster.

Universitetets interna resurser

Där universitetet i egen regi tillhandahåller varor och tjänster internt ska köp genomföras via dessa verksamheter i första hand. Kontakta aktuell institution/enhet för ytterligare information.

Hitta avtal och beställa

Vid behov av externt köp av varor och/eller tjänster ska dessa ske från upphandlade avtal och ramavtal.
En samlad förteckning över universitets ramavtal finner ni i avtalsdatabasen i e-Avrop.
Många av universitets upphandlade varor finns att beställa via våra e-handelssystem – Marknadsplatsen i Raindance och Wisum (IT-relaterade produkter).

Så använder du universitetets avtal

Avtal är bindande och ska följas. Enda tillfället då det är accepterat att gå utanför avtal är om samtliga avtalsleverantörer inom ett avtalsområde förklarat sig oförmögna att leverera önskad produkt eller tjänst.

Att använda sig av ett befintligt avtal innebär dessutom i de flesta fall fördelar jämfört med att genomföra upphandlingen själv. Du sparar tid och de ekonomiska villkoren kan vara mer fördelaktiga.

Vad gör jag om avtal inte finns

Om det inte finns upphandlade avtal/ramavtal på de produkter och tjänster som ni önskar köpa ska en upphandling genomföras. Beroende på inköpets värde och omfattning kan de röra sig om en direktupphandling, en objektsupphandling eller en upphandling av ett ramavtal.

För hjälp och stöd i att genomföra en upphandling finner ni ytterligare information via följande länk.

Avtalade produkter & tjänster

Återbruk av möbler

Universitetet har möbelförråd med begagnade möbler. Om du är intresserad av någon möbel därifrån till din arbetsplats kan du göra en förfrågan via Lokalförsörjningens formulär för begagnade möbler.

Vid frågor

Kontakt Upphandling och Inköp via upphandling@umu.se.

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Linnea Westberg
2021-09-21