Aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering. Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och i utbildningen.

Lagen inkluderar sju diskrimineringsgrunder och sex former av diskriminering.

Diskrimineringsgrunder

Diskrimineringsgrunderna är:

 • kön
 • könsidentitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Läs mer om diskrimineringsgrunderna på Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Former av diskriminering

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • bristande tillgänglighet
 • trakasserier
 • sexuella trakasserier
 • instruktioner att diskriminera

Läs mer om de olika formerna av diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Områden i arbetet med aktiva åtgärder

Enligt diskrimineringslagen är vi på Umeå universitet skyldiga att i verksamheten göra vad vi kan, både på universitetsgemensam nivå och på enskilda institutioner och enheter.

Vi ska utifrån rollen som arbetsgivare och utbildningsanordnare bedriva arbetet inom olika områden. Läs mer om de olika områdena på aktiva åtgärder som arbetsgivare och aktiva åtgärder som utbildningsanordnare.

Presentation om Aktiva åtgärder

Personalenheten presenterar diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder

Samverkan

Samverkan ska ske under hela arbetsgången med aktiva åtgärder, från undersökning och analys till eventuella åtgärder som behöver genomföras, samt vid uppföljning och utvärdering och utformas utifrån varje enskild utbildningsverksamhet. Samverkan ska ske vid LSG/FSG samt med studentkårer.

Dokumentation

Arbetet med aktiva åtgärder och hur samverkan skett ska enligt lagen dokumenteras löpande. Detta gäller alla fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga:

 • undersökning
 • analys
 • åtgärder
 • uppföljning och utvärdering.

Detta för att ge möjlighet till uppföljning men dokumentationen ska även fungera som underlag för diskrimineringsombudsmannens granskning av hur universitet följer diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Använd mallen Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder som du hittar på sidan om systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Lika villkorsnätverket

Lika villkorsnätverket har en egen Teamsyta.

Lika villkorsnätverket

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar inom lika villkor i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Utbildningar och nätverksträffar inom lika villkor

Alla utbildningar inom kategorin HR

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Annelie Mellström
2024-03-07