Aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering. Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och i utbildningen.

Lagen inkluderar sju diskrimineringsgrunder och sex former av diskriminering.

Diskrimineringsgrunder

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Läs mer om diskrimineringsgrunderna på Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Former av diskriminering

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • bristande tillgänglighet
 • trakasserier
 • sexuella trakasserier
 • instruktioner att diskriminera

Läs mer om de olika formerna av diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Områden i arbetet med aktiva åtgärder

Enligt diskrimineringslagen är vi på Umeå universitet skyldiga att i verksamheten göra vad vi kan, både på universitetsgemensam nivå och på enskilda institutioner och enheter.

Vi ska utifrån rollen som arbetsgivare och utbildningsanordnare bedriva arbetet inom olika områden. Läs mer om de olika områdena på aktiva åtgärder som arbetsgivare och aktiva åtgärder som utbildningsanordnare.

Presentation om Aktiva åtgärder

Personalenheten presenterar diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder

Samverkan

Samverkan ska ske under hela arbetsgången med aktiva åtgärder, från undersökning och analys till eventuella åtgärder som behöver genomföras, samt vid uppföljning och utvärdering och utformas utifrån varje enskild utbildningsverksamhet. Samverkan ska ske vid LSG/FSG samt med studentkårer.

Dokumentation

Arbetet med aktiva åtgärder och hur samverkan skett ska enligt lagen dokumenteras löpande. Detta gäller alla fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga: undersökning, analys, åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Detta för att ge möjlighet till uppföljning men dokumentationen ska även fungera som underlag för diskrimineringsombudsmannen granskning att universitet följer diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Använd mallen Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.

Dokumentationen ska innehålla:

 • en redogörelse av de risker och hinder som identifierats
 • en analys av orsakerna till dessa risker och hinder
 • en redogörelse för vilka åtgärder som ska genomföras
 • en uppföljning och utvärdering av det arbete med aktiva åtgärder som gjorts
 • en redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts

Lika villkorsnätverket

Lika villkorsnätverkets Teamsyta

Här hittar du tips och länkar till arbetet med aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

KONTAKT

 

Foto:

Thomas Wahlström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
thomas.wahlstrom@umu.se
📞 090-786 66 85

 

Foto:

Ellinor Nordsvahn
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
ellinor.nordsvahn@umu.se
📞 090-786 52 07

Sara Rambe
2021-06-18