Företagshälsovårdens tjänster - vad ingår?

Universitets företagshälsovård är Falck. Alla universitetsanställda har rätt att vända sig dit för arbetsrelaterade problem. Medarbetare behöver inte ha godkännande av chef eller handledare för att kontakta eller besöka företagshälsovården.

Tjänster som bekostas av universitetsgemensamma medel

 • Telefonkonsultation medarbetare eller chef.
 • Besök hos läkare, företagssköterska och ergonom.
 • Fem samtal per individ och år till beteendevetare eller psykolog efter bedömning hos Falck.
 • Fem besök, behandling av massageterapeut eller rehab-träning på IKSU efter bedömning hos Falck.
 • En gruppaktivitet per person och år efter bedömning hos Falck.
 • Kontakt, stöd och provtagning gällande alkohol och drogrelaterad ohälsa.
 • Ergonomiutredningar på gruppnivå.
 • Utredningar av arbetsmiljöingenjör.
 • Öppna utbildningar i HLR.
 • Medicinska kontroller.
 • Arbetsplatsbesök genomförs utifrån aktuella behov.

Återkoppling och eventuellt trepartsmöte med berörd chef, medarbetare och Falck för fortsatt planering ska genomföras så snart som möjligt. Senast efter tre samtal med psykolog eller beteendevetare ska återkoppling till chef genomföras.

Tjänster som enheten/institutionen betalar

Fördjupade individinsatser

 • Arbetsförmågebedömning.
 • Arbetsmedicinsk bedömning
 • Samtal utöver fem ggr/person och år.
 • Utredning av kränkande särbehandling.
 • Behandling av massageterapeut eller rehabträning utöver fem ggr/person och år efter intyg från fysioterapeut hos Falck.
 • Arbetsrelaterade vaccinationer.
 • Mer omfattande alkohol- och drogrelaterade insatser.

Utvecklings- eller stödinsatser på grupp eller organisationsnivå

 • Konsultationer till chef för mer omfattande åtgärder.
 • Utvecklingsinsatser på arbetsplatsen.
 • Utbildningar/seminarier som ett led i fortbildning eller utveckling av Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Arbetsmiljökartläggning, med utvecklingsinsatser.
 • Civilkurageträning
 • Insatser vid konflikter
 • HLR-utbildningar till delar av eller hela institutionen/enheten

Övrigt

 • Hälsoundersökningar riktade till alla anställda vid institutionen/enheten
 • Bedömning och utprövning av skoinlägg.

Kostnadsfördelning

Ovanstående tjänster betalas av institutionen/enheten som e-uppdrag.

Efter uppdragsbeställning skapas en uppdragsbekräftelse som lämnas till beställande chef för godkännande och returneras därefter till Falck.

Vid beställning av uppdrag som faktureras, måste korrekt referenskod för institution/enhet anges. Koden består av fyra siffror och tre bokstäver.

Kostnadsfördelningsprincipen vid omfattande rehabiliteringsinsatser för enskilda medarbetare eller vid fördjupade arbetsmiljöutredningar finns reglerade i följande dokument:

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder

Logga in

Du behöver vara inloggad för att se kontaktuppgifterna till företagshälsovården. Du hittar länken "Logga in" i fönstrets övre högra hörn.

Förslag på arbetsmiljöåtgärder

Företagshälsovården kan stötta med förebyggande arbetsmiljöågärder, åtgärdande arbetsmiljöåtgärder samt efterhjälpande arbetsmiljöåtgärder.

Webbinarium informationsträff med Falck

Inspelad informationsträff med Falck 2023-12-14

Therese Holmgren
2024-01-26