Företagshälsovårdens tjänster - vad ingår?

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Universitets företagshälsovård är Feelgood. Alla universitetsanställda har rätt att vända sig dit för arbetsrelaterade problem.

Följande tjänster ingår i avtalet med Feelgood:

 • Telefonkonsultation medarbetare eller chef.
 • Besök hos läkare, företagssköterska och ergonom.
 • Fem samtal per individ och år till beteendevetare eller psykolog efter bedömning hos Feelgood.
 • Fem besök, massagebehandling, rehab-träning på IKSU efter bedömning hos Feelgood.
 • En gruppaktivitet per person och år.
 • Kontakt gällande alkohol och drogrelaterad ohälsa.
 • Ergonomiutredningar på gruppnivå.
 • Utredningar av arbetsmiljöingenjör.
 • Öppna utbildningar i HLR.
 • Medicinska kontroller.
 • Arbetsplatsbesök genomförs utifrån aktuella behov.

Trepartsmöte med berörd chef, medarbetare och Feelgood för fortsatt planering ska generellt genomföras senast efter tre besök.

Tjänster som enheten/institutionen betalar

Fördjupade individinsatser

 • Arbetsförmågebedömning.
 • Samtal utöver fem ggr/person och år.
 • Utredning av kränkande särbehandling.
 • Massage utöver fem ggr/person och år efter intyg från fysioterapeut.
 • Arbetsrelaterade vaccinationer.
 • Mer omfattande alkohol- och drogrelaterade insatser.

Utvecklings- eller stödinsatser på grupp eller organisationsnivå

 • Konsultationer till chef för mer omfattande åtgärder.
 • Utvecklingsinsatser på arbetsplatsen.
 • Utbildningar/seminarier som ett led i fortbildning eller utveckling av SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Arbetsmiljöukartläggning, med utvecklingsinsatser.
 • Civilkurageträning
 • Insatser vid konflikter.

Övrigt

 • Hälsoprofiler/hälsoundersökningar riktade till alla anställda vid institutionen/enheten kan beställas.
 • Bedömning och utprövning av skoinlägg.

Kostnadsfördelning

Ovanstående tjänster betalas av institutionen/enheten som e-uppdrag.

Efter uppdragsbeställning skapas en uppdragsbekräftelse som lämnas till beställande chef för godkännande och returneras därefter till Feelgood.

Vid beställning av uppdrag som faktureras, måste korrekt referenskod för institution/enhet anges. Koden består av fyra siffror och tre bokstäver.

Kostnadsfördelningsprincipen vid omfattande rehabiliteringsinsatser för enskilda medarbetare eller vid fördjupade arbetsmiljöutredningar finns reglerade i följande dokument:

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder

Ny leverantör från 1 januari 2024

Universitetet har under våren upphandlat en ny leverantör av företagshälsovård. Detta innebär att från och med 1 januari 2024 är Falck (f.d. Previa) ny leverantör av företagshälsovård. Nuvarande avtal med Feelgood gäller till och med 31 december 2023.

Arbetet med avtalet och byta leverantör är ännu i ett tidigt skede så därför kommer mer information kring detaljerna om avtalet senare under hösten. 

Kontakt företagshälsovård

Företagshälsovården Feelgood

Du bokar tid via företagshälsovårdens bokning och rådgivning.

Telefon: 010-810 92 10

Adress: Östra Strandgatan 24, nära Konstnärligt campus

E-post: umea@feelgood.se

Hemsida: Feelgood Umeå

Avboka eller ändra tid

Kom ihåg att avboka eller ändra tid senast 24 timmar i förväg! Om du av- eller ombokar senare så kommer Umeå universitet att behöva betala för ditt besök.

Förslag på arbetsmiljöåtgärder

Företagshälsovården kan stötta med förebyggande arbetsmiljöågärder, åtgärdande arbetsmiljöåtgärder samt efterhjälpande arbetsmiljöåtgärder.

Exempel på åtgärder med stöd av företagshälsovården kring arbetsmiljöåtgärder

Therese Holmgren
2023-09-18