Företagshälsovården - Vad ingår?

Universitets företagshälsovård är Feelgood. Alla universitetsanställda har rätt att vända sig dit för arbetsrelaterade problem.

Tjänster som ingår i avtalet med Feelgood

 • Telefonkonsultation medarbetare eller chef.
 • Besök hos läkare, företagssköterska och ergonom.
 • Fem samtal per individ och år till beteendevetare eller psykolog efter bedömning hos Feelgood.
 • Fem besök, massagebehandling, rehab-träning på IKSU efter bedömning hos Feelgood.
 • En gruppaktivitet per person och år.
 • Kontakt gällande alkohol och drogrelaterad ohälsa.
 • Ergonomiutredningar på gruppnivå.
 • Utredningar av arbetsmiljöingenjör.
 • Öppna utbildningar i HLR.
 • Medicinska kontroller.
 • Arbetsplatsbesök genomförs utifrån aktuella behov.

Trepartsmöte med berörd chef, medarbetare och Feelgood för fortsatt planering ska generellt genomföras senast efter tre besök.

Öppen mottagning

Torsdagar kl. 8.30–10.30 med företagssköterska och fysioterapeut tillgängliga.

Tjänster som faktureras beställande chef

Fördjupade individinsatser

 • Arbetsförmågebedömning.
 • Samtal utöver fem ggr/person och år.
 • Utredning av kränkande särbehandling.
 • Massage utöver fem ggr/person och år efter intyg från fysioterapeut.
 • Arbetsrelaterade vaccinationer.
 • Mer omfattande alkohol- och drogrelaterade insatser.

Utvecklings- eller stödinsatser på grupp eller organisationsnivå

 • Konsultationer till chef för mer omfattande åtgärder.
 • Utvecklingsinsatser på arbetsplatsen.
 • Utbildningar/seminarier som ett led i fortbildning eller utveckling av SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Arbetsmiljöutredning, med utvecklingsinsatser.
 • Insatser vid konflikter.

Övrigt

 • Hälsoprofiler/hälsoundersökningar riktade till alla anställda vid institutionen/enheten kan beställas.

Kostnadsfördelning

Ovanstående tjänster betalas av institutionen/enheten som e-uppdrag.

Efter uppdragsbeställning skapas en uppdragsbekräftelse som lämnas till beställande chef för godkännande och returneras därefter till Feelgood.

Vid beställning av uppdrag som faktureras, måste korrekt referenskod för institution/enhet anges. Koden består av fyra siffror och tre bokstäver.

Kostnadsfördelningsprincipen vid omfattande rehabiliteringsinsatser för enskilda medarbetare eller vid fördjupade arbetsmiljöutredningar finns reglerade i följande dokument:

Kostnadsfördelning i samband med rehabilitering

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder

Sara Rambe
2021-06-28