Gemensamma kostnader

​Sedan 2010 använder Umeå universitet en kostnadsbaserad redovisningsmodell för gemensamma kostnader.

Syftet med modellen är att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll, samt stödja universitetets behov av tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och uppföljning.

Redovisningsmodellen innebär bland annat att varje institution/enhet:

  • Fördelas ett fast belopp för gemensamma kostnader på universitetsgemensam (UGEM) respektive fakultetsgemensam (FGEM) nivå. Det fasta beloppet fördelas automatiskt i tolftedelar till institutionens/enhetens projektkonton för stödverksamhet.
  • Att vissa finansiärer/projekt har beslutats medfinansiering av stödkostnader och därför månatligt erhåller ersättning för detta.

Läs mer om medfinansiering

Årligen måste institutionen/enheten beräkna sina stödkostnader för kommande budgetår och även särskilja dessa i redovisningen från institutionens/enhetens kostnader för kärnverksamhet. Vid externa forskningsansökningar överstigande 50 tkr ska full kostnadstäckning styrkas genom framtagen fullkostnadskalkyl.

Läs mer om full kostnadstäckning

Kontakt Ekonomienheten

Christina Adolfsson
Enhetschef
090-786 51 78

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 16
Västra flygeln, plan 3

Anja Axelsson
2021-05-19