Företrädesrätt till återanställning

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

En medarbetare kan ha rätt till återanställning när hen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller när medarbetarens tidsbegränsade anställning har upphört.

 

Foto:

Vid anställning i staten får återanställningsrätten inte samma betydelse som på arbetsmarknaden i övrigt. Skälet till detta är att i statlig verksamhet behöver anställande myndighet ta hänsyn till förtjänst och skicklighet, vilket innebär att:

 • vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet (12 kap 5 § regeringsformen)
 • skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat" (4 § 2 st lagen om offentlig anställning).

Observera att omplacering enligt 7 § 2 st. LAS samt företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, 25 a § LAS går före företrädesrätten till återanställning 25 § LAS.

Företrädesberättigad konkurrerar med sina meriter

En statlig arbetsgivare har rätt att utlysa en ledig anställning trots att företrädesberättigade personer finns. Detta då anställningar inom staten ska tillsättas på sakliga grunder där den skickligaste blir erbjuden anställning.

Personer med företrädesrätt ses därmed som sökande i konkurrens bland övriga sökande, där de i första hand konkurrerar med sina meriter till den lediga anställningen.

Företrädesberättigad ses automatiskt som sökande

Företrädesrätten innebär i detta fall endast att den företrädesberättigade automatiskt ses som sökande till utlysta anställningar, det vill säga även utan att ha ansökt till den lediga anställningen.

Företrädesberättigad avböjer ett erbjudande om återanställning

Om en person med företrädesrätt avvisar ett konkret erbjudande om återanställning som denne skäligen borde ha godtagit går återanställningsrätten förlorad. En företrädesberättigad som endast avböjer att ingå i en rekryteringsprocess förlorar inte sin återanställningsrätt.

Företrädesberättigad anmäler företrädesrätt via Varbi

Anmälan, förändring av anmälan eller återtagande görs via länk till rekryteringssystemet Varbi. Anmälan kan göras när som helst under tiden då företrädesrätten till återanställning gäller.

En anmälan innebär att den företrädesberättigade ses som sökande till de lediga anställningar hos Umeå universitet som omfattas av anmälan och som personen har tillräckliga kvalifikationer för. Den företrädesberättigade uppmanas dock att själv, på sedvanligt sätt, göra en ansökan till de lediga anställningar som hen är intresserad av.

Krav för att ha rätt till återanställning

Här nedan kan du läsa mer om vilka krav som gäller vid återanställning. 

Rätt till återanställning enligt 5.1 § LAS (SÄVA)

Vid anställning enligt 5.1 § LAS (SÄVA) har medarbetaren rätt till återanställning till en ny SÄVA om hen har:

 • sammanlagt mer än 9 månaders anställning inom anställningsformen SÄVA de senaste tre åren
 • tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
 • skriftligen anmält anspråk på företrädesrätt till återanställning.

Information om hur den som är företrädesberättigade gör för att anmäla anspråk hittar du vi länken nedan:

Anmäl anspråk på företrädesrätt

Rätt till återanställning enligt 5.2 § LAS (vikariat) eller när tillsvidareanställning upphör på grund av arbetsbrist

Tillsvidareanställning som upphört på grund av arbetsbrist eller anställning enligt 5.2 § LAS har medarbetaren rätt till återanställning om hen har:

 • sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren
 • tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
 • skriftligen anmält anspråk på företrädesrätt till återanställning.

Rätt till återanställning vid tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen (HF)

Om medarbetaren har en tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen (HF) som löper ut, så ger detta inte rätt till återanställning.

Observera om medarbetaren haft en anställning enligt HF och sedan erbjuds en anställning enligt LAS 5 § som löper ut, så grundar LAS-anställningen rätt till återanställning. Detta gäller om medarbetaren sammanlagt varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren – oavsett anställningsform.

Övergångsregler

Den som anställts enligt 5.1 § LAS (ALVA) innan lagändringen och där anställningen pågår efter den 1 oktober 2022 har företrädesrätt enligt följande:

 • om anställningen pågått i mer än 12 månader ska företrädesrätten hanteras enligt tidigare, vilket innebär företrädesrätt till samtliga anställningsformer
 • om anställningen pågått i mindre än 12 månader men sammanlagt mer än 9 månader (med beräkning från och med 1 oktober 2022) har den anställde företrädesrätt till en ny SÄVA.

Så länge är återanställningsrätten giltig

Företrädesrätt till återanställning gäller från den tidpunkt uppsägningen skedde respektive då besked om att tidsbegränsad anställning upphör lämnades och därefter till dess nio månader förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Förhandlingsskyldighet innan anställningsbeslut

En arbetsgivare har förhandlingsskyldighet med berörda fackliga arbetstagarorganisationer, innan anställningsbeslut fattas (enligt 32 § LAS). Förhandlingsskyldigheten gäller om någon annan än den företrädesberättigade anställs eller om frågan uppstår om vem av flera företrädesberättigade som ska få återanställning.

Om det bara finns en företrädesberättigad person och den personen blir erbjuden anställningen behövs ingen förhandling.

Vid en tvist om ett påstått brott mot återanställningsreglerna så sker en prövning i förvaltningsrättslig ordning genom överklagande av beslut om anställning.

Att utlysa en anställning eller inte

Huvudregeln är att alla anställningar vid Umeå universitet, inklusive förlängningar, ska utlysas. Det kan dock i vissa fall finnas särskilda skäl för att göra undantag från kravet om utlysning. Vad som är särskilda skäl regleras av lag och rättspraxis. Att anställa någon med företrädesrätt till återanställning utgör ett sådant särskilt skäl.

Valet att inte utlysa ska dock användas med stor restriktivitet samt borde röra ett fåtal undantagsfall. Det är också viktigt att komma ihåg att även om arbetsgivaren beslutar att inte utlysa en anställning på grund av att vi avser att anställa någon med företrädesrätt till återanställning, så ska:

 • anställningen tillsättas utifrån reglerna om förtjänst och skicklighet
 • anställningsbeslutet anslås.

Anställningsbeslut kan överklagas

Anställningsbeslut går att överklaga. Vid utlysning har enbart de sökande rätt att överklaga beslutet. Om den lediga anställningen inte utlyses blir konsekvensen att anställningsbeslutet är överklagningsbart av alla.

Om någon överklagar anställningsbeslutet och Överklagandenämnden för högskolan finner att den som överklagat är skickligast behöver arbetsgivaren hantera två anställda på samma befattning samt en potentiell övertalighetssituation.

Läs mer om överklaganden

Läs mer om omställning och övertalighet

Caroline Henrysson
2024-02-07