Semester

Ansökan om semester

Uppmana dina medarbetare på din arbetsplats att ansöka om semester i så god tid som möjligt så att den kan planeras in i arbetet och godkännas. Som chef beslutar du om när dina medarbetare får ta ut sin semester. För lärare ska skriftlig överenskommelse om semester göras med prefekt senast den 31 maj.

Du som chef är, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att lägga ut en arbetstagares hela årssemester som ledighet under året, om inte arbetstagaren sparar semester.

Semesterledighet ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti. Om arbetsgivaren vill lägga ut semester ska arbetstagaren underrättas om beslutet två månader före ledighetens början.

Vid oenighet om semesterns förläggning kan både arbetsgivaren och arbetstagarens fackliga organisation begära överläggning.

Medarbetare förväntas ansöka om semester i PASS. I de fall medarbetaren inte själv ansöker om semester innan den 31 maj kan arbetsgivaren efter samverkan med facken förlägga semestern.

Använd i så fall blanketten Semesterförläggning - beslut

Semesterns förläggning för lärare

Semester ska förläggas till undervisningsfri arbetstid. Semestern förläggs sammanhängande under sommaren med början måndagen efter midsommardagen, om inte annat skriftligen överenskommits mellan prefekt/motsvarande och den enskilde läraren.

För doktorander ska semestern vara uttagen innan anställningen upphör. Ansökan om semester görs i PASS.

Vill du spara semesterdagar ska du underrätta din chef senast den 31 maj aktuellt år. Du får maximalt ha 30 sparade semesterdagar.

Om du inte har ansökt om semester den 31 maj eller har angett att du vill spara semester, har din prefekt rätt att lägga ut semester i enlighet med det lokala avtalet.

Med lärare avses befattningar reglerade i gällande anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Avtalet tillämpas även vid anställning som doktorand, amanuens, assistent med utbildningsbidrag samt klinisk assistent.

Mer information om förläggning av semester för lärare:

Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare samt tillämpningsanvisningar

Semester i kombination med föräldraledighet

Medarbetare som planerar att ta ut föräldraledighet i direkt anslutning till huvudsemestern ska anmäla det i samband med semesterplaneringen. 

Se: Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet och Villkorsavtalen kap 5 § 12.

Sjuk under semestern?

Om en medarbetaren blir sjuk under semestern och vill byta ut den mot sjukledighet, ska medarbetaren omgående på insjuknandedagen (även om  läkarintyg finns) anmäla detta till sin arbetsplats. Anmälan kan göras i PASS eller till dig som chef.

Om en medarbetares semester inte har kunnat läggas ut under året p.g.a. långvarig sjukdom omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar på februarilönen. Se Villkorsavtalen kap 5 § 15.

Antal semesterdagar

Till och med det år du fyller 29 år 28 dagar
Från och med det år du fyller 30 år 31 dagar 
Från och med det år du fyller 40 år 35 dagar 
Läkare som har arbetat vid röntgen- eller radio-
terapiavdelning i 5 år 
42 dagar

Spara semester?

Medarbetare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Medarbetaren får högst ha 30 sparade semesterdagar. Nya villkor för sparad semester fasas för närvarande in, läs mer här: villkoren för sparad semester.

Om medarbetaren har semester som av olika skäl inte har kunnat läggas ut och den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar, i normalfallet februari månad.

När medarbetaren tar ut sin semester avräknas årets semesterdagar först, därefter sparade semesterdagar.

Umeå universitet erbjuder också att arbetsgivaren och arbetstagaren träffar en enskild överenskommelse om att sparade semesterdagar löneväxlas i form av en engångsinsättning till tjänstepension. Läs mer om löneväxling.

Semesterersättning

För de medarbetare som har en anställning med timersättning ingår 12 % semesterersättning i det som betalas ut.

Om medarbetaren slutar sin anställning och inte har tagit ut alla semesterdagar betalas semesterersättning ut för kvarvarande dagar. Ersättningen betalas normalt ut månaden efter att anställningen har avslutats.

Birgitta Berglund
2023-05-31