Arbete och föräldraskap │ Guide till aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Arbete och föräldraskap är ett av de fem områden som arbetsgivare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom.

Området handlar om att arbetsgivaren ska underlätta för sina medarbetare att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Det kan till exempel handla om att

 • begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid
 • tillämpa mötestider som även passar småbarnsföräldrar
 • införa flexibel arbetstid
 • erbjuda kontakt med föräldralediga för att informera om aktiviteter på arbetsplatsen samt bjuda in till utvecklingssamtal och personaldagar.

Arbetet ska ske systematiskt i fyra steg:

Undersökningen kan med fördel samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som följer en motsvarande process i fyra steg.

1. Undersöka

 

Foto:

Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka arbetsförhållanden ur ett likavillkorsperspektiv.

Frågorna är exempel och kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna på den specifika institutionen/enheten.

 • Hur fungerar verksamheten för den som är förälder?
 • Finns det behov av åtgärder för att underlätta arbete och föräldraskap?
 • Förekommer det att möten, konferenser eller andra arbetsplatsträffar förläggs på olämpliga arbetstider för arbetstagare som har barn? Kan alla delta?
 • Finns det risk att medarbetare med föräldraansvar inte har möjlighet att påverka var och när de utför arbetet?
 • Är det vanligt med övertid, och påverkar detta möjligheten att ta ansvar för barn och hem?

2. Analysera

 

Foto:

När ni har samlat information och fått syn på eventuella risker behöver ni analysera bilden som träder fram:

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

3. Åtgärda

 

Foto:

När nödvändiga åtgärder har identifierats är nästa steg att tidsplanera och genomföra åtgärderna.

Tänkbara åtgärder kan vara att

 • se över mötesrutiner och schemaläggning så att de inte försvårar för föräldrar
 • se till att planera personaldagar så att även de medarbetare som behöver vara med sina barn på kvällar och helger har möjlighet att delta
 • till att föräldralediga får information om saker som händer på arbetsplatsen och att de blir inbjudna till personaldagar, medarbetarsamtal och utbildningar

4. Följa upp och utvärdera

 

Foto:

När de planerade åtgärderna är genomförda behöver ni utvärdera de insatser som gjorts.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2023-09-18