Anställa adjungerad lärare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

En adjungerad lärare syftar till att knyta viktig kompetens till Umeå universitet samtidigt som ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske mellan universitetet och det omgivande samhället.

En adjungerad universitetslärare har sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför universitetet. Det innebär i normalfallet att den som ska anställas har en tillsvidareanställning hos annan arbetsgivare, men det kan även handla om en person som driver egen verksamhet.

En adjungerad universitetslektor och en adjungerad universitetsadjunkt anställs med stöd av centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Anställning får göras tillsvidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Vid anställning av adjungerad universitetslektor och adjungerad universitetsadjunkt ska anställningen normalt vara cirka 20 % av en heltidsanställning.

En skriftlig överenskommelse om villkoren för anställningen mellan universitetet, huvudarbetsgivaren och personen själv ska ingå i beslutsunderlaget. Där ska det ingå reglering av parternas ansvar för löne- och andra kostnader, resurser i form av lokaler och utrustning samt intellektuella rättigheter och arbetsuppgifter.

En bedömning av verksamhetens behov av adjungerad universitetslektor eller adjungerad universitetsadjunkt ska göras på institutionsnivå. Prognosticerat behov ska redovisas, motiveras och samverkas i samband med verksamhetens bemanningsplaner. Detta genomförs i enlighet med myndighetens gällande lokala kollektivavtal samverkan för utveckling. Se även universitetets lokala kollektivavtal för adjungerad lärare.

Adjungerad professor

En professor anställs tillsvidare utan tidsbegränsning. Vissa undantag tillåts dock genom 3 kap 3 § högskolelagen. Ett av dessa är möjligheten att anställa en adjungerad professor under en bestämd tid. Anställningen regleras i 4 kap 11 § högskoleförordningen. Anställningen får förnyas men den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst 12 år.

En adjungerad professor har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet och ska uppfylla behörighetskraven för att anställas som professor.

Caroline Henrysson
2023-09-18