Avstå konvertering till tillsvidareanställning

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Genom kollektivavtalet Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet finns en möjlighet för vissa medarbetare med särskild visstidsanställning (SÄVA) att avsäga sig konvertering till tillsvidareanställning.

Att avstå konvertering innebär att tiden från att medarbetaren har frånsagt sig konvertering inte ligger till grund för konvertering hos arbetsgivaren.

Möjligheten att avsäga sig inkonvertering är inte en generell möjlighet för alla medarbetare med SÄVA utan gäller bara vid något av de tre fallen nedan:

  • Om medarbetaren har en statlig tillsvidareanställning
  • Om medarbetaren uppbär någon del av tjänstepension
  • Om medarbetarens huvudsakliga sysselsättning är studier.

Medarbetaren ska lämna en skriftlig anmälan

Medarbetare som vill avstå konvertering till tillsvidareanställning ska göra en skriftlig anmälan till chef tidigast efter att personen har påbörjat anställningen. Anmälan gäller i sex månader från och med den månad då anställningen påbörjades.

Om medarbetaren vill anmäla att avstå konvertering efter att mer än sex månader har passerat från den första arbetsdagen så gäller anmälan retroaktivt från den månad då medarbetaren gjorde anmälan samt fem månader framåt i tiden.

Förnya ansökan om konvertering

En anmälan om att avstå konvertering till tillsvidareanställning går att förnya med sex månader i taget och gäller från att den föregående anmälan löpt ut. Medarbetaren har möjlighet att förnya sin anmälan som längst under en sammanhängande period om 24 månader som inleds med den första anställningsdagen. Därefter kan ytterligare frånsägande ske först efter att sex månader gått efter den perioden.

Tjänstgöringsfria perioder

Om en tjänstgöringsfri period om minst en kalendermånad, men mindre än sex månader under 24-månadersperioden räknas månaderna som överhoppningsbar tid och räknas inte in i de 24 månaderna. Det gäller som mest tre månader och perioden kan därmed bli som mest 27 månader. Om en tjänstgöringsfri period om sex månader eller längre infaller under 24-månadersperioden inleds en ny period om 24 månader. Med tjänstgöringsfri tid avses inte föräldraledighet, semester, sjukledighet eller s.k. fridagar.

Arbetsgivaren är skyldig att informera facken

Arbetsgivaren är skyldig att kvartalsvis informera arbetstagarorganisationerna om antalet anställda som frånsagt sig konvertering samt fördelningen mellan grunderna för att frånsäga sig konvertering (annan statlig tillsvidareanställning, tjänstepension eller studier).

Läs mer om Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet

Kan arbetsgivaren kräva att en medarbetare avstår från konvertering till tillsvidareanställning?

Nej, arbetsgivaren får inte kräva att en medarbetare avstår från konvertering. En anmälan om att avstå konvertering sker på medarbetarens initiativ.

Relaterad information

Ta i första hand kontakt med din Prefekt/ motsvarande eller HR på institution/ fakultet om du har frågor om möjligheten att avstå konvertering till tillsvidareanställning.

Överenskommelse om flexibilitet, omställning och trygghet, Arbetsgivarverket

Mallar och instruktioner

Rutin - hantering avstående av konvertering vid SÄVA

Blankett - avstående av konvertering vid SÄVA

Kontakt

 

Foto:

Lars Mähler
HR Strateg på Personalenheten
lars.mahler@umu.se
📞 090-786 52 38

Therese Holmgren
2023-09-18