Kompetensut­veckling│ Guide till aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Utbildning och övrig kompetensutveckling är ett av de fem områden som arbetsgivare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom.

Området handlar om att arbetsgivaren ska säkerställa att alla arbetstagare får möjlighet till kompetensutveckling, oavsett till exempel kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder.

Till exempel kan det omfatta

 • kurser och utbildningsinsatser
 • kunskapsöverföring
 • möjligheter att utvecklas i sin roll.

Arbetet ska ske systematiskt i fyra steg:

Undersökningen kan med fördel samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som följer en motsvarande process i fyra steg.

1. Undersöka

 

Foto:

Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka arbetsförhållanden ur ett likavillkorsperspektiv. Frågorna är exempel och kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna på den specifika institutionen/enheten.

 • Får alla medarbetare likvärdiga möjligheter till utbildning eller kompetensutveckling?
 • Skiljer sig tillgången till kompetensutveckling åt mellan grupper? Finns det någon koppling till diskrimineringsgrunderna?
 • Finns det tydliga kriterier för kompetensutveckling?

2. Analysera

 

Foto:

När ni har samlat information och fått syn på eventuella risker behöver ni analysera bilden som träder fram:

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

3. Åtgärda

 

Foto:

När nödvändiga åtgärder har identifierats är nästa steg att tidsplanera och genomföra åtgärderna.

Tänkbara åtgärder kan vara att

 • se över riktlinjer för utbildning och kompetensutveckling så att de inte riskerar att diskriminera någon
 • gå igenom riktlinjerna på möten för chefer med personalansvar.

4. Följa upp och utvärdera

 

Foto:

När de planerade åtgärderna är genomförda behöver ni utvärdera de insatser som gjorts.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2023-09-18