FAQ stipendium

Här hittar du vanliga frågor och svar kring stipendium

Kan stipendiater få friskvårdsbidrag?

Nej, stipendiater är inte anställda och omfattas inte av kollektivavtalade förmåner. De får heller inte ha skattade inkomster i kombination med skattefritt stipendium

Kan stipendiater undervisa/arbeta?

Nej, stipendiater får inte utföra några arbetsuppgifter som kräver en motprestation. Undervisning räknas som arbete.

Kan stipendiater få traktamente vid tjänsteresa?

Nej, stipendiater kan inte få ersättningar som är skattad inkomst. 

Kan stipendiater få ersättning för utlägg vid tjänsteresa?

Ja, om det är ett rent utlägg som inte är en anställningsförmån eller skattad förmån kan de få ersättning för utlägg som t.ex. flygbiljetter, konferensavgift. Eftersom stipendiater inte kan använda PASS behöver utlägget göras av någon som är ansvarig på institutionen.

Kan stipendiater ta ut semester?

Inga motkrav får ställas på en stipendiat. Stipendiet utbetalas oavsett prestation och det är stipendiatens egna ansvar att forska inom projektet. Det rekommenderas att semester tas ut motsvarande lägsta nivå enligt semesterlagen. Inget avdrag ska göras, ingen frånvaro ska rapporteras i PASS. Det är bra om stipendiaten och handledare/prefekt har en dialog kring planerna.

Kan stipendiater vara föräldralediga?

Inga motkrav får ställas på en stipendiat. Stipendiet utbetalas oavsett prestation och det är stipendiatens egna ansvar att forska inom projektet. Om stipendiaten vill vara föräldraledig bör detta diskuteras med handledare/prefekt. Möjlighet att pausa utbetalning beslutas av dekan. Externa stipendium handläggs inte centralt och finansiären är beslutsfattande, frågan behöver hanteras av beslutsfattare där. Ingen frånvaro ska rapporteras i PASS. 

En stipendiat kan vara berättigade till föräldrapenning via bosättning, den är just nu 250 kr/dag före skatt. Notera att detta är en skattad inkomst och ska inte kombineras med utbetalning av stipendiet vilket stipendiaten behöver vara medveten om.

Kan vi tilldela stipendium längre tid än 2 år?

Enligt regel för stipendium vid Umeå universitet kan utbetalning av stipendium göras för maximalt 2 år. Enligt inkomstskattelagen är gränsen 3 år. Om du har en fråga kring skatteregler kan du vända dig direkt till Skatteverket. 

Kan vi tilldela stipendium längre tid än 3 år?

Enligt regel för stipendium vid Umeå universitet kan utbetalning av stipendium göras för maximalt 2 år. Enligt inkomstskattelagen är gränsen 3 år. Om du har en fråga kring skatteregler kan du vända dig direkt till Skatteverket.

Kan vi tilldela ett Kempe-stipendium efter en anställning?

I regel för stipendium framgår att stipendium inte kan tilldelas om en person har haft lön eller arvode under 2 år före den planerade starten för stipendieutbetalning. Vi rekommenderar att detta följs även om stipendiet utbetalas av en extern finansiär. 

Det finns risk att Skatteverket tolkar stipendiet som en förlängning av tidigare anställning och stipendiet blir då skattepliktigt i efterhand.

Tänk även på att stipendievillkoren är mycket sämre än anställningsvillkoren, till exempel tappar personen alla anställningsförmåner och sin SGI. 

Kan vi anställa en stipendiat efter stipendietiden upphör?

Ja det går bra. SUHF rekommenderar att man bör låta det gå ett par månader emellan för att undvika att stipendiet  blir skattat i efterhand.

Vid stipendietid under 1 år, kan personen få ett samordningsnummer?

Nej. Det är arbetsgivaren (lönespecialist) som beställer ett samordningsnummer från Skatteverket. Det görs i samband med en utbetalning och SINK-ansökan. Stipendiater har ingen skattad inkomst och därför kan ingen ansökan göras.

En person kan inte själv ansöka om samordningsnummer. 

Stipendiaten kan inte öppna ett bankkonto, vad kan vi göra?

Om det är ett internt stipendium (utbetalas via lönesystemet) kan det utbetalas manuellt till ett annat konto som stipendiaten har. Externa stipendium som betalas direkt från finansiären kan vi inte hantera. Vilka regler som gäller kring utbetalning och krav på bankkonto beslutar finansiären om.  

Stipendiaten har fått avslag på sin ansökan om personnummer, vad kan vi göra?

Ett avslag beror på att personen inte uppfyller alla krav som ställs för att få folkbokföra sig i Sverige.

Det kan vara att vistelsetiden inte är 1 år eller att en EU-medborgare saknar intyg om heltäckande sjukförsäkring.

Läs mer i vägledningen under internationella medarbetare forskare. 

Ni kan hjälpa stipendiaten genom att informera om vad som krävs för folkbokföring och hänvisa till rätt hemsidor för fördjupad information.

Vilken försäkring omfattas stipendiaten av?

Eftersom stipendiater inte är anställda omfattas de inte av de kollektivavtalade försäkringarna utan i stället av Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare.

Om de har medföljande familj omfattas även de av försäkringen. Observera att försäkringen endast gäller i Sverige. Om stipendiaten ska åka på en privat resa utanför Sverige behöver de ha en privat försäkring. För resor på uppdrag av Umeå universitet omfattas de av den statliga tjänstereseförsäkringen. Läs mer under sidan om försäkringar.

 

 

Elizabet Westerlund
2023-09-19